P R O T O K Ó Ł Nr XV/2004

z sesji Rady Gminy Doruchów

odbytej w dniu 06 lutego 2004 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy
 w Doruchowie

                       ------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                   Obradom sesji przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Trzciński.

 

W sesji na stan 15 radnych  uczestniczyło 14 radnych.

Nieobecny - Radny Andrzej Kempa  złożył usprawiedliwienie.

 

Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego protokółu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto :

 

 1. Zbyszko Szmaj  - Radny Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego.
 2. Rafał Skoczylas – Radny Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego.
 3. Jan Smug – Radny Powiatu.
 4. Robert Pustkowski -Kierownik  Powiatowego Biura  Agencji Restrukturyzacji

      i  Modernizacji Rolnictwa.

 1. Jan Kałużny Kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
 2. Wiktor Stefański – Kierownik Powiatowego Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej

      7.  Krzysztof Lamek  – Lekarza Powiatowego Weterynarii.

 

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokółu z obrad XIV sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje:

- Radnych Sejmiku Wojewódzkiego.

- Przewodniczącej Rady Gminy.

- Wójta Gminy

       7. Informacje o sytuacji w rolnictwie.

       8. Uchwalenie gminnego programu pomocy osobom niepełnosprawnym na lata

           2004-2009.

       9. Podjęcie uchwał w sprawie:

           

           - obniżenia wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości

             dodatku mieszkaniowego,

            - odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,

           - uchylenia uchwały Nr XXXVIII/185/98 z dnia 19.06.1998r. sprawie

             odpłatności za przyłącza wodociągowe do wodociągów  stanowiących

             własność Gminy Doruchów.

        

        10. Zapytania i wolne głosy.

        11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

        12. Z a k o ń c z e n i e .

 

 

PUNKT 1Otwarcie.

 

                    Otwarcia XV sesji Rady Gminy Doruchów dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Trzciński, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. Rada spełnia warunki do obradowania i podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć.

 

 

PUNKT 2Uchwalenie porządku obrad.

 

                    Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Trzciński zaproponował porządek obrad j.w.

Do zaproponowanego porządku uwagi i wnioski zgłosili :

 

Radny Zbigniew Broniszewski wnioskował o ujęcie w porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Starostwa Powiatu budynku Ośrodka Zdrowia w Doruchowie.

 

Powyższy wniosek Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Trzciński poddał pod głosowanie. Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych, „przeciwnych”
i „wstrzymujących „ nie było.

Zgłoszony wniosek został włączony do punktu 9 – go proponowanego porządku obrad.

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Trzciński poddał pod głosowanie całość zaproponowanego porządku obrad.

 

Głosowało 14 radnych „ za” było 14 radnych, „przeciwnych”  i „wstrzymujących” nie było. Wobec powyższego Rada Gminy uchwaliła jednogłośnie porządek obrad XV sesji.

 

 

 

PUNKT 4  -   Wybór sekretarza obrad.

 

                    Na sekretarza obrad zaproponowano Radnego Tadeusza Tuza. Do zgłoszonej kandydatury  uwag i wniosków nie zgłoszono.

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stefana Trzcińskiego Rada jednogłośnie powołała na sekretarza obrad Radnego  Tadeusza Tuza, który zajął miejsce przy stole prezydialnym.

  

PUNKT 5Interpelacje i zapytania radnych.

 

Na XV sesji Radni zgłosili następujące interpelacje:

 

Radny Jan Jaśkiewicz – wnioskował o usytuowanie przejścia dla pieszych
w Doruchowie k. Apteki. Stwierdził, że  przechodzą  tam m. innymi   ludzie starsi
z Ośrodka Zdrowia  również dzieci idące do szkoły i jest  to miejsce szczególnie niebezpieczne.

 

Radny Zbigniew Broniszewski

- wnioskował do Wójta Gminy w imieniu mieszkańców aby przełożyć lamę oświetlenia ulicznego w Torzeńcu  na słup nr 1 z obwodu 3-go, gdyż obecnie 2 lampy oświetlają tam pole a kilkadziesiąt  metrów dalej dzieci idą po ciemku do szkoły
 i grzęzną w błocie.

-   wnioskował o zabezpieczenie równiarki na drogę  w Torzeńcu od sklepu P. Kasprzaka w stronę  P. Misia.

-   prosił o informację w temacie wydawania map ewidencyjnych gospodarstw rolnych pytając , kto może wydać takie mapy,

-  prosił o wyjaśnienie jaki jest  koszt przeprowadzenia kontroli w jednego
  gospodarstwa  rolnego ubiegającego się o  dopłatę bezpośrednią ,

- zgłosił wniosek aby komisja rewizyjna dokonała kontroli odbioru  budowy wodociągu Przytocznica – Budownictwa.

 

Radny Henryk Rachwał – prosił o wyjaśnienie sprawy kanału odprowadzającego wodę od drogi Przytocznica-Marszałki aż do strumyka na Starej Kuźnicy. Z początku drogi  Przytocznica - Marszałki Spółki Wodne wyczyściły kanał a na końcu przy strudze około 200 m Spółki nie chcą wyczyścić twierdząc, że jest to prywatny kanał. Ta sytuacja powoduje podtapianie gruntów rolnikom.

