Ogłoszenie nr 510165770-N-2020 z dnia 02-09-2020 r.

Urząd Gminy w Doruchowie: Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę wojewódzką nr 450 Kalisz-Opatów z drogą powiatową Pustkowie-Doruchów nr 5576P wraz z kanalizacją deszczową.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 559384-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540140876-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy w Doruchowie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085500900000, ul. Kępińska  13, 63-505  Doruchów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 363 221, e-mail inwestycje@doruchow.pl, faks 062 736 32 40.
Adres strony internetowej (url): www.bip.doruchow.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.doruchow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę wojewódzką nr 450 Kalisz-Opatów z drogą powiatową Pustkowie-Doruchów nr 5576P wraz z kanalizacją deszczową.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OR.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę wojewódzką nr 450 Kalisz – Opatów z drogą powiatową Pustkowie – Doruchów nr 5576P wraz kanalizacją deszczową. Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Doruchów w terenie zabudowanym – po istniejącym terenie – pas dróg gminnych, gruntowych wraz z poboczami i zjazdami. Podstawowy zakres inwestycji polegającej na budowie ciągu komunikacyjnego obejmuje: - budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 5,0m; 6,0m; - budowę zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej; - budowę chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej; - budowę kanalizacji deszczowej; - budowę oświetlenia. Poza wyżej opisanymi zmianami budowa ciągu komunikacyjnego w Doruchowie nie powoduje żadnych innych zmian w zabudowie działek, na których będzie realizowana, ani w zabudowie działek sąsiednich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej tj.: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót. Standardy jakościowe zostały określone w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w projekcie budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 3 - letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zamawiający oczekuje wykonania w roku 2020 robót budowlanych, o maksymalnej wartości 495 836,42 PLN brutto.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

 

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45111200-1, 45111220-6, 45112500-0, 45112700-2, 45233129-9, 45233221-4, 45233252-0, 45233290-8, 45233320-8, 45233222-1, 45111000-8, 45231300-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 976659.14
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A.
Email wykonawcy: prdmsa@prdmostrzeszow.pl
Adres pocztowy: ul. Składowa 2 63-500 Ostrzeszów
Kod pocztowy: 63-500
Miejscowość: Ostrzeszów
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1201290.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1201290.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1745653.13
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

/Wójt Gminy Doruchów/

Urszula Kowalińska