U C H W A Ł A Nr XXII/100 /2008

R a d y G m i n y Doruchów z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2009 rok.


 

Na podstawie art.18 ust.1 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm. )
Rada Gminy uchwala, co następuje :§ 1.


 1. Przyjmuje się do realizacji plan pracy Rady Gminy zgodnie

  z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 2. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Doruchów stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

 3. Zatwierdza się plany pracy komisji rady będące załącznikiem nr 3, 4, i 5 do uchwały.

§ 2.


Rada Gminy może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełniać plany pracy.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy i Wójtowi Gminy.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Przewodniczaca Rady Gminy
             /-/ Joanna Blewąska


 


Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXII/ 100 /2008

Rady Gminy Doruchów z dnia 30 grudnia 2008r.


PLAN PRACY

RADY GMINY DORUCHÓW na 2009 rok


Termin

Tematyka

Odpow. za przyg. materiałów

luty

1. Realizacja programu ochrony środowiska dla gminy

Doruchów.

2. Analiza programów strategicznych gminy Doruchów.

3. Analiza realizacji podatków od osób prawnych i fizycznych

za 2008 rok oraz udzielonych ulg i zwolnień.

Ref. RolnictwaSekretarz Gminy

Ref. Podatków

marzec

1. Sprawy rolnictwa

- informacja z działalności ARiMR

- informacja Powiatowej Izby Rolniczej

- informacja Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

- informacja Gminnej Spółki Wodnej

2. Zaopiniowanie propozycji ustalenia odpłatności

za pobyt dziecka w Przedszkolu

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie

przyjęcia wartości jednego punktu dla ustalenia

tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia

zasadniczego pracowników

gminnych jednostek organizacyjnych.

4. Zaopiniowanie propozycji ustalenia najniższego

wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników

gminnych jednostek organizacyjnych.

Instytucje. odp.za sprawy rolnictwa

Dyr. Przedszkola


Insp.ds. kadr

Insp.ds. kadr

kwiecień

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za

2008 rok - udzielenie absolutorium

2. Sprawozdanie z działalności GOPS

3. Sprawozdanie z działalności GOK.

4. Sprawozdanie z działalności Biblioteki

5. Sprawozdanie z działalności Zespołu Oświatowo

-Administracyjnego


Skarbnik Gminy


Kierownik GOPS

Dyrektor GOK

Dyrektor Biblioteki

Dyrektor ZOA


maj

1. Analiza stanu bezpieczeństwa w gminie.

2. Informacja z działalności Powiatowego Zarządu

Dróg w Ostrzeszowie.

3. Rozliczenie kosztów utrzymania wodociągów

i kanalizacji będących własnością gminy.

4. Informacja Rzecznika Praw Konsumenta.

Komendant Policji

Dyrektor Pow. Zarządu Dróg

Ref. Rol.


Rzecznik Praw Konsumentów

czerwiec

1. Funkcjonowanie oświaty w gminie – podsumowanie roku

szkolnego 2008/2009

2. Funkcjonowanie WTZ.

3. Informacja dotycząca pozyskania środków unijnych.Dyrektorzy Szkół

i Przedszkola


Sekretarz Gminy

wrzesień

1. Sprawozdanie z wykonanie budżetu za I pól. br.

2. Informacja z funkcjonowania służby zdrowia na terenie

gminy.


Skarbnik Gminy

Kier. NZOZpaździernik

1. Analiza bezpieczeństwa p. pożarowego - informacja

z działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie

gminy.

2. Informacja z działalności sportu w gminie

3. Informacja z oświadczeń majątkowych.

Prezesi jednostek OSP


Dyrektor GOK

Przew. Rady Gminy

listopad

1. Uchwalenie podatków lokalnych na 2010rok.

2. Uchwalenie programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych na 2010

3. Uchwalenie programu przeciwdziałania narkomanii na

2010

Insp. ds. podatków

Peł. ds. profilaktyki

i rozw. pr. alkoh.

-,,-


grudzień

1. Uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok

2. Informacja z realizacji zadań gospodarczych za 2009 rok.

3. Analiza realizacji podatków od osób prawnych i fizycznych

za 2008 rok oraz udzielonych ulg i zwolnień.

4. Informacja dotycząca pozyskania środków unijnych.

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Insp. ds. podatków


Sekretarz Gminy
        Przewodniczaca Rady Gminy
             /-/ Joanna Blewąska


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/100/2008

Rady Gminy Doruchów z dnia 30 grudnia 2008r.


