RADY  GMINY   w  DORUCHOWIE

                                            z dnia 10 lutego 2010

 

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010

 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 08  marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr  142 , poz.1591  z  2001r.

 z późń .zm. )  oraz art. 237 ust 2 pkt 3 i art 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240)

Rada Gminy uchwala się ,co następuje :

 

§ 1.

 

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XXXII/ 146/2009 z dnia 29 grudnia 2009

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2010,

wprowadza się następujące zmiany:

 

 Zwiększa się dochody gminy o kwotę                                     771.550-

 

 W związku z powyższym  §1 ust.1  otrzymuje

 nowe brzmienie:

 

 

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok

    w wysokości                                                                   14.062.682,- zł,
    z tego:
    - dochody bieżące w kwocie             13.215.879,- zł,
    - dochody majątkowe w kwocie             846.803,-  zł, 
     zgodnie z załącznikiem Nr

 

                                                          § 2.

 

 

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę                           -           771.550,-zł

 

W związku z powyższym  § 2 ust.1 ust.2 pkt 2

i dodaje się pkt 4

otrzymują nowe brzmienie:

‘’1. Ustala się łączna kwotę wydatków budżetu na 2010 rok

     w   wysokości                                                     19.837.682,- zł,

     z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości        11.944.314,-   zł,

    - wydatki majątkowe w wysokości     7.893.368,- zł,


       zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

2)     wydatki na zadania majątkowe w wysokości 7.893.368,-

           zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

 

4) wydatki na realizację zadań realizowanych

     w drodze umów - porozumień z innymi j.s.t.

     w wysokości  100.000,- zł,”

 

 

                                               §  3

 

 

 W  załączniku nr 1  do Uchwały  Rady Gminy N r XXXII/146 /2009 z dnia

29 grudnia 2009  dokonuje się następujących zmian:

 

 

Zwiększa się dochody o kwotę:                      771.550,-    

  

Dz.600 rozdz.60016 §         6330                          740.750,-

Dz.852 rozdz.85295 §         2030                            30.800,-                  

                     

                     

          

 W  załączniku nr 2  do Uchwały  Rady Gminy Nr XXXII/146/2008 z dnia

29 grudnia 2009  dokonuje się następujących zmian:

 

               

Zwiększa się wydatki o kwotę                        771.550,-        

 

Dz.600 rozdz.60016 §         6050                          740.750,-

Dz.852 rozdz.85295 §         3110                            30.800,-                  

           

                      

Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)

 

 

 

Zmniejsza się wydatki o kwotę                                       69.145,-

    

 

Dz.010 rozdz.01010 §         6050                            69.000,-

Dz.852 rozdz.85219 §         4210                                 145, -                 

                     

 

 

Zwiększa się wydatki o kwotę                              69.145,-

 

Dz.600 rozdz.60016 §         4300                              65.000,-

Dz.750 rozdz.75078 §         4210                                 2.000,-

Dz.756 rozdz.75647 §         4610                                 2.000,-

Dz.852 rozdz.85219 §         4480                                    145,-               

 

 

 

    

                                                   § 4.

 

Paragraf 9 pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

 

„ 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników , wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy  inwestycyjne, ( między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000,- zł)”

 

 

 

                                                    § 5.

                                            

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

                                                   § 6. 

           

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

                                     

 

 

                                                                                                    Załącznik nr 3        

                                                                                          do Uchwały Rady Gminy

                                                                                          Nr XXXIII/1158/2010

                                                                                          z dnia 10 lutego 2010

 

                     WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

 

          REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY  w 2010

 

 

L.p

Nazwa zadania

Klasyfikacja

budżetowa

Kwota

 

  1.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków Zalesie-Stara Kuźnica- Doruchów i Doruchów- Emilianów oraz remont stacji Uzdatniania Wody w Doruchowie.

 

Opracowanie dokumentacji na remont hydroforni

z przystosowaniem do potrzeb stacji uzdatniania wody

 w Godziętowach

 

Dz.010

Rozdz.01010

§ 6050

      

 

 

 

  Dz.010

Rozdz.01010

§ 6050

            

 

3.698.352,-

 

 

 

 

 

 

 20.000,-

 

  2.

 

Rozbudowa przelewu burzowego na terenie Oczyszczalni Ścieków

 

 

 

Dz.010

Rozdz.01010

§ 6050

 

 

50.000,-

 

  3.

 

Budowa wodociągu Przytocznica Las

 

 

Dz.010

Rozdz. 01010

§ 6050

65.000,-

   4. 

 

 

Pomoc dla Powiatu ostrzeszowskiego na budowę chodników:

 

 

 

Dz. 600

Rozdz. 60014

§ 6300

 

 

 

200.000,-

 

 

   5.

Budowa dróg :

Przytocznica Stara Kuźnica

 

 

 

 

Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050

 

 

1.481.500,-

 

 

 

 

  6.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów kulturalno-rozrywkowych w Doruchowie

 

 

 

Dz. 921

Rozdz. 92109

§ 6220

 

 

300.000,-

 

 7.

