O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie :

- art. 27, art. 28 ust. 1-3, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, 2 i 4, art. 40 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 2 i 3,  

   art. 41  ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia   

   1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst  jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r.,                

   poz. 651 ze zm. );

- § 3 ust. 1, § 4 ust. 1-9, § 6 ust. 1, 3  i 7, § 8 ust. 1, § 13  rozporządzenia Rady  

  Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.);

- Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Doruchów z dnia 31 marca 2011 r.  

   w sprawie  sprzedaży nieruchomości

podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży

nieruchomości położonej w miejscowości Doruchów.

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość o powierzchni 0,07.30 ha jest własnością Gminy Doruchów i składa się z dwóch działek oznaczonych  w ewidencji gruntów numerami: 1287/1 i 1287/2 w obrębie geodezyjnym Doruchów.

Działka nr 1287/1 posiada powierzchnię 0,07.09 ha, a działka 1287/2 posiada powierzchnię 0,00.21 ha. Działki  zapisane są w księdze wieczystej KZ1O/00008438. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej i aktywizacji gospodarczej nieuciążliwej - 1.15 MN/AG.  Działka wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nieruchomość położona jest w obszarze gruntów wykorzystywanych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Doruchów przy ulicy Rolnej, która ma nawierzchnię asfaltową. Posiada dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Na gruncie posadowione są słupy linii energetycznej oraz stacja transformatorowa. Istniejące linie energetyczne znacznie  ograniczają możliwość zabudowy budynkiem mieszkalnym.                        

            Informuję, że przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 25.07.2011 r.              /tj.poniedziałek / o godz.  1000 w Urzędzie Gminy w Doruchowie, pokój nr 20. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 17 000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 1 500,00 zł . O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono być mniejsze niż 500,00 zł.  

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w ww. wysokości na konto Gminy  Doruchów, nr konta 12 1090 1173 0000 0000 1700 6084 . Wadium winno wpłynąć na konto Gminy najpóźniej w dniu 22.07.2011 r.

            Przystępujący do przetargu winien posiadać do okazania komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena sprzedaży płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej na konto Gminy Doruchów  nr konta: B.Z.  WBK  S.A. I Oddział Ostrzeszów , nr konta 68 1090 1173 0000 0000 1700 5755 .

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia  się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

W ciągu 21 dni od daty przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości . Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu może odwołać przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Informacja – pokój nr 9 w Urzędzie Gminy w Doruchowie, tel. (062) 731-51-66 .

                                                                                                    

                                                                                      Wójt

                                                                              mgr Józef Wilkosz