U C H W A Ł A  Nr XXXV /172 / 2010

                                      RADY  GMINY   w  DORUCHOWIE

                                            z dnia 29 kwietnia 2010

 

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 08  marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr  142 , poz.1591  z  2001r.

 z późń .zm. )  oraz art.212 ust.1 pkt 1,2 oraz art. 237  ustawy z dnia

 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz .U .Nr 157,poz.1240)

 Rada Gminy uchwala się ,co następuje :

§ 1.

 

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XXXII/ 146/2009 z dnia 29 grudnia 2009

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, zmienionym Uchwałą

nr XXXIII/158/2010 z dnia 10 lutego 2010 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 , Uchwałą nr XXXIV/166/2010 z dnia 25 marca 2010 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy

 Nr 13/2010 z dnia 31 marca 2010 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy

na 2010 wprowadza się następujące zmiany:

 

 Zwiększa się dochody gminy o kwotę                                   46.270,-

 

 W związku z powyższym  §1 ust. 1 i 2 pkt.1  otrzymują

 nowe brzmienie:

 

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok

    w wysokości                                                                  14.209.372,- zł,
    z tego:
    - dochody bieżące w kwocie               
13.322.969,- zł,
    - dochody majątkowe w kwocie               
886.403,-  zł, 
     zgodnie z załącznikiem Nr

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)     dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

      administracji rządowej i innych zadań zleconych

      ustawami w wysokości               2.038.278.- zł,

      zgodnie z załącznikiem Nr 3”

                                                       § 2.

 

 

 

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę                               46.270,-

 

 

W związku z powyższym  § 2 ust.1 i 2

otrzymują nowe brzmienie:

 

‘’1. Ustala się łączna kwotę wydatków budżetu na 2010 rok

     w   wysokości                                                     20.627.547,- zł,

     z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości        12.536.223,- zł

    - wydatki majątkowe w wysokości     8.091.324,-


       zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      

1)      wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

    rządowej i innych zadań zleconych ustawami

     w wysokości                                   2.038.278,-zł,

     zgodnie z załącznikiem Nr 3

 

2)      wydatki na zadania majątkowe w wysokości    8.091.324,-

           zgodnie z załącznikiem Nr 4”

 

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

    których   mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej

    z realizacją zadań j.s.t., w kwocie  3.778.762,- zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 5  .

 

 

 

 

 

 

                                               §  3

 

 

 

 W  załączniku nr 1  do Uchwały  Rady Gminy Nr XXXII/146 /2009 z dnia

29 grudnia 2009  dokonuje się następujących zmian:

 

Zwiększa się dochody o kwotę:                   46.270,-  

 

Dz. 600 rozdz.60016           § 6260                    39.600,-              

Dz. 852 rozdz.85219           § 2030                       2.670,-

Dz .926 rozdz.92695           § 0750                     4.000,-

 

 

 

                      

          

 W  załączniku nr 2  do Uchwały  Rady Gminy Nr XXXII/146/2008 z dnia

29 grudnia 2009  dokonuje się następujących zmian:

 

              

Zwiększa się wydatki o kwotę                       46.270,-

 

Dz. 600 rozdz.60016           § 6050                    39.600,-  

Dz.750  rozdz.75075          § 4210                     2.000,-

Dz. 801 rozdz.80114          § 4170                     1.000,-

                                           § 4210                     2.159,-    

                                           § 4370                        511,-

Dz. 900 rozdz. 90002          § 4480                     1.000,-

 

 

 

W  załączniku nr 3  do Uchwały  Rady Gminy Nr XXXII/146 /2009 z dnia

29 grudnia 2009  dokonuje się następujących zmian:

 

Zmniejsza się dochody o kwotę:      

 

Dz.852 rozdz.85213            § 2010                          49,-

 

Zmniejsza się wydatki o kwotę:      

 

Dz.852 rozdz.85213            § 4130                          49,-

 

Zmiany w zał.3 są uzupełnieniem zmian dokonanych Uchwałą Rady Gminy

nr XXXIV/166/2010 z dnia 25 marca 2010. w sprawie : zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.

