O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Doruchów

z dnia 12.10.2011 r.

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) 

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Pana Tadeusza Więckowskiego zam. Tokarzew 36, 63-505 Doruchów wydałem w dniu 12.10.2011 r. decyzję nr RR 6220.2.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ”Tokarzew VII”  w miejscowości Tokarzew na działce ewidencyjnej nr 157, gmina Doruchów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią inspektora sanitarnego można zapoznać sie w siedzibie Urzędu Gminy  w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów biuro nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                             

                                                                                     Wójt

                                                                           mgr Józef Wilkosz