O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie :

- art. 27, art. 28 ust. 1-3, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, 2 i 4, art. 40 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 2 i 3,  

   art. 41  ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia    

   1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst  jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r.,                

   poz. 651 ze zm. );

- § 3 ust. 1, § 4 ust. 1-9, § 6 ust. 1, 3  i 7, § 8 ust. 1, § 13  rozporządzenia Rady  

  Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 );

- Uchwały Nr IX/57/2011 Rady Gminy Doruchów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 

  sprzedaży nieruchomości

podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży

nieruchomości gruntowej położonej w m. Stara Kuźnica.

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość jest własnością Gminy Doruchów i oznaczona jest geodezyjnie nr 122/23, obręb Stara Kuźnica, zapisana w księdze wieczystej KZ1O/00039804. 

Działka o powierzchni 0,02.48 ha położona jest w centralnej części wsi Stara Kuźnica. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Posiada dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej. Jej granice przylegają do działek: nr 122/18, która jest użytkowana na cele mieszkalne i handlowe oraz działki nr 122/19, która jest niezabudowana i przeznaczona na cele mieszkalne. Z powyższego względu nieruchomość przeznaczona jest na powiększenie nieruchomości sąsiadujących z nią. Działka wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań.       

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze przeznaczonym na cele rolne wykorzystywane pod zabudowę mieszkaniową zagrodową, mieszkaniową i zabudowę handlową, które oznaczone są w planie symbolem  8.1 MR. Cena wywoławcza nieruchomości – 6 000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 500,00 zł.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono być mniejsze  niż 200,00 zł.

 

Informuje, że przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 4.01.2012 r.  /tj. środa/                  o godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy w Doruchowie.  

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w ww. wysokości  na konto depozytowe Gminy Doruchów prowadzone przez B.Z. WBK S.A. I Oddział w Ostrzeszowie nr konta: 12 1090 1173 0000 0000 1700 6084. Wadium winno wpłynąć na konto Gminy najpóźniej w dniu 2.01.2012 r.  Osoby, które wpłacą wadium później niż w ww. terminie oraz na  niewłaściwe konto nie zostaną dopuszczone do uczestniczenia w przetargu.

Przystępujący do przetargu winien posiadać do okazania komisji przetargowej dowód wpłaty wadium  i dowód osobisty.  Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena sprzedaży płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej na konto Gminy Doruchów prowadzone przez  B.Z.  WBK  S.A. I Oddział Ostrzeszów , nr konta 68 1090 1173 0000 0000 1700 5755.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia  się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

W ciągu 21 dni od daty przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu może odwołać przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Informacja – pokój nr 9 w Urzędzie Gminy w Doruchowie, tel. (062) 731-51-66 .

 

                                                                               Wójt Gminy Doruchów

                                                                                  mgr  Józef  Wilkosz