O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Doruchów

z dnia 17.02.2012 r.

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) 

 

zawiadamiam

 

że na wniosek firmy ENWIA Sp. z o.o., Biskupice Ołoboczne, ul. Środkowa 89, 63-460 Nowe Skalmierzyce wydałem w dniu 17.02.2012 r. decyzję nr R.RBiGK.HP.6220.5.2011-2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej w m. Tokarzew, które zlokalizowano na terenie działki nr 341/6, obręb Tokarzew, gmina Doruchów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią inspektora sanitarnego można zapoznać sie w siedzibie Urzędu Gminy  w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów biuro nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                             

                                                                    Wójt

                                                            mgr Józef Wilkosz