 

Radny Stanisław Przybył

– poinformował, że w miesiącu grudniu ub.r mieszkańcy osiedla przy ul. Rolnej  
w Doruchowie złożyli wniosek do Wójta Gminy o wytyczenie gruntu przy tym osiedlu na plac zabaw dla dzieci. Jak do tej pory nie otrzymali odpowiedzi. 
  - w imieniu mieszkańców ul. Parkowej zwrócił się o  wytyczenie drogi przy tej ulicy, gdyż droga ta jest tak wąska, że trudno jest przejechać przy wymijaniu się.

- w sprawie wprowadzenia zmiany do miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy dotyczącej szerokości i długości działek ,stwierdził, że wprowadzenie zmiany do planu nie wymaga zmiany całości planu a tylko zmiany

w zapisu  paragrafu i nie wiąże się to z żadnymi kosztami.  Taką informację  jak stwierdził, posiada od radcy prawnego.

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zostaną udzielone w pkt.11 porządku obrad.

 

 PUNKT 6Informacje .

 

W punkcie tym informacje złożyli:

 

Radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbyszko Szmaj w swojej informacji podziękował za zaproszenie na sesję Rady .

                Następnie przedstawił informację z pracy Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego. Sejmik Województwa jak poinformował, spotyka się z reguły raz
 w miesiącu. Tematyka posiedzeń sejmiku jest b. różna. Ostatnie posiedzenie Sejmiku odbyło się w miesiącu styczniu br. poświęcone uchwaleniu budżetu na 2004 rok. Budżet Sejmiku został przyjęty jednomyślnie. Ustosunkował  się do  sprawy remontu drogi wojewódzkiej Doruchów- Wyszanów, która jest w bardzo złym stanie. Droga ta jednak mimo zabiegania o jej remont nie została przyjęta do realizacji w bieżącym roku. Z naszego terenu udało się wprowadzić do realizacji w br. w zakresie dróg  remont drogi Mikstat- Antonin oraz ulicę Odolanowską w Ostrowie Wlkp.. Zadania te wprowadzono zmniejszając  środki  na kulturę. W swojej wypowiedzi wskazał na konieczność i potrzebę   bardzo mocnego  współdziałania samorządów. Poinformował, że jest opracowywany nowy wojewódzki plan realizacji zadań w zakresie dróg. Zapewnił, że zarówno jego działania jak i działania Radnego Pana Rafała Skoczylasa będą takie aby jak najwięcej zdań do tego planu weszło z naszego terenu. Zapewnił też, że będzie czynił starania o budowę chodnika przy ul. Kaliskiej w Doruchowie  mimo, że nie jest to łatwe zadanie.

 

Smug Jan – zapytał w sprawie drogi Doruchów – Wyszanów, gdzie w roku ubiegłym na odcinku k. 500 m od  Doruchowa był przeprowadzony remont tej drogi ale po pewnym czasie remont ten wstrzymano. Zapytał, co było powodem wstrzymania tych prac.

 

Józef Wilkosz – Wójt Gminy – wskazał na trudności finansowe kas gminnych, co wiąże się z problemem dofinansowania  zadań realizowanych przez województwo, czy też powiat również Zarząd Dróg,  Służbę Zdrowia, Policję i  wielu innych instytucji, które to zwracają się o dofinansowanie określonych zadań. Z kolei gmina musi się zastanawiać komu zabrać te środki aby dofinansować  określone zadanie. Stwierdził, że jest to w pewnym stopniu wymuszanie dofinansowania zadań, bo każdy ma swój budżet i w ramach tego winien działać. W związku z tym, że brakuje środków często sami Radni Sejmiku  występują z inicjatywą , że brakuje np. środków na drogi to niech Wojewódzki Zarząd Dróg wystąpi do wszystkich  gminy o dofinansowanie, brakuje na służbę zdrowia to o dofinansowanie niech  wystąpi służba zdrowa. Mimo, że wszyscy z tego korzystamy to jednak Gmina jest stawiana przed  faktem dofinansowywania określonego zadania. Postawił pytanie do Radnych Sejmiku w sprawie odbudowy zamku Piastowskiego w Poznaniu – pytając czy w tej trudnej sytuacji finansowej ta inicjatywa jest konieczna i tak potrzebna. Skoro czekano tyle lat na odbudowę to można by jeszcze poczekać 10 czy 20 lat.

