R.RBiGK.6220.16.2012-2013

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Doruchów

z dnia 18.06.2013 r.

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) 

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Inwestora Krzysztofa Pietrzak zam.  Skarydzew 1, 63-505 Doruchów wydałem w dniu 18.06.2013 r. decyzję nr R.RBiHK.6220.18.2012-2013.HP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiegoobora dla opasów, które zlokalizowano w miejscowości  Skarydzew 1, gmina Doruchów na terenie działki nr 52, obręb geodezyjny Skarydzew, gmina Doruchów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów biuro nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                         

                                                        Wójt

                                                 mgr Józef Wilkosz