U C H W A Ł A   NR  XIII /48 /2003

         R A D Y    G M I N Y   W   DORUCHOWIE

 

                z   dnia   5  grudnia   2003 r.

 

w  sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

                 

                        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie

 gminnym / Dz. U. Nr.142 , poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ i art.10 ust.1 i 2

 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / jednolity tekst :

Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami /

 Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

                                              

                                                       §  1.

 

 

Stawka podatku od jednego środka transportowego wynosi rocznie:

 

1.Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej

 

   a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                  

       - dla pojazdów wyprodukowanych po 1990 r.                                      513,- zł

       - dla pojazdów wyprodukowanych do 1990 r. włącznie                       538,- zł

       - dla pojazdów benzynowych nie wyposażonych w katalizator

          spalin i wyprodukowanych do 1990 r. włącznie                        564,- zł

 

   b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

       - dla pojazdów wyprodukowanych po 1990r.                                        616,- zł

       - dla pojazdów wyprodukowanych do 1990 r. włącznie                        647,- zł

       - dla pojazdów benzynowych nie wyposażonych w katalizator

          spalin i wyprodukowanych do1990 r. włącznie                                  677,- zł

 

   c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

       - dla pojazdów wyprodukowanych po 1990 r.                                       718,- zł

       - dla pojazdów wyprodukowanych do 1990 r. włącznie                        755,- zł

       - dla pojazdów benzynowych nie wyposażonych w katalizator

          spalin i wyprodukowanych do 1990 r. włącznie                                 790,- zł

 

   d/ równej i wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do Uchwały

 

 

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania

     łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

    zespołu pojazdów :

    a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

        - dla pojazdów wyprodukowanych po1990 r.                                1231,- zł

        - dla pojazdów wyprodukowanych do 1990 r. włącznie                 1293,- zł

        - dla pojazdów benzynowych nie wyposażonych w katalizator

           spalin i wyprodukowanych  do 1990 r. włącznie                          1354,- zł

 

    b/ równej i wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały

 

 3. Od autobusów :

     a/ o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc

         - dla pojazdów wyprodukowanych po 1990 r.                             1026,- zł

         - dla pojazdów wyprodukowanych do 1990 r. włącznie               1077,- zł

         - dla pojazdów  benzynowych nie wyposażonych w katalizator

            spalin i wyprodukowanych do 1990r. włącznie                         1129,- zł

    b/ o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc    

        - dla pojazdów wyprodukowanych po 1990r.                               1470,- zł

        - dla pojazdów wyprodukowanych do 1990 r. włącznie                1543,- zł

        - dla pojazdów benzynowych nie wyposażonych w katalizator

           spalin i wyprodukowanych do 1990 r. włącznie                          1616,- zł

4.  Od przyczep, naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym

     posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

        a/ od 7 ton i poniżej 12 ton

         - wyprodukowanych po 1990 r.                                                      103,- zł

         - wyprodukowanych do 1990 r. włącznie                                        108,- zł

         z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą   prowadzoną

         przez podatnika podatku rolnego.

       b/ równą i wyższą niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do Uchwały,

          z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą

          prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 

                                                    § 2 .

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                     §  3.

 

Traci moc uchwała Rady Gminy w Doruchowie z dnia 13 grudnia 2002 r.

Nr  III/10/2002  w sprawie ustalenia stawek podatku od środków

transportowych.

 

                                                       §  4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podaniu do publicznej wiadomości

w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

   

 

                                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy   

                                                                                    Joanna Blewąska

                                                                                
                                                 U Z A S A D N I E N I E

          

      do uchwały Nr XIII/48/2003 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 5 grudnia 2003 roku

      w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

 

 

                                          Ustalając stawki podatku od środków transportowych na  2004 rok

Rada Gminy przyjęła wzrost o 0,6 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2003 roku.

Stawki maksymalne określone przez Ministra Finansów wzrosły również o 0,6 % ,natomiast

stawki minimalne przeliczone zostały według kursu EURO, który  w stosunku do roku bazowego wzrósł o 15,48 %.