 

Radny Rachwał Henryk – w swojej wypowiedzi stwierdził, że to co mówił Radny Zbyszko Szmaj nie pokrywa się z prawdą. Pieniądze Sejmiku Wojewódzkiego idą na realizację tych zadań  gdzie są większe zabiegania samych radnych. Pieniądze idą głównie dla Poznania natomiast na drogi wojewódzkie i powiatowe zawsze brakuje pieniędzy. Postawił pytanie dlaczego  dopuszczono do zakupu 28  drogich samochodów oraz sprzętu geodezyjnego przy realizacji zadań drogowych przez Generalną Dyrekcję Dróg. Uważam, jak stwierdził Sejmik Wojewódzki nie panuje nad wydatkowaniem środków. Podobna sytuacja jest w sprawie sprzedaży przez Prezydenta  Poznania parku w Poznaniu, który to sprzedano zbyt tanio a dziś prowadzi się dochodzenia i to wszystko za nasze pieniądze.

 

Radny Mieczysław Baraniak – w sprawie drogi wojewódzkiej 450 Doruchów- Wyszanów stwierdził, że naprawa i łatanie dziur na tej drodze nic nie daje. Jest to aby  nie celowe wydawanie pieniędzy. O ile droga ta nie zostanie właściwie wyremontowana w całości to musi tu być ograniczenie przejazdu samochodów do ładowności  6 ton a ciężki transport musi być skierowany  się na inną drogę.

 

Sołtys  Wsi Doruchów I Adam Wypchło – postawił pytanie czy jest prawdą, że mają powstać w kraju regiony. Poruszył tez sprawę dróg w gminie stwierdzając, że należy zrobić inwenturę i uporządkować przejazdy. Zwrócił się  z wnioskiem o zrobienie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej przy Aptece i od ul. Łąkowej
w Doruchowie.

 

Do podjętych spraw odpowiedzi udzielił Radny Sejmiku Zbyszko Szmaj wyjaśniając

że:

- sprawa zakupu drogich samochodów o których mówił Radny Rachwał – na to Sejmik Wojewódzki nie ma żadnego wpływu, gdyż Okręgowa Dyrekcja Dróg nie podlega żadnemu Sejmikowi. Podobnie jest ze  sprawą zakupu parku w Poznaniu. Prezydent Poznania też nie podlega Sejmikowi, są to równorzędni partnerzy.

- sprawa budowy zamku – jest to rzecz bardzo dyskusyjna. Jest tu wiele zdań w tym temacie. Osobiście zgadzam się z Panem Wójtem w tej sprawie. Stanowisko Sejmiku jest takie aby  miasto Poznań i samorząd Poznania na zasadach partnerskich przejęło część takich obiektów w zakresie finansowania. Z budżetu województwa na finansowanie placówek kultury idzie rocznie ok. 22 % środków. Jeżeli chodzi
o budżet to miasto Poznań  ma 5 krotnie większy budżet od samorządu województwa. Poza tym wiele byłych miast wojewódzkich ma podobne budżety jak budżet sejmiku wojewódzkiego, dlatego też trzeba i na to spojrzeć oceniając tą sytuację.

- sprawa regionów – regiony takie  istnieją, jednak nie mają one  żadnych struktur.

 

 

           Następnie informację złożyła Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska   - informacja stanowi zał. nr 3 do nin. protokółu i Wójt Gminy Józef Wilkosz – informacja stanowi zał. Nr 4 do nin. protokółu.

 

 

Do złożonych informacji przez Przewodnicząca Rady Gminy i Wójta Gminy Rada nie wniosła żadnych uwag. W wyniku głosowania informacje przyjęto jednogłośnie.

 

  

PUNKT 7Informacje o sytuacji w rolnictwie.

 

                Przed przystąpieniem do omawiania zasadniczych tematów sesji Wiceprzewodniczący Rady Stefan Trzciński  zaproponował powołanie komisji uchwał i wniosków w składzie Radny Anioł Czesław, Radny Przybył Stanisław i Radny Niełacny Mieczysław.

              Do zaproponowanego składu komisji uwag i wniosków nie wniesiono.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie powołała komisje uchwał i wniosków

 w składzie j.w.

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Stefan Trzciński otworzył debatę na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie.

 

Informacje w tym temacie złożyli :

 

Kierownik Biura Powiatowego  Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej Wiktor Stefański , przedstawił zadania jakie realizowała Izba Rolnicza w roku ubiegłym. Powiedział m. innymi , że :

- ostatnie zgromadzenie  Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyło się 18 grudnia 2003r. natomiast ostanie  posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Ostrzeszowie odbyło się w dniu 21 stycznia 2004r.

Na  ostatnim walnym zgromadzeniu Wielkopolska Izba Rolnicza zajmowała się sprawami :

1)wnioskiem w sprawie opłacania dzierżaw przez koła łowieckie

2) wniosek do Sejmu i Senatu w sprawie zmian aktu nadania ziemi na własności, aby 

    zostało to określone ustawowo,

3) wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ujednolicenie

   dopłat do transportu podniętych zwierząt,

4)wniosek do Przewodniczącego Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej
    o kontynuowanie dopłat wyrównawczych , które rekompensują rolnikom koszty

    utylizacji  padłych zwierząt w gospodarstwie,

5)  rozwiązana została   sprawa zagospodarowania padłych  sztuk na terenie

     powiatu

6) wniosek do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w sprawie

     poprawy jakości wydawanych rolnikom kolczyków do bydła,

7)  wniosek do Krajowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
     w sprawie przyspieszenia nadania numerów indentyfikacyjnych dla trzody

     chlewnej

8)  wniosek do Agencji Rynku Rolnego o czytelne zasady rozdysponowania

     krajowej kwoty mlecznej,

9) wniosek do Sejmu i Senatu o uchwalenie ustawy aby środki Agencji 

    Restrukturyzacji i Modernizacji    Rolnictwa na dopłaty do kredytów były

     zagwarantowane do końca trwania umów.

