Skarbnik gminy Doruchów:

mgr Beata Kasiura-Wyrwas
Kierunkowe zadania na stanowisku pracy:

Skarbnik Gminy - Główny księgowy:

a) opracowuje projekty budżetu Gminy,

b) prowadzi rachunkowość jednostki,

c) wykonuje dyspozycje środków pieniężnych,

d) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

e) dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących gospodarczych i finansowych,

f) opracowuje bilans roczny z działalności finansowej Gminy,

g) nadzoruje i koordynuje pracę pracowników zatrudnionych w Referacie Finansowym,

h) zastępuje Wójta i Sekretarza Gminy w razie ich równoczesnej nieobecności.

(Regulamin Organizacyjny § 7 p 3).