 

 

 

 

 

 

Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)

 

 

Zmniejsza się wydatki o kwotę                               3.714.718,-    

    

Dz.010 rozdz. 01010         §  6050                3.698.352,- 

Dz.851 rozdz. 85154           § 4210                      16.000,-

Dz.801 rozdz. 80101           § 4430                             319,-               

             rozdz. 80104            § 4010                             47,-                              

 

Zwiększa się wydatki o kwotę                      3.714.718,-     

 

Dz.010 rozdz. 01010         §  6058                1.594.000,- 

                                §  6059                1.779.762,-

Dz.801 rozdz. 80101           § 4480                             319,-               

             rozdz.80104 § 4170                             47,-                              

  rozdz.80114          § 4010                      88.763,-

                                § 4110                      13.200,-

                                           § 4210                       2.000,-    

                                § 4120                        2.324,-

                                § 4270                        2.392,-

                                § 4280                           150,-

                                § 4300                        6.266,-

                                           § 4350                       1.000,-

                                 § 4410                       1.384,-

                                 § 4440                       3.837,-

                                 § 4480                          147,-

                                 § 4700                          723,-

                                 § 4740                          800,-

                                 § 4750                       1.604,-

Dz.851 rozdz. 85154           § 6060                      16.000,-

Dz.921 rozdz. 92195           § 6050                    200.000,-

 

                                  

                                         § 4

 

                                            

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

                                                  § 5

           

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                     Załącznik nr 4        

                                                                                          do Uchwały Rady Gminy

                                                                                          Nr XXXV/172/2010

                                                                                          z dnia 29 kwietnia  2010

 

                    WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

          REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY  w 2010

 

L.p

Nazwa zadania

Klasyfikacja

budżetowa

Kwota

 

  1.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków Zalesie-Stara Kuźnica- Doruchów i Doruchów- Emilianów oraz remont stacji Uzdatniania Wody w Doruchowie.

 

Opracowanie dokumentacji na remont hydroforni

z przystosowaniem do potrzeb stacji uzdatniania wody

 w Godziętowach

 

Dz.010

Rozdz.01010

§ 6058

§ 6059        

 

 

 

  Dz.010

Rozdz.01010

§ 6050

            

 

1.594.000,-

1.779.762,- 

 

 

 

 20.000,-

 

   2.

 

Budowa oczyszczalni przydomowych

  Dz.010

Rozdz.01010

§ 6050

            

 

50.946,-

 

  3.

 

Rozbudowa przelewu burzowego na terenie Oczyszczalni Ścieków

 

 

 

Dz.010

Rozdz.01010

§ 6050

 

 

50.000,-

 

  4.

 

Budowa wodociągu Przytocznica Las

 

 

Dz.010

Rozdz. 01010

§ 6050

65.000,-

   5. 

 

 

Pomoc dla Powiatu ostrzeszowskiego na budowę chodników:

 

 

Dz. 600

Rozdz. 60014

§ 6300

 

 

 

200.000,-

 

 

  6.

Budowa dróg :

Przytocznica Stara Kuźnica

 

 

Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050

 

 

1.521.100,-

 

 

 

  7.

Opracowanie dokumentacji na

Budowę drogi i chodników:

- drogi Emilianów

- drogi do Szkoły Podstawowej

   w Torzeńcu

 

- chodnik w Zalesiu

- chodnik Godziętowy

- chodnik ul Rolna

Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050

 

 

 

  8.000,-

  8.000,-

 

 

 

20.000,-

 

  8.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów kulturalno-rozrywkowych w Doruchowie

 

 

 

Dz. 921

Rozdz. 92109

§ 6220

 

 

300.000,-

 

  9.