10) wniosek Wojewódzkiej Izby Rolniczej o przeszkolenie stażystów , którzy byliby

      oddelegowani do gmin w celu pomocy w wypełnianiu wniosków o pomoc

      finansową z Unii, 

11) wniosek do Zarządu Wojewódzkiej Izby Rolniczej o wystąpienie do Wojewody

      o  wskazanie w każdym powiecie jednej  rzeźni, która mogłaby dokonywać uboju

      z konieczności i pełniła dyżuru przez 7 dni w tygodniu i przez całą dobę,

12) wniosek do Sejmu i Senatu o uchwalenie ustawy o podatkach i opłatach

      lokalnych, która wprowadziłaby zwolnienia z podatku od gruntów pokopalnianych

      ( żwirowiskach i gliniankach).

13) na wniosek Lekarza Powiatowego skierowano wniosek do Wojewódzkiej Izby

      Rolniczej w sprawie spędów bezpośrednich , które nadal istnieją. Od 1 maja br. 
      takie spędy
nie 
 będą mogły istnieć. Będą mogły być tylko takie spędy jak były na
     bazach spędowych przy GS-ch .

14) zwrócono się do Ministerstwa Rolnictwa o przeniesienie dopłat do materiału

       siewnego na okres wiosenny,

 

Kierownik Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Robert Pustkowskki, który powiedział m. innymi,  że:

 

- zbliża się okres składnia wniosków o dopłaty Unijne. Jest to gorący okres związany z prawidłowym przygotowaniem wniosków przez rolnika. Agencja prowadzi szereg przygotowań związanych z tą akcją. Dlatego też w całym powiecie ostrzeszowskim prowadzone są spotkania promocyjno – informacyjne  z rolnikami. Spotkań tych na dzień dzisiejszy przeprowadzono 60. Frekwencja jest nb. duża, aż nad spodziewanie duża. Spotkań tych do odbycia zaplanowanych jest 20. Tak więc ogółem ok. 4000 rolników zostanie z tematem wniosków zapoznane. Również sama Agencja przygotowuje się do wdrożenia tego tematu. Pracownicy Agencji cały czas uczestniczą w różnych szkoleniach. Na okres przyjmowania wniosków przewiduje się zatrudnienie ok. 20 osób , których trzeba  przygotować do pracy. Jest to dla Agencji dodatkowe obciążenie. Jeżeli chodzi o prace bieżącą to realizujemy wypisy geodezyjne, których na dzień dzisiejszy wydaliśmy ok. 6500. Ponadto na bieżąco wydajemy księgi rejestracji świń , których na dzień dzisiejszy wydano ok. 2500 szt. Od miesiąca stycznia wydajemy kolczyki dla bydła. Samych zamówień na kolczyki mamy ok. 10000 szt. Rolnicy zwracają się także po informacje dotyczące okresu od 1 maja br   w sprawie  programu  rozwoju terenów wiejskich, inwestycji w gospodarstwach rolnych, jak również sprawy zalesienia gruntów, rent strukturalnych i wielu innych. Tak więc pracy jest bardzo dużo a czeka nas jak stwierdził jeszcze więcej.

 

Lekarz Powiatowy Krzysztof Lamek

 

W swojej informacji poinformował o  sprawach  :

-    znakowania zwierząt,

-    odbioru padłych zwierząt w gospodarstwach rolnych, które na dzień dzisiejszy

     odbiera Zakład w Ostetnicy. Sprawę tą prowadzi P. Danuta Wajs.

- uboju z konieczności,które należy   odstawiać  do   ubojni    sanitarnej 
 w Sieroszewicach  doP.Kalińska Łucja.                                                                                       

-   prawa  wymogów  jakie mają   spełniać spędy dla zwierząt.   Obecne   spędy   jak,

     stwierdził nie należy uważać za spędy powinny one  nazywać się punktami skupu

     bezpośredniego. Jest tu luka w prawie ponieważ prawo  określa  jak  

     powinny wyglądać spędy, które winny być takie jak były kiedyś przy GS-ch.   

     Do takich spędów z przyczyn prawnych  od 1 maja br.będzie trzeba wrócić.

