R.RBiGK 6220.2.2013.H.P.

 

 

 

 

                                               O B W I E S Z C Z E N I E

                                      Wójta Gminy Doruchów

                                      z dnia  5.06.2013r.

 

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, 1227 ze zmianami)

 

 

                                                           zawiadamiam

 

że na wniosek Pana Mariusza Wypchło zam. w Doruchowie przy ul. Tokarskiej 9   wydałem w dniu 4.06.2013r. decyzje nr R.RBiGK 6220.2.2013H.P. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory wolnostanowiskowej na 65 DJP  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, którą zlokalizowano we wsi Doruchów, gmina Doruchów na terenie działki nr 471, obręb Doruchów

            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Doruchowie ul. Kępińska 13 63-505 Doruchów biuro nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

                                                    Wójt Gminy

                                                  /-/ Józef Wilkosz