Ustawa z dnia 23 listopada 2002r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz  o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 214 ,poz.1806 z 2002r.)
    Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majatkowych  (Dz.U. z 2003r. Nr 34,poz.282 )