-   kolczykowanie zwierząt funkcjonuje od 1 lipca 2003r.  – obecnie wchodzi już 

     kolczykowanie świń. Sprawa  znakowania zwierząt jest bardzo ważna ponieważ
  u nas obrót  zwierząt nie jest  jeszcze do końca udokumentowany. Wszystkie kontrolne poniekąd mają racje , że nadal brak jest udokumentowania skąd dane zwierzę pochodzi. Ostanie pismo z 1 lutego br Lekarza Wojewódzkiego zobowiązuje nas  wszystkich do znakowania zwierząt. Obecnie jeszcze ze względów fizycznych ta sprawa przez służby weterynaryjne jest tolerowana.  Jeżeli hodowca nie ma jeszcze oznakowanych zwierząt to  na punkt spędowy musi mieć swój numer gospodarstwa , który ma nadany, aby lekarz mógł spisać ten   numer. Numert ten już się  nie zmieni gdyż są to numery nadane centralnie. Tak więc  sztuka, która trafi do obrotu będzie miała obok tatuażu nadanego na bazie skupu wpisany   także numer gospodarstwa z którego pochodzi.  Ten sposób załatwiania jest tylko czasowy. 
Każdy rolnik musi w najbliższym czasie załatwić w sowim gospodarstwie tatuaż zwierząt.
Tatuaże dotyczą zwierząt wprowadzanych do uboju natomiast przy hodowli muszą być kolczyki. Tatuaże od 1 maja muszą być 14 cyfrowe.

  

Kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w swojej informacji przedstawił  m. innymi:

 

- tematykę szkoleń jaką prowadził Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w 2003 roku.

 Obecnie jak poinformował wychodzi nowy temat szkoleń w zakresie prowadzenia fachowej  księgowości gospodarstwa rolnych. Szkolenia te będą prowadzone
w Szkołach Podstawowych.

Ponadto szkolenia będą prowadzone w zakresie:

    - produkcji roślinnej  w sensie technologicznym i ekonomicznym,

    - wspierania i rozwoju obszarów wiejskich

    - integracja z Unią Europejską

    - tematyka pokazów

    - analiza kosztów dochodów bezpośrednich

    - demonstracje ekologiczne

    -  pomoc w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty unijne.

          Pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego prowadzą działalność społeczno- edukacyjną również  indywidualne porady z rolnikami, prowadzimy     współpracę

z samorządem oraz instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa, uczestniczymy 
w sesjach i komisjach Rady. Udzielamy pomocy w organizowaniu imprez rolniczych , zbieramy dane do celów statystycznych, bieżące monitorowanie cen targowiskowych na produkty rolne, okresowe sprawdzanie arsortymentów  nawozów roślin i środków ochrony roślin, sprawdzamy stan  zaawansowania upraw, zasiewów 
 i bieżące udzielanie porad i informacji. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w takim kształcie w jakim jest obecnie będzie uczestniczył we wszelakich pracach związanych ze wszystkim zmianami jakie obecnie są wprowadzane.

Radny Sejmiku Wojewódzkiego Rafał  Skoczylas  powiedział m. innymi:

- podziękował za zaproszenie na sesję Rady. Jako Radny Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego bierze udział w pracach 3 komisji Sejmiku tj, infrastruktury technicznej , ochrony środowiska i komisji sportu. Ustosunkował się też do spraw budowy  dróg i chodników. Powiedział, że jest opracowany projekt” bezpieczna droga  wojewódzka” i na to jest pula środków m. innymi na budowę chodników, gdzie gminy mogą zgłaszać się do województwa z konkretnymi wnioskami.

              Na ostatnim posiedzeniu komisja  rozpatrywała  sprawy budowy chodników przy drogach wojewódzkich. Takie chodniki Wojewódzki Zarząd Dróg buduje
w miejscach b. niebezpiecznych, przy drogach głównych przelotowych. Dlatego też wnioskował jak powiedział, aby w budżecie Sejmiku przeznaczyć dla gmin kwotę  650,- tys, zł na budowę chodników. Sprawa ta została przyjęta. O ile gmina zgłosi wniosek o budowę np. danego chodnika i dołoży jakąś część swoich środków o ile ma,  to wtedy takie zadanie  może zostać przyjęte do realizacji z budżetu Sejmiku. Gmina Doruchów otrzymała w roku ubiegłym środki na przebudowę  skrzyżowania.  Jako Radny Sejmiku Wojewódzkiego staram się pozytywnie załatwić sprawy, które są mi zgłaszane przez Wójta czy też Przewodniczącego Rady danej Gminy. Poinformował w sprawie  sprawę budowy zamku Piastowskiego o którym była mowa, to osobiście byłem w głosowaniu  przeciwny takich środków w budżecie Sejmiku. Bo dziś jest potrzeba 500 tys. zł a potem będzie potrzeba jeszcze raz tyle albo więcej. Poza tym dużo środków przeznacza się chociażby na powstanie nowego biura w Brukseli, gdzie będzie zatrudnionych 2-ch pracowników zajmujących się pośrednictwem pomiędzy Województwem a Bruskeslą. Jeżeli chodzi o sprawy rolnictwa to   Sejmik Wojewódzki w zasadzie nie ma   wiele  do powiedzenia w polityce  rolnej. Napewno  problemem w rolnictwie są koszty jakie ponosi rolnik. Na dzień dzisiejszy rolnik ponosi stratę 50- zł na każdej sztuce przy hodowli świń do tego dochodzą jeszcze koszty kolczykowania, jak również dostosowania się od wymogów Unijnych i trudno powiedzieć czy rolnik wytrzyma te koszty. Osobiście widzę to w czarnych kolorach. W swojej wypowiedzi zwrócił także uwagę na planowane 12 % gospodarstw, które zostaną objęte kontrolą w zakresie dopłat unijnych. Jest to ok. 200 tys. gospodarstw a koszt danej kontroli przewiduje się na 1 gospodarstwo 800,zł.  Są to ogromne koszty, które będzie ponosiła Agencja. Tak więc, jak widać będzie dużo środków przeznaczanych na inne cele natomiast  wzrostu produkcji nada nie będzie.

