Załatwianie sprawy przez Urząd Gminy 
Obywatel ma prawo żądać terminowego załatwiania spraw przez urząd. Sprawy powinny być załatwiane w urzędzie bez żadnej zwłoki. Warunkiem niezwłocznego załatwienia spraw jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Z punktu widzenia obywatela najkorzystniejsze jest załatwianie spraw od ręki, najczęściej jednak na rozstrzygnięcie trzeba poczekać. W takim przypadku urząd powinien poinformować obywatela i określić termin, w jakim to rozstrzygnięcie nastąpi. Na żądanie obywatela urząd zobowiązany jest przesłać wydana decyzje lub postanowienie pod wskazanym adresem.
Jeżeli konieczne jest wyjaśnienie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, urząd powinien te okoliczności wyjaśnić i rozstrzygnąć w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas urząd ma dwa miesiące na jej rozpatrzenie.
Jeśli strona odwołuje się od decyzji lub postanowienia do organu wyższego stopnia, wówczas ta instancja powinna rozstrzygnąć sprawę w ciągu miesiąca. Przedłużenie terminów może nastąpić wówczas, kiedy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego albo z przyczyn niezależnych od urzędu. Urząd powinien o spodziewanym przekroczeniu terminu powiadomić zainteresowanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Podstawa prawna: art. 12 oraz art.35 i art.36 k.p.a.

Wymagane dokumenty
Przed złożeniem wniosku w określonej sprawie należy dowiedzieć się, jakie dokumenty będą wymagane przy składaniu wniosku. Szczegółowej informacji powinien udzielić urzędnik, zajmujący się załatwianiem danego rodzaju spraw.

Opłata skarbowa
Obywatel ma prawo do uzyskania informacji na temat odpłatności związanej ze złożeniem wniosku. Urzędnik powinien go także poinformować, czy złożenie wniosku łączy się
z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej, podać jej wysokość oraz sposób jej uiszczenia. Opłatę skarbową najczęściej uiszcza się w kasie urzędu.


Sprawę w Urzędzie Gminy można załatwić na dwa sposoby, poprzez:


1. Pobranie właściwego pliku, wydrukowanie go, wypełnienie i przyniesienie do Urzędu Gminy, gdzie zajmie się nim właściwy urzędnik

2. Wypełnienie formularza na właściwej stronie internetowej i wysłanie elektronicznie do Urzędu Gminy, gdzie zajmie się nim właściwy urzędnik. Urzędnik zweryfikuje wniosek i jeśli będzie prawidłowy, zaprosi osobę składającą wniosek do odwiedzenia urzędu.

W obu przypadkach po odszukaniu właściwego wniosku należy zapoznać się z kartą informacyjną danej sprawy, która informuje o:

- podstawie prawnej dotyczącej danego dokumentu
- opisie procedury potrzebnej do pełnego załatwienia sprawy ( właściwy dokument, załączniki)
- miejscu załatwienia sprawy (nazwa komórki, osoba, miejsce, nr.tel., e-mail)
- terminie załatwienia sprawy
- opłacie administracyjnej
- opłacie skarbowej
- trybie odwoławczym
- dodatkowych informacjach

Można również dojść do właściwego dokumentu rozpoczynając od komórki organizacyjnej, która zajmuje się daną sprawą.

Po zapoznaniu się z treścią karty informacyjnej należy pobrać właściwy plik w postaci pliku standardu MS WORD albo przejść do wypełniania dokumentu elektronicznego i zastosować opisaną tam procedurę.