P L A N P R A C Y

K O M I S J I R E W I Z Y J N E J RADY GMINY DORUCHÓW

na 2008 rok.T e r m i n

T e m a t y k a


luty

1. Kontrola funkcjonowania świetlicy środowiskowej oraz zajęć

pozalekcyjnych finansowanych z funduszu alkoholowego.

marzec

1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2008

rok - przygotowanie wniosku absolutoryjnego

kwiecień

1. Kontrola realizowanych remontów budynków gminnych .

maj

1. Kontrola stanu wybranych dróg gminnych .

2. Kontrola gospodarowania mieniem samorządowym w hydroforniach

i oczyszczalni ścieków (energia,urządzenia, sprzęt pomocniczy).

czerwiec

1. Kontrola w wybranej placówce oświatowej

2. Przygotowanie do akcji letniego wypoczynku.

3. Przygotowanie GOK do organizacji imprez letnich.

wrzesień

1. Kontrola w zakresie utrzymania porządku i czystości miejsc

publicznych

październik

1. Kontrola funkcjonowania wybranych jednostek OSP w gminie.

listopad

1. Zaopiniowanie stawek podatków lokalnych na 2009 rok.

2. Kontrola ściągalności podatków i innych należności w 2008 roku.

grudzień

1. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2009r.

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2009 rok.


Komisja Rewizyjna może wykonywać inne zadania kontrolne w trybie zleconym przez Przewodniczącą Rady Gminy zgodnie ze Statutem Gminy Doruchów.         Przewodniczaca Rady Gminy
             /-/ Joanna Blewąska


Załącznik Nr 3 do uchwały

Nr XXII/100/2008 Rady Gminy Doruchów

z dnia 30-12-2008r.


PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA,SPORTU I SPRAW SOCJALNYCH

na 2009 rok

Termin

T e m a t y k aOdp. za przygot. mat.

luty

1. Informacja z przebiegu ferii zimowych w szkołach.

2. Realizacja programu w zakresie ochrony środowiska

w gminie Doruchów.

3. Analiza planów strategicznych gminy Doruchów.

Dyr. ZOA

Ref.Rol.


Sekretarz Gminy

marzec

1. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2008 rok.

2. Sprawozdanie z działalności GOK za 2008 rok.

3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej.

3. Zaopiniowanie propozycji ustalenia odpłatności za pobyt

dziecka w Przedszkolu

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia

wartości jednego punktu dla ustalenia tabel miesięcznych

stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników

gm. jednostek organizacyjnych.

5. Zaopiniowanie propozycji ustalenia najniższego wynag.

zasadniczego dla pracowników gm.j. organizacyjnych.

Dyr. GOPS

Dyr. GOK

Dyr. Biblioteki

Dyr. Przedszkola

Insp. ds. kadr

Insp. ds. kadr

kwiecień

1. Rozparzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

2008 rok

2. Sprawozdanie ZOA za 2008 rok.

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie

gminy.

Skarbnik Gminy


Dyr. ZOA

Dzielnicowy Policji

maj

1. Rozliczenie kosztów utrzymania wodociągów

i kanalizacji będących własnością gminy

2. Informacja w zakresie promocji gminy.

3. Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych

na nowy rok szkolny 2009/2010

Ref. Rol.


Sekretarz Gminy

Dyrektor ZOA

czerwiec

1. Wizja w wybranej szkole podstawowej.

2. Wizja Izby Pamięci Narodowej w Torzeńcu


wrzesień

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu

gminy za I pół. br.

2. Temat do ustalenia na bieżąco.


Skarbnik Gminy

październik

1.Sprawozdanie z realizacja programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2009

rok oraz zaopiniowanie programu na 2010rok.

2. Sprawozdanie z realizacja programu

przeciwdziałania narkomanii za 2009 rok oraz

zaopiniowanie programu na 2010 rok.

3. Informacje o funkcjonowaniu sportu w gminie.Insp. ds. profilaktyki i roz. pr. alkoh.


-,,-


Dyr. GOK, Szk.Zw.

Sportowy


listopad

1. Zaopiniowanie stawek podatków lokalnych na 2010 rok

2. Realizacja podatków i innych należności za 2009 rok oraz udzielonych ulg i zwolnień.

Insp. ds. podatków


grudzień

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2010rok

2. Podsumowanie pracy komisji i opracowanie planu pracy

komisji na 2010 rok

Skarbnik gminy           Przewodniczaca Rady Gminy
             /-/ Joanna Blewąska


 Zał. Nr 4 do uchwały Rady Gminy Doruchów

Nr XXII/ 100 /2008 Rady Gminy Doruchów

z dnia 30-12-2008r.


P L A N P R A C Y

KOMISJI ROLNICTWA OCHRONY ŚRODOWISKA, SPRAW

OBYWATELSKICH I SAMORZĄDOWYCH na 2009 rok

Termin

Tematyka


Odp. za przyg. mat.

luty

1. Informacja dotycząca udzielonych zamówień publicznych

za 2008 rok.

2. Informacja z realizacji programu w zakresie ochrony

środowiska w gminie Doruchów.

3. Analiza programów strategicznych gminy Doruchów.


Ref. Rol.


Ref. Rol.


Sekretarz Gminy

marzec

1. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2008 rok.

