U C H W A Ł A Nr XVII/86/2008

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 08 lipca 2008 rok


w sprawie : wynagrodzenia dla Wójta Gminy Doruchów.


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02-08-2005 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników
samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
(Dz. U. Nr 146, poz.1223 z 2005 r., z 2006 r. Nr 39 poz.272, z 2008 r. Nr 73, poz.431 oraz art.18 ust.2 ,
pkt.2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z poź. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.


Z dniem 1 stycznia 2008 roku ustala się Panu Józefowi Wilkoszowi Wójtowi Gminy Doruchów

wynagrodzenie miesięczne brutto w następującej wysokości :


1/ wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.300


2/ dodatek funkcyjny w kwocie 1.500,-


3/ dodatek specjalny w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 1.160 ,-


4/ dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego tj. 860,-

§ 2 .


Traci moc uchwałą Nr XXI/95/2005 Rady Gminy Doruchów z dnia 15 października 2004 roku w sprawie

wynagrodzenia Wójta Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                               /-/ Joanna Blewąska