OR.271.1.2018                                                                                                Doruchów, dnia 02.02.2018

                                                                                                                                                                                           

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Utworzenie  20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3  i 4  letnich w publicznym Przedszkolu w Doruchowie – projekt komplementarny z EFS” polegający na budowie przedszkola w odziałem żłobkowym w Doruchowie”.

 

W związku z przekazanymi przez jednego z potencjalnych oferentów pytaniami przedstawiamy następujące odpowiedzi

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami w SIWZ Oferent ma dołączyć do Oferty kosztorysy ofertowe. W związku z tym prosimy o udostępnienie kosztorysów w wersji elektronicznej (.ATH lub .KST). Swoją prośbę argumentujemy tym, iż nie ma możliwości przekonwertowania kosztorysów (z PDF do ATH), które zostały umieszczone na stronie BIP- ze względu na ich prawidłową formę.

Odpowiedz

Gmina Doruchów nie dysponuje innymi wersjami kosztorysów ślepych i nie ma możliwości udostępnienia ich w innej formie

Pytanie nr 2

Prosimy o wstawienie w jakiej formie mają zostać dołączone do oferty kosztorysu dotyczące zakresu wyposażenia. Gdyż zamieszczone kosztorysy ślepe na stronie BIP to skany, tabele zestawień wymaganych urządzeń. Czy stworzenie przez Oferenta tabel w programie, np. MS Exel jest wystarczające? Czy Zamawiający wymaga, aby były to kosztorysy sporządzone w programie z rozszerzeniem .KST lub .ATH ? Jeśli tak, prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedz

Gmina Doruchów nie narzuca programu w jakim ma być przygotowany kosztorys ofertowy jednakże musi on zawierać minimum wszystkie pozycje z załączonych przedmiarów wraz podaniem wszelkich kosztów jakie zamierza ponieść oferent w związku z realizacja przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 3

Ze względu na duży zakres robót, trudności z pozyskiwaniem ofert w tak krótkim czasie oraz problemy z udostępnioną wersją ślepych kosztorysów prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedz

Gmina Doruchów z uwagi na złożoność zadania ogłaszając przedmiotowy przetarg określiła dłuższy  niż minimalny okres na przygotowanie ofert. W związku z powyższym nie ma możliwości dodatkowego wydłużenia terminu składania ofert.

W związku z powyższym zapisy SIWZ oraz Ogłoszenia pozostawia się bez zmian  

                                          

                                                                  /Józef Wilkosz/