Uchwała Nr XIII/ 50/2003

 

Rady Gminy w Doruchowie z dnia 05 grudnia 2003r.

 

w sprawie :  zmiany uchwały Nr  XXXVIII/185/98 Rady Gminy w Doruchowie z  dnia 19 czerwca 1998 roku.

 

 

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 40, ust. 2, pkt. 4, art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 4, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej / Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami /

Rada Gminy w Doruchowie uchwala co następuje :

 

§ 1

 

W § 2 pkt. 1 słowa " równowartość 4 ton ziarna żyta " zastępuje się słowami  " równowartość 2 ton ziarna żyta "

W § 2 pkt. 2 słowa " równowartość 3 ton ziarna żyta" zastępuje się słowami " równowartość 1,5 tony ziarna żyta "

 

§ 2

 

Po § 3 dodaje się § 3 a w brzmieniu :

Upoważnia się Wójta Gminy do podejmowania decyzji w sprawie  rozłożenia należności na raty lub stosowania ulg do zwolnienia włącznie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                 Joanna Blewąska