U C H W A Ł A Nr XVII/ 85 /2008

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 08 lipca 2008 rokuw sprawie : wyboru przedstawiciela Gminy Doruchów do Rady Stowarzyszenia Ostrzeszowska 
                      Lokalna Grupa Działania.
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z poź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.


Do Rady Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania powołuje się przedstawiciela

Gminy Doruchów Panią Urszulę Kowalińską.

§ 2..


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Joanna Blewąska