O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie :

- art. 27, art. 28 ust. 1-3, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, 2 i 4, art. 40 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 2 i 3,  

   art. 41  ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia   

   1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst  jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r.,                

   poz. 651 ze zm. );

- § 3 ust. 1, § 4 ust. 1-9, § 6 ust. 1, 3  i 7, § 8 ust. 1, § 13  rozporządzenia Rady  

  Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.);

- Uchwały Nr XIX/117/2000 Rady Gminy Doruchów z dnia 25 października 2000 r.  

   w sprawie  sprzedaży nieruchomości

podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży

nieruchomości położonej w miejscowości Gruszków.

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość jest własnością Gminy Doruchów i oznaczona jest  w ewidencji gruntów jako działka nr 21/3 o powierzchni   0,83.00 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 41 428. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele aktywizacji gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej   i mieszkaniowej - 1.98 AG.  Działka wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań.       Nieruchomość położona jest w centralnej części wsi Gruszków przy drodze o nawierzchni asfaltowej ok. 4 km od  siedziby miejscowości gminnej. Posiada dostęp do sieci elektrycznej  i  wodociągowej. Grunt stanowi siedlisko zabudowań gospodarstwa rolnego tj. folwarku Gruszków w części utwardzony kamieniem polnym z rosnącymi pojedynczo i grupowo drzewami.  Zabudowę stanowi budynek inwentarski (podworski) o powierzchni zabudowy 383,25 m2 (11,5 m x 33,5 m) wybudowany ok. 1830 r.  i przebudowany ok. 1920 r. oraz fragmenty murowanego opłotowania.                         

            Informuję, że przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 18.10.2010 r. /tj. poniedziałek / o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Doruchowie, pokój nr 20. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 80 000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 15 000,00 zł . O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono być mniejsze niż 2 000,00 zł.  

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w ww. wysokości na konto Gminy  Doruchów, nr konta 12 1090 1173 0000 0000 1700 6084 . Wadium winno wpłynąć na konto Gminy najpóźniej w dniu 14.10.2010 r.

            Przystępujący do przetargu winien posiadać do okazania komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena sprzedaży płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej na konto Gminy Doruchów  nr konta : B.Z.  WBK  S.A. I Oddział Ostrzeszów , nr konta 68 1090 1173 0000 0000 1700 5755 .

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia  się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

W ciągu 21 dni od daty przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości . Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu może odwołać przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Informacja – pokój nr 9 w Urzędzie Gminy w Doruchowie, tel. (062) 731-51-66 .

                                                                                                    

                                                                                  Wójt Gminy Doruchów

                                                                                       mgr  Józef  Wilkosz