O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Doruchów

z dnia 29.09.2011 r.

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) 

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwa Przedborów, Przedborów 49, 63-510 Mikstat w imieniu, których działał pełnomocnik tj. Zakład Projektowo -Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO wydałem decyzję nr RR 6220.1.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego zaporowego wraz z urządzeniem piętrzącym wodę o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m  w Leśnictwie Torzeniec, które ma powstać na działce ewidencyjnej nr 881, obrębu geodezyjnego Torzeniec, gmina Doruchów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią inspektora sanitarnego można zapoznać sie w siedzibie Urzędu Gminy  w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów biuro nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                           Wójt

                                                                     mgr Józef Wilkosz