UCHWAŁA Nr XIX/90/2008

Rady Gminy Doruchów

z dnia 30 października 2008r.w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom ochotniczych straży

pożarnych, którzy uczestniczą w działaniu ratowniczym lub szkolenie

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 14 i art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)w związku z art. 28,

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2002r.,

Nr 147, poz.1229 ze zm. – Dz. U. Nr 163, poz. 1015 z 2008r.) Rada Gminy, uchwala

co następuje :§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył;

  1. w działaniu ratowniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

    w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego
    Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

  2. w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

    w wysokości 1/250 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
    Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”


§ 2. Podstawą do naliczenia w/w ekwiwalentów jest przeciętne wynagrodzenie obowiązujące, ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. z 2004r. Nr 39, poz. 353, ze zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
§ 3. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

                                             Przewodniczaca Rady Gminy
                                               /-/ Joanna Blewąska