Doruchów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 645479-N-2018
Data: 2018-11-16
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy w Doruchowie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085500900000, ul. Kępińska  13, 63-505   Doruchów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 363 221, e-mail inwestycje@doruchow.pl, faks 062 736 32 40.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.doruchow.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie planowego deficytu roku budżetowego 2018. 2. Podstawa zaciągnięcia kredytu - Uchwała Nr XLVI/244/2018 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 6 sierpnia 2018 roku, zmienioną Uchwałą Nr XLVII/254/2018 z dnia 4 października 2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Doruchów na 2018 rok oraz Uchwała SO 0950/65/4/Ka/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania na wniosek samorządu terytorialnego opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego. 3. Wysokość kredytu – w walucie polskiej- w kwocie nieprzekraczającej 4.473.028,95 zł (słownie złotych: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysięcy dwadzieścia osiem 95/100. 4. Okres spłaty kredytu - w latach 2020-2025. 5. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu lub niewykorzystania całości kredytu, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu. 7. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania. 8. Uruchomienie kredytu będzie następowało na rachunek Zamawiającego w transzach i kwotach określonych każdorazowo przez Zamawiającego. 9. Proponowane warunki spłaty zadłużenia: 15 dnia kwartału. a) ROK 2020- 4 x 100.000,00 zł, b) ROK 2021- 4 x 200.00,00zł, c) ROK 2022 - 2024 - 4 x 250.000,00 zł, d) ROK 2025- 1 x 273.028,95 zł. 10. Spłata rat odsetkowych będzie następować w okresach kwartalnych, 15 dnia miesiąca po upływie kwartału kalendarzowego, natomiast za IV kwartał do dnia 31 grudnia danego roku na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. 11. Do celów rozliczeniowych przyjmuje się, że okres rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, który liczy rzeczywistą ilość dni, a rok liczy 365 dni. 12. W przypadku, gdy termin płatności raty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy kredytobiorca dokona wymaganej spłaty kredytu lub odsetek w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 13. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 14. Karencja w spłacie kapitału do dnia 31.12.2019 r. 15. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M dla kredytów notowaną w ostatnim dniu roboczym miesiąca przed rozpoczęciem okresu kredytowania plus stała marża banku ustalona na podstawie złożonej oferty. 16. Oprócz oprocentowania określonego w oparciu o stopę WIBOR 3M i marżę, Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji. 17. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, Bank nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu, tj. salda niewykorzystanej części kredytu. 18. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty części lub całości kredytu w terminie przez niego wskazanym, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź faksu. 19. Z tytułu przedterminowej spłaty części lub całości kredytu Bank nie będzie pobierał dodatkowych prowizji i opłat. 20. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 21. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego. 22. Bank nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SWIZ. 23. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiający udostępnia niezbędne dokumenty znajdujące się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Doruchów.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest bankowa usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie planowego deficytu roku budżetowego 2018. 2.Podstawa zaciągnięcia kredytu - Uchwała Nr XLVI/244/2018 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 6 sierpnia 2018 roku, zmienioną Uchwałą Nr XLVII/254/2018 z dnia 4 października 2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Doruchów na 2018 rok oraz Uchwała SO 0950/65/4/Ka/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania na wniosek samorządu terytorialnego opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego. 3.Wysokość kredytu – w walucie polskiej- w kwocie nieprzekraczającej 4.473.028,95 zł (słownie złotych: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysięcy dwadzieścia osiem 95/100. 4.Okres spłaty kredytu - w latach 2019-2023. 5.Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu lub niewykorzystania całości kredytu, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu. 7.Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania. 8.Uruchomienie kredytu będzie następowało na rachunek Zamawiającego w transzach i kwotach określonych każdorazowo przez Zamawiającego. 9.Proponowane warunki spłaty zadłużenia:. a) spłata kapitału w ratach, b) ilość rat kapitałowych 5, w tym: • 1 rata kapitałowa płatna dnia 30.11.2019 w kwocie 516.852,00 zł, • 1 rata kapitałowa płatna dnia 30.11.2020 w kwocie 1.100.382,00 zł, • 1 rata kapitałowa płatna dnia 30.11.2021 w kwocie 1.100.382,00 zł, • 1 rata kapitałowa płatna dnia 30.11.2022 w kwocie 1.100.383,00 zł, • 1 rata kapitałowa płatna dnia 30.11.2023 w kwocie 655.029,95 zł. (Przy założeniu wykorzystania całości kredytu i przy założenia okresu kredytowania od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2023).” 10.Spłata rat odsetkowych będzie następować w okresach kwartalnych, 15 dnia miesiąca po upływie kwartału kalendarzowego, natomiast za IV kwartał do dnia 31 grudnia danego roku na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. 11.Do celów rozliczeniowych przyjmuje się, że okres rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, który liczy rzeczywistą ilość dni, a rok liczy 365 dni. 12.W przypadku, gdy termin płatności raty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy kredytobiorca dokona wymaganej spłaty kredytu lub odsetek w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 13.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 14.Karencja w spłacie kapitału do dnia 29.11.2019 15.Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M dla kredytów notowaną w ostatnim dniu roboczym miesiąca przed rozpoczęciem okresu kredytowania plus stała marża banku ustalona na podstawie złożonej oferty. 16.Oprócz oprocentowania określonego w oparciu o stopę WIBOR 3M i marżę, Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji. 17.Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, Bank nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu, tj. salda niewykorzystanej części kredytu. 18.Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty części lub całości kredytu w terminie przez niego wskazanym, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź faksu. 19.Z tytułu przedterminowej spłaty części lub całości kredytu Bank nie będzie pobierał dodatkowych prowizji i opłat. 20.W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 21.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego. 22.Bank nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SWIZ. 23.Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiający udostępnia niezbędne dokumenty znajdujące się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Doruchów.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-11-26, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-11-29, godzina: 10:00, 
        
 
                                                        /Urszula Kowalińska/
                                                       Wójt Gminy Doruchów