Uchwała Nr XVIII/ 88 /2008
Rady Gminy w Doruchowie
z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej oraz nadania jej statutu.


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) , ustawy z dnia 27-06-1997r.
o bibliotekach / Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 ze zm./ oraz ustawy z dnia 25-10-1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 , poz.123,
ze zm./ Rada Gminy uchwala , co następuje:


§ 1.


§ 1.  1.Tworzy się z dniem 25-09 -2008roku jednostkę organizacyjną - Bibliotekę Publiczną Gminy Doruchów.

   
         2.Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Doruchów ul. Kępińska 4 natomiast terenem działania jest gmina Doruchów.§ 2.   Nadaje się statut Biblioteki Publicznej Gminy Doruchów określający organizację

i zasady jej funkcjonowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.

 


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                             /-/ Joanna Blewąska Załącznik do Uchwały Nr.XVIII/88/2008

z dnia 25.09.2008r.

Rady Gminy w Doruchowie

S T A T U T  B I B L I O T E K I P U B L I C Z N E J G M I N Y
D O R U C H Ó W

Rozdział I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy Doruchów zwana dalej “Biblioteką” jest

samorządową instytucją kultury.

Biblioteka działa na podstawie:

1/Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity

tekst ustawy Dz.U z 2001 r Nr 142 poz.1591 z póź.zm./

2/Ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowa-

dzeniu działalności kulturalnej/jednolity tekst ustawy Dz.U. z 2001 r.

Nr 13, poz.123/

3/Ustawy z dnia 27 czerwca 1997roku o bibliotekach /Dz.U. z 1997 r.

Nr 85, poz.539 z późn. zm./

4/niniejszego statutu


§ 2


1.Biblioteka Publiczna jest komunalną instytucją kultury,której orga-

nizatorem jest Gmina w Doruchowie, stanowi samodzielną jedno-

stkę organizacjną i wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2.Siedzibą Biblioteki jest Doruchów a terenem jej działania obszar

gminy Doruchów.

3.Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego

przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
4.Nadzór nad Biblioteką sprawuje Organizator,który zapewnia środki

niezbędne dla jej utrzymania oraz prowadzenia działalności statutowej.

5.Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblio-

teka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

6.Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu

i adresem siedziby.


Rozdział II

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 3


Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1/ gromadzenie,opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych

służących obsłudze potrzeb informacyjnych,edukacyjnych i samo-

kształceniowych zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie,

2/kierowanie doborem materiałów bibliotecznych do bibliotek

filialnych oraz punktów bibliotecznych,

3/udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz,

4/organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecz-

nych ludziom niepełnosprawnym,

5/współdziałanie z bibliotekami innych sieci,instytucjami

oświatowo-wychowawczymi,instytucjami upowszechniania kultury oraz

organizacjami społeczno-politycznymi i młodzieżowymi w rozwijaniu

i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

6/obsługa czytelni internetowej-prowadzenie działalności

informacyjnej na bazie internetu wyszukiwanie potrzebnych zagadnień oraz

robienie wydruków dla osób korzystających z Czytelni.


§ 4


Do podstawowych zadań Biblioteki w zakresie kształtowania i

realizowania polityki bibliotecznej należy:

1/ badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników,

analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia punktów

bibliotecznych oraz formułowanie i przedstawianie Organizatorowi

propozycji zmian w tym zakresie,

2/ wytyczanie kierunków rozwoju czytelnictwa,opracowanie

założeń programowych rozwoju bibliotek sieci w gminie,3/ udzielanie punktom bibliotecznym pomocy metodycznej oraz

sprawowanie nad nimi nadzoru merytorycznego,

4/ organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego

pracowników biblioteki gminnej.


§ 5


Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokojenia

społecznych potrzeb gminy i realizacji zasad polityki bibliotecznej.


§ 6


Programy i plany swej działalności Biblioteka opracowuje

samodzielnie wykorzystując wnioski i opinie pochodzące od:

1/ instytucji samorządowych gminy,

2/ organizacji,towarzystw, stowarzyszeń i związków

działających na terenie gminy,

3/ animatorów życia kulturalnego gminy,

4/ kierowników punktów bibliotecznych.


