Uchwała NR XIII/46/2003      RADY  G M I N Y   W   D O R U C H O W I E

 

                                      z dnia 5 grudnia 2003 roku

 
w sprawie : zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

     

                                           Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia   08 marca 1990r.o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późniejszymi zmianami / i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84  z późniejszymi zmianami/  Rada Gminy uchwala co następuje:

  

                                                          § 1.

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości w 2004 roku grunty niesklasyfikowane zajęte na drogi polne.

 

 

                                                          § 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

                                                         § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2004r. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.          

 

                                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                       Joanna Bleąska