Symbol:


Wydział:


Podstawa prawna:
Podstawa prawna art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Opłaty:
Opłata w wysokości 10 zł. za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji.
Decyzja wydawana w postępowaniu odwoławczym zwolniona od opłaty skarbowej.
(Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 225, poz. 1635).


Termin odpowiedzi:
- po złożeniu podania organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza kontrolę meldunkową). Postępowanie kończy decyzja administracyjna o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby.
- termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego).


Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:
- od decyzji wydanej przez organ ewidencji ludności stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do właściwego wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji,
- odwołanie składa się za pośrednictwem organu ewidencji ludności, który wydał decyzję (art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).


Uwagi:


Dokumenty