Stosowanie do art.3 ust.7 ustawyz dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U.Nr 73,poz.764 z 2001r.z póź.zm) Rada gminy w Doruchowie po przeanalizowaniu wniosku skierowanego do Wójta Gminy Doruchów przez Starowstwo Powioatowe w Ostrzeszowie akceptuje zmianę charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny następujacych działek przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Doruchów:


1. Torzeniec  nr ew.703/2    wnioskowana   1,86 ha   akceptowana   1,86 ha
2. Torzeniec  nr ew.721       wnioskowana   2,30 ha   akceptowana   2,30 ha
3. Plugawice  nr ew.374       wnioskowana   0,86 ha   akceptowana     -
4. Plugawice  nr ew.209       wnioskowana   2,34 ha   akceptowana    2,34 ha
5. Skaryzdew nr ew.275       wnioskowana   0,69 ha   akceptowana    0,69 ha