ZADANIA  W ZAKRESIE    

                      OBROBY  CYWILNEJ

-       planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej
w gminie,

-       przygotowanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej,

-       przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz elementów wczesnego ostrzegania,

-       opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej gminy,

-       organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

-       opracowanie planu ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz koordynowanie tych działań,

-       koordynowanie akcjami ratunkowymi,

-       ustalenie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, zakładom pracy działającym na terenie gminy,

-       dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,

-       planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

-       planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków  obrony cywilnej,

-       koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków żywiołowych i zagrożeń środowiska,