2. Sprawozdanie z działalności GOK za 2008 rok.

3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki za 2008 rok.

3. Zaopiniowanie propozycji ustalenia odpłatności za pobyt

dziecka w Przedszkolu

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia

wartości jednego punktu dla ustalenia tabel miesięcznych

stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników

gminnych jednostek organizacyjnych.

5. Zaopiniowanie propozycji ustalenia najniższego

wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników gminnych

jednostek organizacyjnych.

Kier. GOPS

Dyr. GOK

Dyrektor Biblioteki

Insp.ds.kadr


Insp.ds. kadrInsp.ds. kadr


kwiecień

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

2008 rok

2. Sprawozdanie z działalności ZOA.


Skarbnik Gminy


Dyr. ZOA

maj

1. Rozliczenie kosztów utrzymania wodociągów i kanalizacji

będących własnością gminy.

2. Informacja Agronoma Gminnego Ośrodka Doradztwa

Rolniczego.

Ref. Rolnictwa


Agronom

czerwiec

1. Gospodarka leśna i łowiecka na terenie gminy.

2. Temat do ustalenia na bieżąco.

Nadleśnictwo

wrzesień

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

I pół. br.

2. Temat do ustalenia na bieżąco.

Skarbnik Gminy

październik

1. Sprawozdanie z realizacja programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2009 rok

oraz zaopiniowanie programu na 2010 rok.

2. Sprawozdanie z realizacja programu przeciwdziałania

narkomanii za 2009 rok oraz zaopiniowanie program,

na 2010 rok.

3. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy.

Kor. ds. profilaktyki

i rozwiązywania pr. alkoholowych


-,,-


Prezesi OSP

listopad

1. Zaopiniowanie propozycji stawek podatkowych

na 2010 rok

2. Realizacja podatków i innych należności za 2009 rok oraz

udzielonych ulg i zwolnień.

Insp.ds. podatków

grudzień

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2010 rok.

2. Podsumowanie pracy komisji i opracowanie planu pracy

na 2010 rok.


Skarbnik Gminy        Przewodniczaca Rady Gminy
             /-/ Joanna Blewąska


Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy

Nr XXII/ 100 /2008 z dnia 30-12-2008


PLAN PRACY

KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDZETU I FINANSÓW

na 2009 rok

Termin

Tematyka


Odp. za przyg. mat.

luty

1. Informacja dotycząca udzielonych zamówień publicznych

za 2008 rok.

  2. Informacja z realizacji programu w zakresie ochrony

 1. środowiska w gminie Doruchów.

  3. Analiza programów strategicznych gminy Doruchów.

 2. 4. Informacja dotycząca udzielonych ulg i umorzeń podatków

 3. za 2008 rok.

Ref.Rol.


Ref. Rol.


Sekretarz Gminy

Ref. podatków

marzec

1. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2008 rok.

2. Sprawozdanie z działalności GOK za 2008 rok

3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki za 2008 rok.

4. Zaopiniowanie propozycji ustalenia odpłatności za pobyt

dziecka w Przedszkolu

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia

wartości jednego punktu dla ustalenia tabel

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

6. Zaopiniowanie propozycji ustalenia najniższego

wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników

gminnych jednostek organizacyjnych.

Dyr. GOPS

Dyr. GOK

Dyr. Biblioteki

Dyr. Przedszkola

Insp. ds. kadr
Insp.ds. kadr

kwiecień

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu

gminy za 2008 rok.

2. Sprawozdanie z działalności ZOA.

Skarbnik


Dyr. ZOA


maj

1. Rozliczenie kosztów utrzymania wodociągów

i kanalizacji będących własnością gminy

2.. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

Ref. Rol.


Kier. Rewiru Dziel.

czerwiec

1. Gospodarka leśna i łowiecka na terenie gminy.

2. Informacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Nadleśnictwo

Agronom ODR

wrzesień

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu

gminy za I pół. br.

2. Temat do ustalenia na bieżąco.

Skarbnik Gminy

październik

1.Sprawozdanie z realizacja programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2009 rok

oraz zaopiniowanie programu na 2010 rok.

2. Sprawozdanie z realizacja programu przeciwdziałania

narkomanii za 2009 rok oraz zaopiniowanie program,

na 2010rok.

3. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy.

Koor. ds. Prof. i rozw. prob.alkoh.-''-


Prezesi OSP
listopad

1.Zaopiniowanie propozycji stawek podatkowych na

2010 rok.

2. Realizacja podatków i innych należności za 2009 rok od osób

prawnych i fizycznych oraz udzielonych ulg i zwolnień.

Insp.ds. podatków


Insp.ds. podatków

grudzień

1.Zaopiniowanie projekt budżetu gminy na 2010 rok.

2. Podsumowanie pracy komisji i opracowanie planu pracy

komisji na 2010 rok.

Skarbnik gminy

           Przewodniczaca Rady Gminy
             /-/ Joanna Blewąska