OR.271.1.2018                                                                              Doruchów, dnia 14.03.2018 roku

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

 

1.       Zamawiający

Gmina Doruchów

ul. Kępińska 13;63-505 Doruchów

Regon: 250855009

e mail: inwestycje@doruchow.pl

 

2.       Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego pn.: Utworzenie  20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3  i 4  letnich w publicznym Przedszkolu w Doruchowie – projekt komplementarny z EFS” polegający na budowie przedszkola w odziałem żłobkowym w Doruchowie znak sprawy: OR.271.1.2018

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane

·         na stronie internetowej: www.bip.doruchow.pl

·         w siedzibie zamawiającego: tablica ogłoszeń

·         w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nie dopuszczono składania ofert częściowych

 

3.       Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty i podlegali ocenie wraz z streszczeniem ocen i porównania złożonych ofert zawierającym punktację w kryterium oceny.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Ilość punktów uzyskanych w kryterium ceny

Ilość punktów kryterium okres gwarancji (m-c/pkt)

Uzyskana łączna ilość punktów

1

Zakład Projektowo – Budowlany PROJEKTOBUD

Kępno Andrzej Połomski

Myjomice 17c,

 63-600 Kępno

 

 

 

60,00

 

 

49/40

 

 

100

2

KIK SP.ZOO SP. K

Ul. Sportowa 6a

63-500 Ostrzeszów

 

 

 

58,44

 

 

 

49/40

 

 

 

98,44

 

 

4.       Wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę.

O nazwa wykonawcy

Zakład Projektowo – Budowlany PROJEKTOBUD

Kępno Andrzej Połomski

Myjomice 17c,

 63-600 Kępno

O uzasadnienie wyboru

W oparciu o podane w SIWZ kryteria oceny ofert  (suma punktów zdobytych w każdym kryterium)tj.:

 

Kryterium ceny określone wg wzoru:

(najniższa cena/cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów kryterium

 

Kryterium zaproponowanego okresu gwarancji określone wg następującego schematu:

W niniejszym kryterium oceniana była ilość pełnych miesięcy przez jaką wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia. Wykonawca w tym kryterium mógł otrzymać maksymalnie 40 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzymał wykonawca, który zaproponował najdłuższy okres gwarancji, pozostali oceniani byli następująco:

             – wykonawca, który udzieli gwarancji na 36 miesięcy otrzyma – 0 pkt.

             – wykonawca, który udzieli gwarancji na okres od 37 do 40 miesięcy otrzyma 10 pkt.

             – wykonawca, który udzieli gwarancji na okres od 41 do 44 miesięcy otrzyma 20 pkt.

– wykonawca, który udzieli gwarancji na okres od 45 do 48 miesięcy otrzyma 30 pkt.

             – wykonawca, który udzieli 49 miesięcy i więcej gwarancji otrzyma 40 pkt.

             Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy.

  

Oferta nr 1 jest ofertą z najniższa cena i uzyskała najwięcej punktów w kryterium okresu gwarancji uzyskując w sumie 100 punktów ( maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100) i została uznana za ofertę najkorzystniejszą)

 

5.       Zamawiający informuje że umowa o udzielenie zamówienia może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych po upływie 5 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

 

 

 

                                                                                             

                                                                                              /Józef Wilkosz/

                                                                                   Wójt Gminy Doruchów