I N F O R M A C J A

z realizacji budowy kanalizacji w Doruchowie oraz rozliczenia jej kosztów - udziału w finansowaniu w ramach programu SAPARD

Zakończony został największy z dotyczczas realizowanych etapów budowy kanalizacji w Doruchowie.

Zakres rzeczowy tego etapu był tak duży,  że początkowo nie znając jego wartości zakładano realizować go w kilku częściach.

Dokumentacje techniczną opracowano jednak na całą pozostającą część Doruchowa, która przewidziana była do skanalizowania jeszcze w programie opracowanym przy udziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w latach 80-tych.

Obejmowała ona ulice: Ostrzeszowską, Leśną, Rzemieślniczą, Rolną, Nową, Spokojną, Zieloną, Polną, Parkową, Tokarską i Kępińską.

W budżecie Gminy roku ubiegłego zabezpieczone były środki w wysokości 262.000,-zł. na przygotowanie dokumentacji oraz realizację części tego zakresu.

Zakres rzeczowy wg. projektu zakładał budowę:

  1. kanałów sanitarnych grawitacyjnych f 200 -300 - 5.379,- mb
  1. kanałów sanitarnych tłocznych f 90 - 1.455,-mb
  1. kanałów deszczowych - grawitacyjnych f 200-400 - 2.504,- mb
  1. przepompowni ścieków 3 szt., przy ul. Ostrzeszowskiej, Kępińskiej i Leśnej
  1. separatorów ścieków deszczowych 2 szt., przy ul. Parkowej i Kępińskiej
  1. przykanalików sanitarnych - 106 szt., oraz deszczowych - 11 szt.

o łącznej długości 1.147,- mb

Łączna długość rurociągów kanalizacyjnych to 10.485,- mb.

Wartość zadania wg. opracowanego przez projektanta kosztorysu inwestorskiego wyniosła 2.098.197,70 zł. NETTO + 7 % VAT tj. BRUTTO 2.245.071,80 zł.

Przy tej wartości planowane w budżecie Gminy środki okazały się bardzo skromne. Kiedy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podpisał memorandum na uruchomienie środków programu SAPARD podjęto decyzje o odstąpieniu od rozpoczęcia budowy kanalizacji w roku 2002 i przygotowaniu wniosku do ARiMR o udział w finansowaniu tego zadania w ramach SAPARD-u na rok 2003 zakładając realizację całego zakresu w jednym etapie.

Podjęcie takiej decyzji nie było łatwe bowiem należało mieć na uwadze zasady funkcjonowania programu SAPARD, który wymagał od beneficjenta pełnego zabezpieczenia finansowego na pokrycie kosztów budowy, a dopiero po zakończeniu inwestycji złożenia wniosku o płatność i jego weryfikacji, refundację części poniesionych nakładów.

Kiedy ARiMR udostępniła formularze wniosków oraz ogłosiła końcowy termin ich składania rozpoczeliśmy batalie o pozyskanie środków z programu SAPARD.

W dniu 16.09.2002 r. złożyliśmy w ARiMR wniosek o dofinansowanie opracowany zgodnie z obowiązującymi procedurami Unii Europejskiej:

Po jego wstępnej pozytywnej weryfikacji w dniu 16.10.2002 r. przeprowadzona została przez przedstawiciela ARiMR wizytacja terenowa mająca na celu sprawdzenie danych zawartych we wniosku ze stanem rzeczywistym.

Na podstawie zebranych materiałów ARiMR opracowała listę rankingową zakwalifikowanych wniosków, która po zatwierdzeniu przez Regionalny Komitet Sterujący była podstawą do wydania promes zapewniających finansowanie zadania.

Limit środków jakie były do dyspozycji ARiMR stanowił zaledwie około 58% zapotrzebowania na środki wynikające z zakwalifikowanych wniosków przy czym najgorszą sytuację miało miejsce w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków, gdzie suma wniosków złożonych przez Gminy przekroczyła blisko 3 - krotnie ustalony limit na to działanie.

Uzyskana przez nasz wniosek liczba punktów dała nam wysoką pozycję na liście rankingowej w wyniku czego w dniu 13.12.2002 r. otrzymaliśmy promese.

Otrzymanie tego dokumentu upoważniało nas do rozpoczęcia organizowania przetargu w celu wyboru wykonawcy robót.

Zasady organizowania przetargu oraz zawarcia umowy były całkowicie odmienne od tych jakie wynikają z ustawy o Zamówieniach Publicznych powszechnie stosowanych przy ustalaniu wykonawcy na roboty lub usługi ze środków krajowych.

Z tego też względu oraz faktu, ze podręcznik procedur unijnych przetłumaczony z języka angielskiego wprowadzał często inne znaczenia pojęć niż powszechnie obowiązujące w naszym kraju, prace nad przetargiem oraz przygotowanie umowy wymagały wiele wysiłku.

Przetarg nieograniczony lokalny ustalony został na dzień 24.03.2003 r.

Dla jego przeprowadzenia powołana została komisja w składzie:

Tomasz Bugaryn

Halina Liebner

Stanisław Smiatacz

Bogdan Królikowski

Stefan Trzciński

W ustalonym terminie wpłynęło 7 ofert.