Wysokość stawek minimalnych określa się dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych

przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie

całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczep i naczep,

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub

wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatnika podatku rolnego.Stawki minimalne określone zostały w załączniku 1 – 3

do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20.10.2003 roku w sprawie stawek podatku

od środków transportowych obowiązujących w 2004 roku.

Po znowelizowaniu art.10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , jeżeli górna granica stawki podatku o której mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6 jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1 – 3 do ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się.

W tym przypadku Rada Gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla

poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości stawki minimalnej określonej

w załącznikach.  

                                   

                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                    


 

                                                           Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.XIII/48/2003

                                                  Rady Gminy w Doruchowie z dnia 5 grudnia 2003r.                                                          w sprawie określenia stawek podatku od środków

                                                  transportowych.

 

Stawki podatku od środków transportowych określonych

 w § 1ust.1 lit.d

 

 

Liczba osi i dopuiszczalna

masa całkowita ( w tonach)

 

 

 

                       STAWKA  PODATKU

nie mniej

 

 

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

       1.

       2.

                           3.

          4.

                                                     DWIE   OSIE

 

      12

     13

                     1046,-zł                                                   

   1.162,- zł

      13

     14

                     1.066,-zł

   1.184,- zł

      14

     15

                     1.087,-

   1.207,- zł

      15

    

                     1.283,-zł

   1.424,- zł

                                                   TRZY   OSIE

     12

    17

                    1.066,- zł

   1.184,- zł

     17

    19  

                    1.087,- zł                

   1.207,- zł

     19

    21

                    1.109,- zł        

   1.231,- zł

     21

    23

                    1.129,-

   1.252,- zł

     23

    25

                    1.149,- zł

   1.576,31 zł

     25

 

                    1.170,- zł 

   1.576,31 zł

                                         CZTERY  OSIE  I WIĘCEJ

     12

    25

                    1.129,- zł

  1.252,- zł

     25

    27

                    1.149,-

  1.276,- zł

     27

    29

                    1.170,- zł

  1.653,68 zł

     29

    31

                    1.653,68 zł

  2.452,80 zł

     31

  

                    1.653,68 zł

  2.452,80 zł

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/48/2003

                                    Rady Gminy w Doruchowie z dnia 5 grudnia 2003 roku                                                   w sprawie określenia stawek podatku od środków

                                                transportowych.

 

 

 

Stawki podatku od środków transportowych określonych

 w § 1 ust.2 lit. b

 

 

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów :ciągnik siodłowy+naczepa,

ciągnik balastowy+

przyczepa/w tonach/

 

                       STAWKA  PODATKU

nie mniej

 

 

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

       1.

       2.

                           3.

          4.

                                                     DWIE   OSIE

      12

    18

                      1.334,- zł

 1.481,-

      18

    25

                      1.437,- zł

 1.595,- zł

      25

    31

                      1.539,- zł

 1.708,-

      31

  

                      1.693,- zł

 1.937,76 zł

                                                     TRZY   OSIE

      12

    40

                      1.539,- zł

 1.722,97 zł

     40

    

                      2.000,- zł

 2.548,65 zł

 

 

 

 

                                                          Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/48/2003

                                                                         Rady Gminy w Doruchowie

                                                                          z dnia 5 grudnia 2003 roku                                                                                                  w sprawie określenia stawek podatku  

                                                                          od środków transportowych.

 

 

Stawki podatku od środków transportowych określonych

 w § 1 ust.4 lit.b

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów: naczepa /przy-

czepa + pojazd silnikowy

( w tonach)

                    

 

                     STAWKA  PODATKU

nie mniej

 

 

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

       1.

       2.

                           3.

          4.

                                                         JEDNA OŚ

        12

    18   

                          154,-   

     170,- zł  

        18

    25

                          257,- zł

     319,88 zł

        25

  

                          410,-

     561,24 zł

                                                     DWIE  OSIE

        12

    28

                         246,- zł

      309,49 zł

        28

    33

                         667,- zł

      849,94 zł

        33

    38

                      1.129,- zł 

     1.291,07 zł

        38

  

                      1.385,- zł

     1.699,87 zł

                                                    TRZY   OSIE

      12

    38

                         728,-                        

       942,32 zł

      38

 

                      1.117,- zł

    1.280,68 zł