 

 

Dyskusja

 

Radny Sieczka – w sprawie znakowania trzody- stwierdził, że kolczyki do znakowania są bardzo małe a numery na nich niewidoczne.

Radny Henryk Rachwał – powiedział że z przedstawionych tutaj informacji wynika brak przekonania do realizacji tych zadań. 

Radny Jaśkiewicz Jan – zapytał o wymiary jakie muszą mieć  tatuownice oraz
w sprawie kolczyków.

Radny Mieczysław Baraniak – w sprawie tatuowania prosiąt.

Radna Blewąska Joanna – wnioskowała pod adresem Wójta aby zatrudnił
w Urzędzie osobę  na staż, w celu udzielania  pomocy w wypełnianiu przez rolników wniosków o dopłaty Unijne.

Sołtys Wsi Doruchów I Adam Wypchło poruszył sprawę wysokiej ceny  na kwalifikowany materiał siewny.

Radny Stanisław Przybył – poruszył sprawę powstania Izb Rolniczych, które jak stwierdził powstały od górnie i dlatego nikt odgórnie nie szanuje rolnika. Osobiście uważa, jak stwierdził, że bronić będą rolnika tylko te związki i organizacje, które powstały oddolnie. Powiedział również, że na sprawy, które są  kierowane niejednokrotnie  do Prezydenta, Premiera,  Ministra Rolnictwa  czy też do Telewizji nikt nie udziela nam  odpowiedzi. Poparł wniosek o udzielenie rolnikom wszelkiej możliwej pomocy w wypełnianiu wniosków  o dopłaty Unijne.

 

Odpowiedzi na postawione pytania udzielił Lekarz Powiatowy Weterynarii Krzysztof Lamek, Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa , Kierownik Biura Powiatowej Izby Rolniczej Wiktor Stefański oraz  Wójt Gminy Józef Wilkosz.

 

Udzielone odpowiedzi przyjęto.

 

 

PUNKT 8Uchwalenie gminnego programu pomocy osobom 

                    niepełnosprawnym na lata 2004-2009. 

 

 

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu pomocy osobom niepełnosprawnym na lata 2004 – 2009.

 

Rada nie wniosła żadnych uwag do przedstawionego programu.

 

Wobec powyższego  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Trzciński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom niepełnosprawnym na lata 2004-2009.

Głosowało 13 radnych , „za” było 13 radnych, „przeciwnych”  i „wstrzymujących „ nie było.     

Uchwale Nr XV/62/2004 w sprawie programu pomocy osobom niepełnosprawnym na lata 2004-2009 przyjęto jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu. 

  

PUNKT 9Podjęcie uchwał.

 

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła następujące projektu uchwał:

 

1/ projekt uchwały w sprawie obniżenia wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.

 

Do projektu uchwały Rada nie wniosła żadnych uwag i wniosków.

 

Projekt uchwał Wiceprzewodniczący Rady Stefan Trzciński poddał pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych , „za” było 13 radnych , „ przeciwnych” przeciwnych, „wstrzymujących” nie było.

 

Uchwalę Nr XV/63/2004 podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. Nr 6 do nin. protokółu.

 

2/ projekt uchwały w sprawie odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od rozstrzygnięcia Wojewody Wielkopolskiego.

 

Głosowało 13 radnych, „za” nie było żadnego radnego , „przeciwnych” było 13 radnych  i „wstrzymujących” nie było.

Wobec powyższego Rada nie podjęła uchwały w sprawie odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcia Wojewody Wielkopolskiego.

 

3/ projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr XVIII/185/98 z dnia 19.06.19998r w sprawie odpłatności za przyłącza wodociągowe do wodociągów stanowiących  własność Gminy Doruchów.

 

Do projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Głosowało 13 radnych , „za” było 12 radnych , 1 radny był „przeciwny ", „wstrzymujących” nie było.

 

  Uchwałę Nr XV/64/2004 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/185/98 z dnia 19.06.1998r. w sprawie ustalenia odpłatności za przyłącza wodociągowe do wodociągów stanowiących własność Gminy Doruchów podjęto większością głosów.

 

 Uchwała Nr XV/64/2004 stawowi zał. Nr 7 do nin. protokółu.

 

 

4/ Projekt uchwały w sprawie wykupu obiektu Ośrodka Zdrowia w Doruchowie.

   

         Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Trzciński postawił wniosek aby projekt tej uchwały przeanalizować po zaopiniowaniu przez Radcę Prawnego na posiedzenia komisji i skierować pod obrad sesji marcowej.

 

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek.

 

Głosowało 13 radnych,   „za” było 13 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących" nie było.

Wobec powyższego projekt uchwały skierowano na posiedzenia komisji.

 

PUNKT 10  - Zapytania i wolne głosy.

 

Jan Sieczka -  Radny

-  zapytał dlaczego na dzisiejszą sesję pomimo zaproszenia nie przybył Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa Starostwa Powiatowego Pan Władysław Karnicki .

Jan JaśkiewiczRadny

- w sprawie zakupu agregatu prądotwórczego na hydrofornię w Doruchowie, o który

   była mowa, że zostanie zakupiony.

- w sprawie ogrzewania Kościoła stwierdził, że w Kościele w  Doruchowie jest

   bardzo zimno.,

- w sprawie chodnika przy ul. Kaliskiej wnioskował aby przy sprzedaży działek

   w kierunku Kuźnicy mieć na uwadze pozostawienie terenu pod budowę  chodnika.

Janina Przygoda

 sołtys wsi Doruchów II – zapytała o sprawę planowanej zmiany granic  sołectwa.

Adam Wypchło – sołtys wsi Doruchów I

- w sprawie wprowadzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania

   przestrzennego gminy,

- w sprawie    uporządkowania    tablicy   ogłoszeń   w   Doruchowie    przy   sklepnie

  nabiałowym. W Doruchowie powinna być jedna porządna tablica ogłoszeń, gdzie

  można powiesić ogłoszenie.

- w spr. wytyczenia drogi na ul. Parkowej.

Czesław Langner- radny

-  w sprawie Pana Baraniaka , który ma Zakład po byłej bazie spędowej
    w Doruchowie, twierdzi , że działki budowlane  zostały zbyt blisko zlokalizowane

    jego zakładu i nie będzie  mógł prowadzić rozbudowy zakładu,

-  wnioskował o obcięcie suchych gałęzi drzew przy ul. Sportowej.

Lucjan Dyba – radny

 - zapytał w imieniu mieszkańców Toni, czy jest możliwość uzyskania środków
 z programu „Sapard „na  budowę  wodociągu w tej miejscowości

 i  realizacji tego zadania jeszcze w br.

Jan Smug – radny powiatu

 – wnioskował o uporządkowanie przystanku PKS k. Pana Dembka w Doruchowie, który obklejono od strony frontowej afiszami „Polomarketu”, jak również przystanek PKS w Morawianie został zniszczony różnymi malowidłami.

Henryk Rachwał – radny 

- skierował wniosek do radnego powiatu w sprawie ruszenia   budowy chodnika w Przytocznicy.

Tadeusz Tuz – radny  -w sprawie zakupu agregatu prądotwórczego do hydrofornii
 w Doruchowie.

 

PUNKT 11 –   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Wójt Gminy wyjaśniając :

w spr. zabezpieczenia terenu pod budowę chodnika w kierunku Starej Kuźnicy powiedział, że są to tereny prywatne i trudno w tym zakresie podejmować działania
o wykup gruntów, gdyż Zarząd Dróg nie jest stać na budowę dróg i jeszcze wykupowanie gruntów pod realizacje inwestycji, które będą może realizowane
w dalekiej przyszłości,

w spr. uporządkowania  przystanków PKS – będzie to zrobione,

w spr. wodociągu Tonia – wstępnie mamy 5  wniosków  zaakceptowanych  przez Agencję  w tym również wodociąg Tonia. Natomiast  rozstrzygnięcie  ma nastąpić
pod koniec  miesiąca  lutego.

w spr. protestu P. Baraniaka – na etapie opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego gminy nie było żadnych przeciwwskazań,  co do odległości tego zakładu od zabudowań mieszkalnych. Temat ten przeanalizujemy indywidualnie, gdyż jak wiadomo przepisy budowlane ciągle się zmieniają.

w spr. wytyczenia ul. Parkowej – w tej sprawie jest  wniosek mieszkańców i dla dobra tej sprawy będziemy musieli znaleźć środki na wytyczenie tej drogi. Należy zaznaczyć, że wytyczenie tej drogi występuje z winy  samych mieszkańców, którzy przyorali drogę.

w spr. tablicy ogłoszeń –  tablica zostanie uporządkowana.

w spr. planu zagospodarowania przestrzennego gminy – jesteśmy jedną
z nielicznych gminy, która ma taki plan zagospodarowania przestrzennego  i może swobodnie rozwijać budownictwo. Sprzedanych zostało już ponad 15 działek budowlanych. Są tylko 3 problemy związane z szerokością działek. Było też jedno odwołanie do Sejmiku Wojewódzkim, którego decyzja została utrzymana w mocy. Wyjście z tej sytuacji jest ale potrzeba tu czasu.

