Ogłoszenie nr 510009463-N-2019 z dnia 16-01-2019 r.
Urząd Gminy w Doruchowie: Usługa udzielania kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Doruchów na 2018 rok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 645479-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500278770-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Doruchowie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085500900000, ul. Kępińska  13, 63-505   Doruchów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 363 221, e-mail inwestycje@doruchow.pl, faks 062 736 32 40.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.doruchow.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.doruchow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa udzielania kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Doruchów na 2018 rok
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.271.13.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest bankowa usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie planowego deficytu roku budżetowego 2018. 2. Podstawa zaciągnięcia kredytu - Uchwała Nr XLVI/244/2018 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 6 sierpnia 2018 roku, zmienioną Uchwałą Nr XLVII/254/2018 z dnia 4 października 2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Doruchów na 2018 rok oraz Uchwała SO 0950/65/4/Ka/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania na wniosek samorządu terytorialnego opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego. 3. Wysokość kredytu – w walucie polskiej- w kwocie nieprzekraczającej 4.473.028,95 zł (słownie złotych: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysięcy dwadzieścia osiem 95/100. 4. Okres spłaty kredytu - w latach 2020-2025. 5. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu lub niewykorzystania całości kredytu, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu. 7. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania. 8. Uruchomienie kredytu będzie następowało na rachunek Zamawiającego w transzach i kwotach określonych każdorazowo przez Zamawiającego. 9. Proponowane warunki spłaty zadłużenia: 15 dnia kwartału. a) ROK 2020- 4 x 100.000,00 zł, b) ROK 2021- 4 x 200.00,00zł, c) ROK 2022 - 2024 - 4 x 250.000,00 zł, d) ROK 2025- 1 x 273.028,95 zł. 10. Spłata rat odsetkowych będzie następować w okresach kwartalnych, 15 dnia miesiąca po upływie kwartału kalendarzowego, natomiast za IV kwartał do dnia 31 grudnia danego roku na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. 11. Do celów rozliczeniowych przyjmuje się, że okres rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, który liczy rzeczywistą ilość dni, a rok liczy 365 dni. 12. W przypadku, gdy termin płatności raty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy kredytobiorca dokona wymaganej spłaty kredytu lub odsetek w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 13. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 14. Karencja w spłacie kapitału do dnia 31.12.2019 r. 15. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M dla kredytów notowaną w ostatnim dniu roboczym miesiąca przed rozpoczęciem okresu kredytowania plus stała marża banku ustalona na podstawie złożonej oferty. 16. Oprócz oprocentowania określonego w oparciu o stopę WIBOR 3M i marżę, Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji. 17. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, Bank nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu, tj. salda niewykorzystanej części kredytu. 18. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty części lub całości kredytu w terminie przez niego wskazanym, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź faksu. 19. Z tytułu przedterminowej spłaty części lub całości kredytu Bank nie będzie pobierał dodatkowych prowizji i opłat. 20. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 21. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego. 22. Bank nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SWIZ. 23. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiający udostępnia niezbędne dokumenty znajdujące się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Doruchów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Usługa udzielania kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Doruchów na 2018 rok
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 332269.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ks. P. Wawrzyniaka 20 63-600 Kępno
Kod pocztowy: 63-600
Miejscowość: Kępno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: SGB- Bank S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań
Kod pocztowy: 60-462
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 332269.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 332269.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 332269.03
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.