UCHWAŁA NrXIII/51/2003

                                       

                                  RADY    GMINY     W     DORUCHOWIE

z dnia  05 grudnia 2003r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

 

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 3 i art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  91 z późniejszymi zmianami90 r. i art. zanie wody i odprowadzanie ścieków.o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591  z późniejszymi zmianami / oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej / Dz. U. z  1997r., Nr 9, poz. 431 /

 Rada Gminy w Doruchowie uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Zatwierdza się Regulamin o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Doruchów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy do wprowadzenia i przestrzegania zatwierdzonego Regulaminu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Doruchów.

 

 

 

                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                          Joanna Blewąska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

                                             

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

  1. Podstawą do opracowania niniejszego Regulaminu są przepisy art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 40, ust 2 pkt 4, art. 41 ust 1 ustawy z dnia  08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 4 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.,  o gospodarce komunalnej / Dz. U. z  1997 r., Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami /

2.      Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Urząd Gminy w Doruchowie  na terenie Gminy Doruchów zwany dalej „Dostawcą ”

2.      Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Urzędu Gminy polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3.      Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Urzędu Gminy polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

 

§ 2

 

Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług Urzędu Gminy w Doruchowie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej „ Odbiorcą ”

 

 

§ 3

 

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między Dostawcą  a Odbiorcą.

 

Rozdział II

 

Zawieranie umów

 

§ 4

 

1.      Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość ma zostać przyłączona do sieci.

2.      Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do którego ma być dostarczona woda lub z której mają być odprowadzone ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3.      Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

W budynkach komunalnych zawierane są umowy z indywidualnymi najemcami mieszkań.

 

 

 

§ 5

 

1.      Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2.      Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w  przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz gdy :

-       odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

-       jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,

-       został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków,  jak również   celowe uszkodzenie albo pominięcie wodomierza lub urządzeń pomiarowych.

3.      Umowa zawarta na czas nieokreślony winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Dostawcę lub Odbiorcę za jedno miesięcznym wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek Stron.

4.      Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

 

§ 6

 

Umowa o której mowa w § 5 ust. 1 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące :

-       warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

-       ilości i  jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

-       sposobów i terminów wzajemnych rozliczeń,

-       praw i obowiązków stron umowy,

-       procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

-       okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie, warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

 

Rozdział III

 

Warunki przyłączenia do sieci

 

§ 7

 

1.   Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2.  Dostawca po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości.

3.  Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Dostawcą

4.  Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Dostawca dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

 

§ 8

 

Budowa przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków  odbywa się na  koszt osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

 

 

§ 9

 

1.  Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji  wodociągowych lub instalacji  kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

2.  Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie, konserwacja oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

 

Rozdział IV

 

Prawa i obowiązki odbiorców usług

 

 

§ 10

 

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz dostępu osób nieuprawnionych do tych pomieszczeń.

 

§ 11

 

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Dostawcy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

 

§ 12

 

Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Dostawcy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

 

§ 13

 

Odbiorca winien powiadomić Dostawcę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

 

§ 14

 

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Urzędu Gminy o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 15

 

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

 

 

 

 

 

 

§ 16

 

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

 

 

§ 17

 

Odbiorca usług zobowiązany jest do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy  nie powodując pogorszenia jakości  usługi   oraz nie utrudniając działalności , a w szczególności do:

1.  Użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2.  Użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący  zakłóceń jej funkcjonowania.

3.  Poinformowania Dostawcy o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków,

4. Wykorzystanie wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

 

§ 18

 

Odbiorca ma prawo :

-       do ciągłego i niezawodnego korzystania z wody i odprowadzania ścieków,

-       do jakościowo dobrej dostarczanej wody,

-       do należytych usług ze strony Dostawcy,

-       do  wglądu rozliczeń za zużytą wodę i odprowadzane ścieki,

-       do informowania o zmianach ilości i jakości dostarczanej wody,

-       do niezwłocznej informacji od Dostawcy o przeszkodach lub trudnościach w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków oraz terminach usunięcia tych przeszkód,

 

Rozdział V

 

Prawa i obowiązki Dostawcy

 

   § 19

 

1.      Dostawca ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

2.      Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez Ministra Zdrowia.

 

  § 20

 

 

Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej    sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

 

§ 21

 

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Dostawca powinien poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

 

§ 22

 

1.      Dostawca zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego wraz z zaworem głównym.

2.      Zawór główny za wodomierzem jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

 

§ 23

 

Dostawca  winien zapewnić odbiorcom  należyty poziom usługi.

 

 

§  24

 

Dostawca zobowiązany jest do udzielania na życzenie zainteresowanego pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji o cenie za wodę i odprowadzane ścieki

 

§ 25

 

Dostawca winien reagować możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłużej jednak niż w ciągu  14 dni.

 

§ 26

 

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług  zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Dostawca winien uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

§ 27

 

Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Dostawcy bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

 

 

§ 28

 

Dostawca ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy  nie zostaną  określone niżej wymienione warunki :

1.      Ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

2.      Sposoby i terminy wzajemnych rozliczeń,

3.      Prawa i obowiązki stron umowy,

4.      Procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5.      okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

 

§ 29

 

Dostawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w § 5 pkt 2 regulaminu

 

§ 30

 

Dostawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

 

§ 31

 

Uprawnieni przedstawiciele Dostawcy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci. 

 

 

Rozdział VI

 

Sposób rozliczeń

 

§ 32

 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Dostawcę z Odbiorcami usług na podstawie ustalanych przez Radę Gminy cen i stawek opłat za dostarczaną wody i odprowadzane ścieki.

 

§ 33

 

1.      Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2.      W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych  ilość dostarczonej wody do poszczególnych lokali ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy.

 

 

§ 34

 

W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

 

 

§ 35

 

W przypadku awarii wodomierza głównego jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody z okresu 6 ostatnich miesięcy  przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego albo iloczynu średniomiesiecznego zużycia wody w roku ubiegłym.

 

 

§ 36

 

1.      Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2.      W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody.

 

§ 37

 

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków wielkość  bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się również w przypadkach, gdy ilość  jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

 

§ 38

 

1.     Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki     niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2.    Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

 

§ 39

 

1.   Cena za wodę i odprowadzane ścieki  będzie  ustalona przez Radę.

2.   Zmiana ceny podana do wiadomości na tablicach ogłoszeń nie wymaga zmiany     

      umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

 

 

Rozdział VII

 

Postanowienia końcowe

 

        § 40

 

1.      Zmiany niniejszego Regulaminu mogą  następować aneksem sporządzonym na piśmie.

2.      Upoważnionym  do zmian w Regulaminie jest Wójt Gminy.

3.      O wprowadzonych zmianach do Regulaminu Wójt informuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

 

§ 41

           

Urząd Gminy zobowiązany jest na prośbę zainteresowanego do bezpłatnego dostarczania niniejszego Regulaminu odbiorcom jego usług.

 

                                                                     

 

 

 

                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                            Joanna Blewąska