Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko urzednicze do spraw obslugi Rady Gminy w Urzedzie Gminy Doruchów - umowa na zastepstwo.

OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

Wójt Gminy Doruchów
ogłasza nabór na stanowisko:

do spraw obsługi Rady Gminy
w Urzędzie Gminy Doruchów –  umowa na zastępstwo

 

1. Wymagania niezbędne:

 

1)  obywatelstwo polskie,

2)  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

3)  wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku urzędniczym (preferowane wykształcenie o profilu administracyjnym, prawnym, politologicznym, ekonomicznym),

4)  znajomość dokumentów i wytycznych dotyczących ustaw o samorządzie gminnym, kodeksie postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,

5)  znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy
o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych,  ustawy o funduszu sołeckim, ustawy o  archiwum,

6)  stan zdrowia pozwalający na realizowanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracy,

7)  biegła obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office /Word, Excel, Power Point/ oraz programów graficznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

            

1)   preferowany staż pracy w administracji samorządowej,

2)   doświadczenie w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego,

3)    komunikatywność, operatywność, samodzielność, rzetelność, praca w zespole,

4)    prawo jazdy kat. B

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi:

1. Obsługa organizacyjno – techniczna posiedzeń Rady Gminy i komisji Rady,
a w szczególności:

1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami, w tym
z radcą prawnym materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia tych organów;

2) zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesję, posiedzenie komisji, zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawienie ich Wójtowi, Przewodniczącemu Rady i właściwym komisjom;

3) przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych;

4) przekazywanie sołtysom materiałów informacyjnych poddawanych pod obrady Rady;

5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji;

6) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i jej komisji;

7) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji;

8) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje;

9) przesyłanie podjętych uchwał do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji;

10) prowadzenie rejestru:

a) uchwał Rady;

b) wniosków i opinii komisji Rady;

c) interpelacji radnych;

d) aktów prawa miejscowego;

11) zapewnienie pomocy radnym w wykonywaniu ich mandatu radnego;

12) przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym do realizacji uchwał Rady Gminy oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji;

13) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych;

14) prowadzenie niezbędnej statystyki dotyczącej radnych.

2. Wykonywanie w zleconym zakresie zadań wynikających z przepisów szczególnych związanych z wyborami do samorządu terytorialnego, wyborami do Sejmu i Senatu oraz wyborami Prezydenta RP i z przeprowadzaniem referendum.

3. Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników.

4. Udzielanie pomocy w zakresie wyborów sołtysów i organów samorządu wiejskiego oraz współdziałania sołectw z organami Gminy. Prowadzenie zbiorów uchwał i protokołów zebrań wiejskich.

5. Udostępnianie informacji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formie papierowej i elektronicznej.

6. Wykonywanie zadań z zakresu archiwum zakładowego.

7. Prowadzenie spraw z zakresu funduszu alkoholowego

 

Warunki pracy:

- wymiar czasu pracy: 1 etat,

- miejsce pracy: Urząd Gminy Doruchów,

- umowa na zastępstwo . 

4. Wymagane dokumenty:

 

1)   życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2)   list motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do naboru

3)   kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie, 

4)   kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń,

5)   oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

6)   kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i  umiejętnościach.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Doruchowie ul. Kępińska 13  w Sekretariacie  pok. Nr 16 , Wszystkie aplikacje złożyć należy w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy: naboru na stanowisko ds. obsługi rady Gminy w Urzędzie Gminy Doruchów

 

w terminie do dnia 29 listopada 2016 r. /data wpływu/.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.doruchow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Doruchowie przy ul. Kępińskiej 13

 

   Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronnie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. Zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

 

                                                                Wójt Gminy Doruchów

                                                                /-/  mgr Józef Wilkosz

             

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Józef Wilkosz
Data utworzenia:2016-11-15 08:08:24
Wprowadził do systemu:Łukasz Grzesik
Data wprowadzenia:2016-11-15 08:08:33
Opublikował:Łukasz Grzesik
Data publikacji:2016-11-15 08:09:45
Ostatnia zmiana:2016-11-15 08:09:53
Ilość wyświetleń:1758

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij