Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Skarbnik Gminy Doruchów

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2018
        Wójta Gminy Doruchów z dnia 12.03.2018 r.

 

Wójt Gminy Doruchów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

Skarbnik Gminy Doruchów

 Urząd Gminy w Doruchowie,
ul. Kępińska 13,
63-505 Doruchów

1. Niezbędne wymagania:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 3. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

6.       Znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i kodeksu postępowania administracyjnego tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw; znajomość zagadnień z zakresu księgowości i sprawozdawczości budżetowej;

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym  stanowisku urzędniczym;
 2. Spełnienie przynajmniej jednego z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:

a)       Ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej 3-letniej praktyki  w księgowości;

b)       Ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki  w księgowości;

c)       Wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

d)       Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Dodatkowe wymagania:

 1. Doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego;
 2. Dobra znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie księgowości budżetowej
 3. Komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków;
 4. Umiejętność kierowania zespołem.

 

3. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

Skarbnik Gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy oraz pełni obowiązki kierownika Referatu Finansowego. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Skarbnik Gminy wykonuje zadania określone przez Wójta Gminy.

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 1. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy;
 2. Opracowywanie projektu budżetu gminy, szczegółowego podziału wydatków i dochodów, oraz współtworzenie strategii rozwoju gminy;
 3. Przygotowywanie uchwał i zarządzeń w sprawach finansowo-budżetowych;
 4. Wnioskowanie wobec uprawnionych organów oraz opiniowanie projektów decyzji i aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu gminy;
 5. Nadzór nad realizacją budżetu;
 6. Czuwanie nad zachowaniem okresowej równowagi budżetowej dochodów i wydatków oraz realizacji zadań budżetowych;
 7. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
 8. Nadzór nad działalnością gospodarczo-finansową jednostek podporządkowanym Radzie Gminy;
 9. Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z wykonania budżetu i środków pozabudżetowych oraz dokonywanie okresowych ocen, analiz i prognoz realizacji budżetu;
 10. Sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu, sprawozdań dla GUS, sporządzenie bilansu
  i załączników;
 11. Przygotowywanie projektów zmian w budżecie;
 12. Przygotowywanie materiałów informacyjnych z zakresu spraw finansowych i przedkładanie Wójtowi, Radzie Gminy i jej organom;
 13. Prowadzenie skonsolidowanej rachunkowości dla podległych jednostek organizacyjnych;
 14. Współorganizowanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłowy przebieg operacji gospodarczych i finansowych;
 15. Zorganizowanie i nadzorowanie obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
 16.  Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji w oparciu o przepisy w tym zakresie stanowiące;
 17. Kontrasygnowanie oświadczeń woli wójta w zakresie zarządu mieniem gminnym, jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych;
 18. Kierowanie pracą podległego referatu.

4. Warunki pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie na podstawie powołania w pełnym wymiarze czasu pracy;

3 przewidywana data zatrudnienia – maj 2018 r.

2) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagrodzenie pracowników samorządowych;

3) praca na stanowisku urzędniczym kierowniczym

4) miejsce pracy – Urząd Gminy w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV);
 2. List motywacyjny;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia;
 6. Pisemne oświadczenie  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Pisemne oświadczenie  o  niekaralności prawomocnym  wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 8. Pisemne oświadczenie  o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi;
 9. Oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego według załącznika 1 a lub 2 a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r., poz. 1388 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. przystępujących do naboru;
 10. Pisemne oświadczenie o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych”;
 11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.);                                  
 12. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata  do Urzędu Gminy Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505Doruchów z dopiskiem „Nabór na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Doruchów”  w terminie  do  30 marca 2018 r. do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

7. Dodatkowe informacje:

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r.,  poz. 2135 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202 z późn. zm.).

Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Doruchów www.bip.doruchów.pl oraz na tablicy informacyjnej.

Wyłoniony kandydat w otwartym naborze zostanie zgodnie z zasadami powoływania skarbnika gminy określonymi w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) przedstawiony przez Wójta Gminy do powołania przez Radę Gminy na stanowisko Skarbnika Gminy Doruchów.                      

                                               Wójt Gminy Doruchów

/-/ mgr Józef Wilkosz

 

 

Załączniki

nabór SKARBNIK GMINY (249.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie - konkurs na skarbnika gminy (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Józef Wilkosz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Angelika Ciochoń
Data wprowadzenia:2018-03-12 12:34:18
Opublikował:Angelika Ciochoń
Data publikacji:2018-03-12 12:35:24
Ostatnia zmiana:2018-04-19 11:08:43
Ilość wyświetleń:1665
Urząd Gminy Doruchów
Kępińska 13, 63-505 Doruchów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij