Doruchów, dnia 29.09.2010 r.

 

 

 

 

 

RR 7624/2/2010

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) na wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwa Przedborów ul. Przedborów 49, 63-510 Mikstat zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanegp przedsięwzięcia pn. " Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Torzeniec" na działce ewidencyjnej nr 881, obręb geodezyjny Torzeniec w miejscowości Torzeniec, gmina Doruchów, powiat ostrzeszowski. Przedsięwzięcie ma polegać na budowie zbiornika retencyjnego zaporowego o powierzchni 0,24 ha wraz z urządzeniem piętrzącym o wysokości piętrzenia do 1,00 m.

Informuję Państwa o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Doruchowie, ul. Kępińska 13, pokój nr 9, w godzinach 7. 30 - 15 .30 .

Wszelkie wnioski i zarzuty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy zgłosić w terminie do 14 dni od daty odbioru niniejszego zawiadomienia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Doruchów. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Planowane przedsięwzięcie jest ujęte w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) w grupie przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. W celu zasięgnięcia opinii w powyższej sprawie, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) wystąpiłem o uzgodnienia z następującymi organami: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

                                                                            Wójt Gminy Doruchów

                                                                             mgr Józef Wilkosz

 

 

Otrzymują:

1. Inwestor

2. Strony postępowania wg rozdzielnika

Zamieszczono na stronach BIP Urzędu Gminy Doruchów