 

Zakup pamięci do  komputerów i programów komputerowych

 

 

Dz. 750

Rozdz.75023

6060

 

10.500,-

  

  10.

 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej

 w Przytocznicy

 

Dz. 921

Rozdz.92109

6050

 

23.620,-

 

  11.

 

Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na zakup radiowozu

 

 

Dz.754 rozdz.75405

§6170

 

10.000,-

 

 12.

Opracowanie studium wykonalności dla zamierzenia                     „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Doruchowie”  

 

Dz.801

Rozdz.80101

§ 6050

 

 

10.000,-

 

 

 13.

Opracowanie projektu na przebudowę centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową do Przedszkola

 

Dz.801

Rozdz.80104

§ 6050

 

 

10.000,-

 

 14.

 

Zakup kserokopiarki dla potrzeb Przedszkola w Doruchowie

Dz.801

Rozdz.80104

§ 6060

 

4.000,-

 

 15.

 

Pomoc finansowa na zadanie „Przystosowanie pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Ostrzeszowie na pracownię tomografii komputerowej”

 

 

Dz.851

Rozdz.85111

§ 6300

 

15.000,-

  16.

Zakup placów zabaw.

Dz.851

Rozdz.85154

§ 6060

16.000,-

  17.

Budowa „Zakładu Zagospodarowania odpadów w Olszowej”- Porozumienie Między

Gminne

Dz.900

Rozdz.90002

§ 6610

 

10.396,-

 

 18.

Budowa oświetlenia ulicznego Emilianów – do granicy

z Gminą Kępno

 

Dz.900

Rozdz.90015

§ 6050

 

 

 

100.000,-

 

 19.

Rozbudowa Domu Ludowego w Torzeńcu

Dz.921

Rozdz.92109

§ 6220

 

600.000,-

 

 20.

 

Budowa świetlicy w miejscowości Plugawice i remont Domu Ludowego Morawin

Dz.921

Rozdz.  92109

§ 6058

§ 6059

 

 

165.000,-

240.000,-

  21.

Zaplecze parkingowe dla centrum sportowo- kulturalno –rozrywkowego.

Dz.921

Rozdz.  92195

§ 6050

 

200.000,-

  22.

 

Budowa boiska sportowego

„Moje boisko – ORLIK 2012”

 

 

 

Dz.926

Rozdz.92695

§ 6050

 

 

 

1.000.000,-

 

 23.

Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne                         w Torzeńcu w ramach konkursu Wielkopolska Odnowa                        Wsi

 

 

Dz.926

Rozdz.92695

§ 6050

 

 

 

 

60.000,-

 

            

             R A Z E M

         

      xxx      

 

8.091.324,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr. XXXV/ 172/2010

 z dnia 29 kwietnia 2010

 

Budżet gminy zwiększa się o dochody i wydatki o kwotę 46.270,-

 

Zwiększone zostały dochody:

 

-    39.600,- dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na

                    zadanie pod nazwą : Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

                    w obrębie: Przytocznica ,Doruchów, Stara Kuźnica

 

-     2.670,-  dotacja celowa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie

                     na pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku.

                     W budżecie gmina zabezpieczyła środki na ten cel i dotację przeznacza

                     się na inne potrzeby gminy

 

-    4.000,-   zwiększa się dochody za wynajem hali sportowej

 

 

 

Wydatki planuje się na:

 

 

 

-  39.600,-   budowę drogi Przytocznica-Stara Kuźnica

 

-    2.000,-   zakup medali

 

-    3.670,-   działalność ZOA

 

-    1.000,-   podatek od nieruchomości

 

Zmiany w budżecie

 

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na kwotę 3.714.718,-

- dokonano zmiany klasyfikacji wydatków w dz.010,851,801

- dofinansowano działalność ZOA

- wydzielono środki dla zaplecza parkingowego dla centrum

  sportowo- kulturalno- rozrywkowego  200.000,-