O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie :

- art. 27, art. 28 ust. 1-3, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, 2 i 4, art. 40 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 2 i 3,  

   art. 41  ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia   

   1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst  jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r.,                

   poz. 651 ze zm. );

- § 3 ust. 1, § 4 ust. 1-9, § 6 ust. 1, 3  i 7, § 8 ust. 1, § 13  rozporządzenia Rady  

  Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.);

- Uchwały Nr XXXVIII/18/2010 Rady Gminy Doruchów z dnia 18 sierpnia 2010 r.  

   w sprawie  sprzedaży nieruchomości

podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży

nieruchomości położonej w miejscowości Gruszków.

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość jest własnością Gminy Doruchów i oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki:

-  nr 21/1 o powierzchni   0,12.00 ha,

-  nr 21/2 o powierzchni   0,14.00 ha

                       RAZEM    0,26.00 ha

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele produkcji rolnej – RZ. Działki zapisane w księdze wieczystej KZ1O/00041825 są wolne od obciążeń oraz zobowiązań. Nieruchomość położona jest w centralnej części wsi Gruszków w obszarze gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze przy drodze o nawierzchni asfaltowej, ok. 4 km od  siedziby miejscowości gminnej. Posiada dostęp do sieci elektrycznej i  wodociągowej.

            Informuję, że przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 18.10.2010 r.  /tj. poniedziałek/ o godz. 1030 w Urzędzie Gminy w Doruchowie, pokój nr 20. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 18 000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 2 000,00 zł . O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono być mniejsze niż 500,00 zł.  

            Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w ww. wysokości na konto Gminy  Doruchów, nr konta 12 1090 1173 0000 0000 1700 6084 . Wadium winno wpłynąć na konto Gminy najpóźniej w dniu 14.10.2010 r.

Przystępujący do przetargu winien posiadać do okazania komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty.  Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena sprzedaży płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej na konto Gminy Doruchów  nr konta: B.Z.  WBK  S.A. I Oddział Ostrzeszów , nr konta 68 1090 1173 0000 0000 1700 5755 .

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia  się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

W ciągu 21 dni od daty przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości . Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu może odwołać przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Informacja – pokój nr 9 w Urzędzie Gminy w Doruchowie, tel. (062) 731-51-66 .

 

                                                                                      Wójt Gminy Doruchów

                                                                                       mgr  Józef  Wilkosz