Urząd Stanu Cywilnego w Doruchowie

ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów (1 piętro, pokój nr 18)

 

tel.: 0-(62) 736-32-28
tel/fax: 0-(62) 736-32-40

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1) prowadzenie rejestracji stanu cywilnego w systemie Rejestrów Państwowych:
a) rejestracja urodzenia i występowanie o nadanie numeru PESEL,
b) rejestracja małżeństwa,
c) rejestracja zgonu;
2) prowadzenie akt zbiorowych do sporządzanych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
3) przekazywanie informacji statystycznej w zakresie zarejestrowanych urodzeń, małżeństw i zgonów;
4) występowanie o zmianę numeru PESEL;
5) przyjmowanie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa i prowadzenie rejestru uznań;
6) przyjmowanie innych oświadczeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
7) wydawanie zaświadczeń:
a) potwierdzających uznanie ojcostwa,
b) o stanie cywilnym,
c) stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą,
d) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
e) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
8) przenoszenie aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego oraz wydawanie z nich  odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych;
9) dokonywanie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego:
10) zamieszczanie przypisków przy aktach stanu cywilnego;
11) przyjmowanie zapewnień, że osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa;
12) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu oczekiwania;
13) wydawanie decyzji z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
14) sprostowanie i uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej;
15) realizacja wniosków dotyczących wpisania lub odtworzenia treści aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą;
16) realizacja wniosków dotyczących zarejestrowania aktu stanu cywilnego w przypadku, gdy zdarzenie nastąpiło za granicą i nie zostało tam zarejestrowane;
17) poświadczanie przez kierownika USC za zgodność z oryginałem dokumentów z akt zbiorowych;
18) obsługa aplikacji w rejestrze ŹRÓDŁO:  realizacja zleceń, aktualizacja danych i usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL
19) prowadzenie archiwum USC;
20) konserwacja ksiąg stanu cywilnego;
21) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie rejestracji stanu cywilnego;
22) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i bieżące rozliczanie ich zużycia;
23) przygotowywanie wniosków o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;
24) organizacja uroczystości z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego.