Rejestr aktów prawa miejscowego

kadencja 2002-2006

 Rok 2002

1. uchwała Rady Gminy Nr III/9/2002 z dnia 13.12.2002r w sprawie   uchwalenia stawek podatku od nieruchomości
    ogłoszona w Dz.Urz. z 2002r.Nr 164 poz.492

2. uchwała Rady Gminy z dnia 13.12.2002 Nr III/10/2002 w sprawie stawek podatku od środków transportowych
  ogłoszona w Dz.Urz. z 2002r.  Nr 165 poz.497

3.uchwała Rady Gminy Nr III/11/2002 z dnia  13.12.2002 w sprawie uchwalenia opłaty targowej
  ogłoszona Dz.Urz. z 2002r Nr 166 poz. 5027

4. uchwała Rady Gminy Nr III/12/2002 w sprawie uchwalenia stawek opłaty administracyjnej
    ogłoszona w Dz.Urz.  Nr 165 poz. 4978   

5 uchwała Rady Gminy Nr II/14/2002 z dnia 13.12.2002 w sprawiewzoru formularzy do podatku 
    ogłoszona w Dz. Urz. z w2002r Nr 165 poz.4978.

6.uchwała Rady Gminy Nr III/16/2002   z dnia 13.12.2002 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
     alkoholowych  oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
    ogoszona w Dz.Urz.2003 Nr 17 poz. 310.

7. uchwała Rady Gminy Nr IV/18/2002 z dnia 30.12.2002 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
    ogłoszona w Dz.Urz. z 2003r. Nr 4 poz.68.

Rok    2003

8. uchwała Rady Gminy Nr V/22/2003 z dnia 21.01.2003 w sprawie Statutu Sołectw 
    ogłoszona w Dz.Urz. z 2003r. Nr 47 poz.878.

9. uchwała Nr V/24/2003 z dnia 21.01.2003 w sprawie podatku od posiadania psów
    ogłoszona w Dz.Urz. z 2003r. Nr 17 poz.312.

10. uchwała Rady Gminy Nr VII/29/2003 z dnia 28.03.2003 w sprawie wykonania budżetu gminy za 2002r.
       ogłoszona w Dz.Urz. z 2003r Nr 66  poz.1270.

11.uchwała Rady Gminy Nr VII/30/2003 z dnia 28.03.2003 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomośc
     ogłoszona Dz.Urz. Nr 65 poz.1240.

12. uchwała  Rady Gminy Nr X/36/2003 z dnia 27.06.2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
      przestrzennego gminy.
      ogłoszona w Dz.Urz. Nr 133 poz. 2500 w dniu 6 sierpnia 2003 r.

13. uchwała Rady Gminy Nr XIII/45/2003  z dnia 05-12-2003 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
     ogłoszona Dz. Urz. Nr 211 poz.4440 z dnia 17-12-2003

14. uchwała Rady Gmiy Nr XIII/46/2003 z dnia 05-12-2003 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

15. uchwała Rady Gminy Nr XIII/47/2003 z dnia 05-12-2003 w sprawie określenia wzoru formularzy do i wymiaru podatku.
      ogłoszna w Dz.Urz. Nr 211.4442   z 17.12.2003 .

16. uchwała Rady Gminy Nr XIII/48/2003 z dnia 05-12-2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
      ogłoszona w Dz.Urz. Nr 212.442  z 17.12.2003

17. uchwała Nr XIII/49/2003 z dnia 05-12-2003 z dnia 05-12-2003 w sprawie gminnego programu profilaktyki
      i rozwiazywania problemów alkoholowych na 2004r. 
      nie podlega ogłoszeniu

18. uchwała NR XIII/50/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/98 z dnia 19-06-1998r.

19. uchwała Nr XIII/51/2003 z dnia 05-12-2003 w sprawie uchwalenia regulaminu o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 Rok  2004

20. uchwała Nr XV/63/2004 z dnia 06-02-2004 w sprawie obinżenia wskaźników procentowych służacych do ustalenia wysokości
       dodatku mieszkaniowego.
      ogłoszona  Dz.Urz. 29.783 z 11.03.2004

21.  uchwała Nr XVI/65/2004 z dnia 24-03-2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.


22.  uchwała Nr XIX/78/2004 z dnia 21-06-2004 w sprawie zmiany administracyjnej sołectwa
       ogłoszona  Dz.Urz. Nr136.2797

23. uchwała Nr XIX/80/2004 z dnia 21.06.2004r. w nsprawie uznania terenów za użytki ekologiczne.
      ogłoszona Dz.Urz. Nr 136.2798

24. uchwała Nr XIX/81/2004 z dnia 06.09.2004  w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
      ogłoszona Dz.Urz. Nr 147.3062

25. uchwała Nr XIX/82/2004 z dnia 06-09-2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
      społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
      ogłoszona  Dz.Urz. 147.3063

26. uchwała Nr XIX/83/2004 z dnia 06.09.2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
       za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
        zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.
        ogłoszona Dz.Urz. Nr 147.3064

27. uchwała Nr XXII/97/2004 z dnia 25.11.2004 w sprawie ustalenia stawek podatków od nieruchomości.
       ogłoszona Dz.Urz. 04.194.4610   z dn.17.12.2004

28. uchwała Nr XXII/98/2004 z dnia 25.11.2004 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
      ogłoszona Dz.Urz. 04.194.4611  z dn. 17.12.2004

29. uchwała Nr XXII/99/2004 z dnia 25.11.2004 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
      ogłoszona Dz.Urz. 04.194.4612   z dn.  17.12.2004

30. uchwała Nr XXII/100/2004  z dnia 25.11.2004 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
      ogłoszna Dz.Urz. Nr 194.4613. z dnia 17.12.2004

31. uchwała Nr XXII/101/2003 z dnia 25.11.2004 w sprawie stawek opłaty targowej.
      ogłoszona   Dz.Urz. Nr 194.4614 z dnia 17.12.2004

32. uchwała Nr XXIV/106/2004 z dnia 30.12.2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.
      ogłoszona Dz.Urz. Nr 75 poz.2195 z dnia 31-05-200533.

33. Uchwała Nr XXIV/107/2004 z dnia 30.12.2004 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania
       należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów.
      ogłoszona Dz.Urz. Nr 22.553. z dnia 14.02.2005

Rok   2005

34.  uchwała Nr XXV/115/2005 z dnmia 30.03.2005 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnmej
       o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
       ogłoszona Dz. Urz. Nr 68 poz. 2040 z dnia 19-05-2005

35  uchwała Nr XXVI/118/2005 z dnia 30.03.1005 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
      Gminy Doruchów.
       ogłoszona Dz.Urz. Nr 68 poz.2041 z dnia 30-03-2005

36. uchwała Nr XXXI/127/2005 z dnia 03.11.2005 w sprawie ustnowienia herbu i flagi Gminy Doruchów.
      nie ogłoszono - uchwała uchylona

37. uchwała Nr XXXII/132/2005 z dnia 05.12.2005 w sprawie stawek podatków od nieruchomości.
      ogłoszona  Dz.Urz. 05.200.5578 z dnia 17-12-2005

38.  uchwała Nr XXXII/133/2005 z dnia 05.12.2005 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
       ogłoszona Dz.Urz. 05.200.5579 z dnia 17.12.2005

39.  uchwała Nr XXXII/134/2005 z dnia 05.12.2005 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
        ogłoszona Dz.Urz. 05.203.5706   z dnia 17-12-2005

40. uchwała Nr XXXII/135/2005 z dnia 05.12.2005 w sprawie zasad odpłatności za usługi świadczone w dziennym 
       domu pomocy społecznej.
       ogłoszona Dz.Urz. 05.196.5441 z dnia 16.12.2005

41. uchwała Nr XXXIII/136/2005 z dnia 28.12.2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

42.  uchwała Nr XXXII/138/2005  z dnia 28.12.2005 w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXII/134/2005 z dnia 05.12.2005
       w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
       ogłoszona Dz.Urz. Nr 208 poz.5836

43. uchwała Nr XXXIII/139/2005 z dnia 28.12.2005 w sprawie Regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych
       dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów.
       ogłoszona Dz.Urz. Nr 31 poz.768 z dnia 07-03-2006

Rok  2006


44. uchwała Nr XXXV/142/2006 z dnia 17.03.2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
      ogłoszona Dz.Urz. Nr  74 poz.1877  z dnia 18-05-2006
 
45. uchwała Nr XXXV/145/2006 z dnia 17.03.2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
       1m2 pasa drogowego dróg, których zarz±dca jest Gmina Doruchów, na cele niezwi±zane  z budową, przebudową,
        remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
        ogłoszona Dz. Urz. Nr 74 poz.1878  z dnia 18-05-2006

46. uchwała Nr XXXVI/148/2006 z dnia 27-04-2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porz±dku na
       terenie gminy.
       ogłoszona Dz. Urz. Nr      poz.

47. uchwała Nr XXXVIII/158/2006 z dnia 24-05-2006 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
       i zbiorowego odprowadzania ścieków.
       ogłoszona w Dz. Urz. Nr poz.         

48. uchwała Nr XXXIX/164/2006 z dnia 30-06-2006 w sprawie zmiany statutu Gminnego OSrodka Pomocy Społecznej
       ogłoszona w Dz. Urz.  Nr poz. 

lp. Nr uchwały data ogłoszona
1 II/6/2006 05-12-2006 ustalenia stawek podatu od nieruchomosci Nr 212 poz.5266
z dn. 15-12-2006
2 II/7/2006 05-12-2006 zwolnienia z podatku od nieruchomosci Nr 212 poz.5267
z dn.15-12-2006
3. II/8/2007 05-12-2006 stawek podatku od środków transportowych Nr 212 poz.5268
z dn.15-12-206
4. III/15/2006 28-12-2006 uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
5. III/15/2006 28-12-2006 ustalenia Regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów
6 IV/25/2007 26-02-2007 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nr  59 poz.1541
z dn.20-04-2007