INFORMACJA  O  OBOWIĄZUJĄCYCH  OPŁATACH  SKARBOWYCHI  OPŁACIE  DODATKOWEJ

 


Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej
(tj. Dz.U. z 2018,  poz. 1044 ze zmn.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń

o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego z dnia 22 stycznia 2015 r.

(Dz.U. z 2015,  poz. 180)


 

przedmiot opłaty

opłata

od sporządzenia aktu małżeństwa

84 zł

za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC

1000 zł
- opłata dodatkowa

od sporządzenia odpisu aktu zupełnego aktu stanu cywilnego

33 zł

za wydanie odpisu zupełnego po wpisie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego

50 zł

za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu danych

39 zł

za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu brakujących danych

39 zł

za wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu aktu stanu cywilnego

39 zł

od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego

22 zł

od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną  do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

38 zł

od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

24 zł

za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

38 zł

zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu

39 zł

od pełnomocnictwa

17 zł

od innych czynności urzędu stanu cywilnego

11 zł

zmiana imion i nazwisk

37 zł

od sporządzenia testamentu urzędowego

22 zł

poświadczenie zgodności od każdej strony

5 zł

 

 

                                                                 Opłatę skarbową można wpłacić:

 

                                                         - na konto Urzędu Gminy w Doruchowie:   SBL  Kępno, Oddział w Doruchowie,

                                                                                                          65 8413 0000 0906 6483 2000 0003

           

                                                 - lub gotówką u inkasenta opłaty skarbowej w Urzędzie Gminy w Doruchowie