§ 7


Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą

podporządkowaną obowiązującym normom prawnym,

a środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie

na działalność statutową.


Rozdział III


ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE


§ 8

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię,czytelnię, oddział dla

dzieci, punkty biblioteczne oraz czytelnię internetową jak również

inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych,uwzględniając

szczególnie potrzeby dzieci i młodzieży,ludzi starszych

i niepełnosprawnych.

2. Organizację Biblioteki,zakres działania komórek

organizacyjnych,podział zadań,kompetencji i odpowiedzialności

pracowników określa regulamin organizacyjny nadany przez

Dyrektora po zasięgnięciu opinii działających w niej organizacji

związkowych i w uzgodnieniu z Organizatorem.


§ 9

1.Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, którego powołuje

i odwołuje Wójt po konsultacji z Wojewódzką Biblioteką Publiczną

i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

2.Powołanie Dyrektora Biblioteki może nastąpić w drodze

konkursu przeprowadzonego przez Organizatora.

3.Dyrektor Biblioteki,działając zgodnie z przepisami prawa,

podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

4.System kontroli wewnętrznej ustala i organizuje Dyrektor

Biblioteki.


§ 10


1.W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności

podstaw podstawowej,administracji i obsługi.

2.Pr       2.Pracownicy merytoryczni powinni posiadać kwalifikacje


bibliotekbibliotekarskie określone rozporządzeniem Min. Kultury
i Sztuki.
3.Dyrekti Sztuki

3. Dyr3]3. Dyrektor   Biblioteki zatrudnia i zwalnia pracowników Biblioteki.§ 11Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki.


Rozdział IV


ZASADY FINANSOWANIA


§ 12


1.Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, dochodów

własnych oraz innych żródeł.

2.Biblioteka gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz

prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków

kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3.Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan \

finansowy ustalony przez dyrektora.


4.Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się

z budżetem gminy na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 pażdziernika

1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


5.Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z

uzyskanych przychodów.

6.Dochody Biblioteki stanowią środki uzyskane z:

a/ dotacji zewnętrznych przedmiotowych i podmiotowych

dotacji Organizatora

b/ wpłat,darowizn,zapisów wnoszonych przez osoby prawne i

fizyczne

c/ własnej działalności gospodarczej i usługowej,

d/ innych żródeł.


7.Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać

opłaty za swoje usługi w wysokości kosztów ich wykonania a wpły-

wy przeznaczyć na cele statutowe /art.14,ust.2,pkt 1-5;

ust.3 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku Dz.U.Nr85,

poz.539/

8.Obsługę finansowo-księgową prowadzi Zespół Oświatowo-

Administracyjny Szkół.

Rozdział V


PRZEDSTAWICIELSTWO


Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki

upoważniony jest Dyrektor i inne osoby działające na podstawie

udzielonego przez Organizatora pisemnego pełnomocnictwa.


 

Rozdział VI


GOSPODARKA MAJĄTKIEM

1. Biblioteka gospodaruje mieniem stanowiącym własność

Gminy.

2.Biblioteka wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do

mienia komunalnego będącego w jej dyspozycji z wyjątkiem

uprawnień wyłączonych przepisami ustawowymi.

3.Biblioteka odpowiada za swoje zobowiązania.


Rozdział VII


PRZEPISY KOŃCOWE


1.Połączenia,podziału lub likwidacji Biblioteki w ramach sieci

dokonuje Organizator.

2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu mogą być

dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają

zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o

bibliotekach /Dz.U.Nr 85,poz.539/ oraz Ustawy z dnia 25

pażdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej /jednolity tekst ustawy Dz.U.z 2001r Nr 13,poz.123/Opracował:                                        Zatwierdził:

Dyrektor Publicznej  Biblioteki               Wójt Gminy

/-/ Halina Rybczyńska                    /-/ mgr Józef Wilkosz


Doruchów dnia 28.VIII.2008 r.