OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Doruchów
ogłasza nabór na stanowisko:

do spraw inwestycji i remontów
w Urzędzie Gminy Doruchów

 

1. Wymagania niezbędne:

 

1)    obywatelstwo polskie,

2)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

3)   wykształcenie wyższe lub średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku urzędniczym (preferowane wykształcenie o profilu budowlanym, technicznym),

4)    znajomość dokumentów, wytycznych dotyczących prawa budowlanego,

5)    znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, pustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, 

6)  stan zdrowia pozwalający na realizowanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracy,

7)  biegła obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office /Word, Excel, Power Point/ oraz programów graficznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

           

1)  posiadanie uprawnień budowlanych lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie ogólnobudowlanym,

2)  preferowany staż pracy w administracji samorządowej,

3)    komunikatywność, operatywność, samodzielność, rzetelność, praca w zespole,

4)    prawo jazdy kat. B

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1)      Przygotowywanie dokumentacji w zakresie spełnienia warunków formalno-prawnych dotyczących podjęcia realizacji inwestycji i remontów.

2)      Opracowywanie programów działania w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów

3)      Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień na roboty, w tym zakupy dla realizacji inwestycji i kapitalnych remontów zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności SIWZ.

4)      Prowadzenie nadzoru nad realizacją robót inwestycyjnych i remontowych.

5)      Koordynacja w zakresie realizacji robót budowlanych inwestycyjnych lub remontowych:

-        dokumentowanie przebiegu procesu budowlanego,

(udział w komisyjnym przekazaniu placu budowy, spotkaniach roboczych, odbiorze robót i przeglądach gwarancyjnych),

-        współdziałanie w rozliczeniach finansowych inwestycji,

-        uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie nowo wybudowanych budynków lub obiektów.

6)      Dokonywanie rozliczeń zużytych materiałów budowlanych.

7)      Przeprowadzanie okresowych ocen stanu technicznego obiektów komunalnych.

8)      Prowadzenie książek obiektów budowlanych

9)      Prowadzenie czynności związanych z utrzymaniem budynków i obiektów komunalnych, w tym:

-        informowanie o potrzebach związanych z utrzymaniem budynków komunalnych
i lokali mieszkalnych,

-        planowanie wydatków na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych
i oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją,

-        planowanie wydatków remontowych budynków mieszkalnych i oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją,

-        prowadzenie korespondencji z najemcami lokali mieszkalnych w zakresie remontów i bieżącego ich utrzymania,

-        dokonywanie wpisów do Książki obiektu.

10)  Prowadzenie spraw BHP w zakresie:

-        przeprowadzania ogólnego instruktarzu przy przyjęciu do pracy,

-        prowadzenie wykazu odbytych szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP,

-        informowanie przełożonych o ujawnionych zagrożeniach lub nieprawidłowościach z zakresu BHP,

-        dokumentowanie spraw związanych z BHP w Urzędzie.

11)  Współdziałanie przy pozyskiwaniu środków unijnych lub krajowych na inwestycje budowlane,

12)  Udział w rozliczeniach  finansowych uzyskanych dofinansowań na realizację robót budowlanych ze środków unijnych lub krajowych.

13)  Przygotowywanie wniosków o udzielenie  pożyczki z WFOŚiGW oraz rozliczanie uzyskanej pożyczki.

 

4. Wymagane dokumenty:

 

1)    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2)    list motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do naboru

3)    kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie, 

4)    kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń,

5)    oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

6)    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i  umiejętnościach.

 

       

     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Doruchowie ul. Kępińska 13  w Sekretariacie  pok. Nr 16 , Wszystkie aplikacje złożyć należy w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy: naboru na stanowisko ds. inwestycji i remontów w Urzędzie Gminy Doruchów

 

w terminie do dnia 28 sierpnia 2014 r. /data wpływu/.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.doruchow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Doruchowie przy ul. Kępińskiej 13

 

   Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronnie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. Zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

 

 

      

Doruchów, dn. 14.08.2014 r.

 

                                                                Wójt Gminy Doruchów

                                                                     mgr Józef Wilkosz

                                                               /-/