 

Zakup pamięci do  komputerów i programów komputerowych

 

 

Dz. 750

Rozdz.75023

6060

 

10.500,-

  

   8.

 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej

 w Przytocznicy

 

Dz. 921

Rozdz.92109

6050

 

23.620,-

 

  9.

 

Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na zakup radiowozu

 

 

Dz.754 rozdz.75405

§6170

 

10.000,-

 

 10.

 

Zakup kserokopiarki dla potrzeb Przedszkola w Doruchowie

Dz.801

Rozdz.80104

§ 6060

 

4.000,-

 

 11.

 

Pomoc finansowa na zadanie „Przystosowanie pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Ostrzeszowie na pracownię tomografii komputerowej”

 

 

Dz.851

Rozdz.85111

§ 6300

 

15.000,-

  12.

Budowa „Zakładu Zagospodarowania odpadów w Olszowej”- Porozumienie Między

Gminne

Dz.900

Rozdz.90002

§ 6610

 

10.396,-

  13.

Rozbudowa Domu Ludowego w Torzeńcu

Dz.921

Rozdz.92109

§ 6220

 

600.000,-

 

 14.

 

Budowa świetlicy w miejscowości Plugawice i remont Domu Ludowego Morawin

Dz.921

Rozdz.  92109

§ 6058

§ 6059

 

 

165.000,-

240.000,-

  15.

 

Budowa boiska sportowego

„Moje boisko – ORLIK 2012”

 

Dz.926

Rozdz.92695

§ 6050

 

 

 

1.000.000,-

 

            

             R A Z E M

         

      xxx      

 

7.893.368,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII /158 /2010 z dnia

10 lutego 2010 r

 

Ogółem budżet gminy zwiększa się  o kwotę 771.550,-.

 

Zwiększone zostały następujące dochody z przeznaczeniem na:

 

- 740.750,- dotacja  celowa na „Przebudowę drogi gminnej

                    Przytocznica – Stara Kuźnica” w ramach wieloletniego programu  

                    pn  ”Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”

 

-    30.800,- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc

                    państwa w zakresie dożywiania”

 

 

 

Zmniejszenia  między działami  dokonuje się na  kwotę -  69.145,-

 

Zmniejsza się wydatki  w dz. 010 wydatki inwestycyjne o kwotę 69.000,-

(w wyniku przetargu wartość tej inwestycji znacznie się obniżyła),

 

Powyższą kwotę przeznacza się na:

 

- 65.000,- odśnieżanie dróg i ulic

-   2.000,- koszty egzekucji komorniczej 

-   2.000,- zakup worków i piasku przygotowania do ewentualnej

                 akcji powodziowej

 

W dz. 852 zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i przeznacza na podatek

od nieruchomości.

 

 

Zasady finansowania sportu w Gminie Doruchów.

W związku z uwagą do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/146/2009 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2010 r , zawartą w Uchwale

Nr 2/201/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia

27 stycznia 2010 informujemy :

Zadania w dziedzinie sportu w Gminie Doruchów realizowane są przez Gminę na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu i zrzeszonych zawodników w klubach sportowych. Gmina występuje w roli organizatora , a zadaniem klubów jest zabezpieczanie zawodników do rozgrywek sportowych i pozyskiwanie osób do pracy w poszczególnych sekcjach klubów. Gmina Doruchów jest właścicielem zarówno stadionu sportowego jak i hali sportowej, dlatego sama zarządza tymi obiektami. W strukturze Gminy zatrudnione są dwie osoby na pełnych etatach do których zadań należy właściwe dbanie o obiekty sportowe , oraz prowadzenie działalności w dziedzinie sportu.

 

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowane zostały w dz. 926 na kwotę 1.134.424,- w tym na inwestycje 1.000.000,-.

W obecnej strukturze organizacyjnej do zadań Gminy jako organizatora należy :

·         zakup sprzętu sportowego

·         zatrudnienie trenera

·         przeprowadzenie badań przez lekarza medycyny sportowej

·         ubezpieczenie sportowców

·         zgłoszenie drużyn do systemu rozgrywek

·         zorganizowanie przejazdów na zawody sportowe

·         wynagrodzenie sędziów piłkarskich

·         wypłata nagród dla zawodników za wygrane mecze zgodnie z regulaminem.

·         pranie strojów sportowych

·         i wiele innych zadań

W/w  zadania wykonywane są przez pracowników urzędu bez pomocy klubów sportowych.

Takie zasady finansowania sportu w Gminie Doruchów były dotychczas konieczne ponieważ kluby nie posiadały jeszcze osobowości prawnej. Osobowość uzyskały dopiero w roku 2009.

Obecnie trwa okres przejściowy polegający na przygotowaniu klubów do działania na nowych zasadach.

Z  tych względów  rada gminy proponuje pozostawić  dotychczasowe zasady finansowania kultury fizycznej i sportu.