U C H W A Ł A     III/ 9  /2002

 

          R A D Y     G M I N Y   W   D O R U C H O W I E

 

            z  dnia   13 grudnia   2002 r.

 

          w sprawie : ustalenia stawek podatków od nieruchomości

                                   oraz określenia wzorów formularzy.

                   

                      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym  / Dz.U.Nr 142,poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami /  i art.5 ust.1,art.6 ust.13  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / jednolity tekst : Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami/

Rada  Gminy uchwala , co następuje:                     

 

                                                  §  1.

 

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości :

 

1. od gruntów :

    a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,bez względu na sposób

     zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków      - 0,50 zł od 1 m 2 powierzchni    

    b/ pod jeziorami,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownii wodnych

        - 3,10 zł od 1 ha powierzchni,

     c/ pozostałych - 0,10 zł od 1 m 2 powierzchni;

                                                

2. od budynków lub ich części :

    a/ mieszkalnych  - 0,49 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

    b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

        mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

        - 12,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

 

    c/zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  obrotu

       kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,20 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń

        zdrowotnych - 3,46 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

    e/ pozostałych - 3,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej;

 

3. od budowli  - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3 - 7.

 

 

                                                          §  2.

 

Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek

od nieruchomości, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

                                                              

                                                 

                                                  §  3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

                                                         §  4.

 

Traci  moc uchwała Rady Gminy w Doruchowie z dnia 14 listopada 2001 r.

Nr XXX /162/2001 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 

                                                           §  5.

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego i podlega  podaniu do publicznej wiadomości

w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

 

 

 

                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                Joanna Blewąska