1. SANBUD Edward Ratąj 62-800 l Kalisz ul. Karpacka - l.595.549,00zł. brutto

2. Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i i Ochrony

Środowiska Sp.. z o.o 54- 400 Oleśnica

ul. Południowa 18 - 1.546.610,24zł. brutto

3. Budownictwo Inżynieryjne „Perz- Przepióra "

63-400 | Ostrów Wlkp. ul. Wiejska 18 - 1.604.994,01zł. brutto

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-UsIugowe
Henryk Juskowiak 63-709 Nowa Wieś - l .499,855,50zł. brutto


5. Kępińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Handlu
i Usług „PBK" S.A. 63-600 Kępno ul. Młyńska 8 - l .794.000.93zł. brutto

6. Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak"
63-500 Ostrzeszów ul. Gen. Sikorskiego 41 - 2.191.067.95zł. brutto

7. Zakład Budownictwa Sanitarno-Gazowego

TECH-GAZ ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin - 1.561.569,03zł. brutto

Komisja po przeanalizowaniu wszystkich ofert pod kątem spełnienia warunków postawionych oferentom w tym między innymi ilości zatrudnionych pracowników, posiadanego sprzętu, ilości i wartości wykonanych robót o podobnym charakterze a szczególnie oferowanej ceny zaproponowała zawarcie umowy z PPHU Henryka Juskowiaka z Nowej Wsi.

Materiały przetargowe przedłożone do weryfikacji ARiMR nie zawierały żadnych braków co pozwoliło nam na zawarcie w dniu 22.04.2003r. umowy z wykonawcą, a ta stała się podstawą do zawarcia w dniu 25.04.2003r., umowy o finansowaniu inwestycji pomiędzy Gminą a ARiMR.

Posiadając podpisaną z ARiMR umowę mogliśmy zezwolić wykonawcy na przystąpienie do robót.

Rozpoczęcie prac nastąpiło w dniu 05.05.2003r.

Podstawowe pytanie jakie wtedy sobie zadawaliśmy brzmiało : Czy inwestycja, która była przygotowywana od miesiąca sierpnia 2002 r. /udostępnienie wniosków przez ARiMR / do kwietnia 2003 r. / podpisanie umowy z ARiMR / tj. 8 miesięcy wybrany wykonawca zdoła wykonać w ustalonym terminie do dnia 15.07.2003 r. tj. przez 2,5 miesiąca. Dotrzymanie tego terminu było warunkiem wystąpienia do ARiMR z wnioskiem o płatność, który musiał być złożony do dnia 10.08.2003r., po wcześniejszym pełnym rozliczeniu finansowym i zapłaceniu wykonawcy.

Zaangażowany potencjał wykonawcy już po 2 tygodniach realizacji zadania pozwalał mieć nadzieję, że termin zostanie dotrzymany oraz pozytywnie oceniać podjętą decyzję przy wyborze wykonawcy.

Prace przebiegały sprawnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Współpraca z wykonawcą i inspektorem nadzoru, którą to funkcje pełnił Pan Bogdan Królikowski - pracownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych układała się bardzo dobrze i w ustalonym terminie projektowany zakres robót wykonany został w 100 %.

Końcowy odbiór inwestycji nastąpił w dniu 15.07.2003 r. i po dokonaniu zapłaty na rzecz wykonawcy w dniu 06.08.2003 r. złożono w ARiMR wniosek o płatność wraz z kompletem dokumentów wymaganych do dokonania refundacji. Według posiadanych informacji materiały zweryfikowano pozytywnie i jeszcze w tym tygodniu spodziewamy się wizytacji przedstawiciela Biura SAPARD na terenie Gminy, co myślę będzie ostatnim punktem starań o środki z programu SAPARD na tą inwestycje.

Z tytułu zrealizowanej inwestycji ponieśliśmy następujące koszty:

1. przygotowanie inwestycji do realizacji : mapy do celów projektowych, dokumentacje projektowo-kosztorysową, przeprowadzenie przetargu, ogłoszenia prasowe, tłumaczenia na język angielski dla potrzeb Komisji Europejskiej

 

 

- 25.780,87 zł.

2. zapłata wykonawcy robót

- 1.499.855,50 zł.

3. zapłata z nadzór inwestorski / 0,5 % wartości /

- 7.499,28 zł

Razem :

1.533.135,65 zł.

Do zapłaty na rzecz wykonawcy pozostaje faktura na kwotę 37.272,01 zł. za wykonanie robót dodatkowych.

Wykonanie tych robót było podyktowane następującymi względami:

  1. W stosunku do projektu wydłużeniu uległy przeciski pod drogami, ponieważ po opracowaniu projektu zmodernizowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z ul. Kępińską i Tokarską.
  2. W okresie opracowywania dokumentacji wielu mieszkańców nie wyrażało zgody na podłączenie swoich domostw do sieci kanalizacyjnej, natomiast na etapie inwestycji domagali się wykonania przykanalików.

Tak więc cała inwestycja zamknie się kwotą 1.570.407,66 zł.

Z powyższej kwoty suma 1.051.300,58 która stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych wartości netto robót budowlano-montażowych ma zostać zrefundowana z programu SAPARD.

Na realizacje inwestycji została zaciągnięta częściowo umarzalna pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 350.000,00 zł.

Po odbiorze inwestycji i przekazaniu jej do eksploatacji wysłano do wszystkich mieszkańców, którym wykonano przykanaliki pisma mówiące o warunkach jakie należy spełnić chcąc podłączyć nieruchomość do kanalizacji gminnej.

Pouczono, jakie ścieki można, a jakie nie należy odprowadzać do kanalizacji, o konieczności zgłoszenia planowanego terminu podłączenia, przypomniano o złożonych deklaracjach dokonywania wpłat na rzecz budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Większego nasilenia wykonywania przyłączeń spodziewać się należy w okresie jesiennym, kiedy opustoszałe ogródki przydomowe pozwolą wykonać prace bez wyrządzania szkód.

Reasumując należy powiedzieć, że realizacja tej inwestycji pod względem finansowym jest dla Gminy bardzo korzystna, a biorąc do tego pod uwagę efekt ekologiczny jest to zadanie o bardzo dużym znaczeniu dla środowiska Gminy

Doruchów, dnia 10 września 2003 roku.