Wyciąg z Statutu Gminy Doruców:

IX. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów  Rady

                                 

                                                   §  125 .

 

1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów :

    1/ protokóły z sesji,

    2/ protokóły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,

    3/ skreślono

    4/ rejestr uchwał Rady i uchwał Zarządu,

    5/ rejestr wniosków i opinii komisji Rady,

    6/ rejestr interpelacji i wniosków radnych .

2. Dokumenty wymienione w ust.1, podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

                        

 

§ 126 .

 

1.Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się u pracownika prowadzącego kancelarię Rady w dniach pracy Urzędu Gminy,  w godzinach przyjmowania interesantów .

 

 

                                                  § 127 .

 

1.Z dokumentów wymienionych w § 125 ust.1,Obywatele mogą sporządzać notatki,odpisy i wyciągi, fotografować lub kopiować .

2.Realizacja uprawnień określonych w ust.1, może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy .

 

 

                                                 § 128.

 

1.Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów określonych w § 125 ust.1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych .

2.Czynności, o jakich mowa w ust.1 są wykonywane odpłatnie określone w odrębnej uchwale .

 

 

                                               § 129 .

 

 

Uprawnienia określone  w § 125 -128  nie znajdują zastosowania

do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania  administracyjnego.