w spr. agregatu rozpatrujemy jeszcze możliwość uruchomienia tego agregatu, który znajduje się na hydrofornii. O ile nie da się uruchomić to środki na kupno nowego agregatu  zostały  zaplanowane w projekcie budżetu na 2004 rok.

w spr. terenu pod plac zabaw na osiedlu przy ul. Rolnej  – nie zostało to załatwione, gdyż nie ma takiego placu, który można by wydzielić na ten cel.

w spr. rowu  Przytocznica – Marszałki  sprawę należy skierować do Spółek
w Ostrzeszowie.

w  spr. przejścia dla pieszych k. Apteki – wniosek skierowano do Wielkopolskiego Zarządu Dróg – trudno jednak powiedzieć jakie będą decyzje w tym zakresie.

w spr. przeniesienia lampy oświetlenia ulicznego w Torzeńcu – zostanie to zrobione.

w spr. równiarki na drogi – zadanie to będzie realizowane w okresie kwiecień- maj.

w spr. realizacji wodociągu Przytocznica- Bukownica – w sprawie tej zostało spisane porozumienie w dniu 06.04.2001 roku pomiędzy Urzędem Gminy a odbiorcami wody.  Zadanie zostało zrealizowane, został spisany  protokół odbioru, który podpisały zainteresowane osoby jak  również inspektor nadzoru.

 

Radny Powiatu Jan Smug – ustosunkował się do sprawy budowy chodnika
w Przytocznicy wyjaśniając, że środki na to zadanie są  projekcie budżetu powiatu na 2004r. O ile budżet w tej wersji zostanie uchwalony to będzie realizowane.

  

W związku ze zgłoszonym wnioskiem przez Radnego Broniszewskiego
o sprawdzenie przez komisję rewizyjną rozliczenia budowy wodociągu Przytocznica- Bukownica Wiceprzewodniczący Stefan Trzciński poddał ten wniosek pod głosowanie. Głosowało 14 radnych , „ za” było  10 radnych , „przeciwnych” był
1 radny , „wstrzymujących „ było 3 –ch radnych.

 

Wobec powyższego wniosek został przyjęty.

 

Do udzielonych odpowiedzi Rada nie wiosła żadnych uwag.

 

 

 

PUNKT 12 Zakończenie.

 

W związku z zrealizowaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Trzciński  z a m k n ą ł   obrad XV sesji Rady Gminy w Doruchowie.

 

 

 

Prot. Grażyna Tuz                                                    Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                       Stefan Trzciński

                            Załącznik Nr 3
                         do Protokółu Rady Gminy w Doruchowie
                        Nr XV/2004 z dnia 06-02-2004r.


                                        INFORMACJA

 

 z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 29 grudnia 2003r.

 

 

                       Na ostatniej sesji Rada Gminy podjęła 5 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

 

1/ uchwała nr XIV/57/2003 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady i Komisji na 2004r.

              Posiedzenia komisji jak i sesje odbywają się zgodnie z planem. Plany te są planami otwartymi  i o ile zajdzie potrzeba to każdorazowo można wprowadzić temat, który wymaga rozpatrzenia.

 

 

2/ uchwała Nr XIV/58/2003 w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu gminy na 2004-2006

 

      Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i podjętą uchwałą została spisana umowa z Bankiem Zachodnim WBK w Ostrzeszowie na prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy .

 

 

3/ uchwała Nr XIV/59/2003 w sprawie wysokości diet radnych

    

Od stycznia br. diety są wypłacane zgodnie z podjęta uchwałą.

 

 

4/ uchwała Nr XIV/60/2003 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej.

 

Uchwałę  przesłano do Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej.

 

 

5/ uchwała Nr XIV/61/2003  w sprawie zmiany budżetu gminy i w budżecie na 2003r.

 

     Uchwalone zmiany zostały wprowadzone do budżetu  w 2003r.

  

 

W okresie między sesyjnym wydałem dwa zarządzenia dotyczące :

 

1/ Nr 1/2004 z dnia 02 stycznia 2004 roku w sprawie rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Gminy na 2004 rok.

 

       Wymiar ten zgodnie z kodeksem na 2004 rok wynosi 40 godzin tygodniowo zarówno dla  pracowników administracji jak i na stanowiskach pomocniczych

i obsługi.

 

 

 

 

2/ Nr 2/2004 w sprawie przeprowadzenia treningu  Systemu Wykrywania

    i Alarmowania na terenie gminy Doruchów.

   

                        Zgodnie z Kalendarzowym planem działania obrony cywilnej w dniu 22 stycznia 2004r. w godzinach od 16 do 20 tej przeprowadzony został trening systemu wykrywania i alarmowania.

 

 

 

                                                                   Wójt Gminy

                                                                   mgr Józef Wilkosz


                                                                 Załącznik Nr 4

                                                                 do Protokółu Rady Gminy Doruchów

                                                                 Nr XV/2004 z dnia 06-02- 2004r.

 

 

Informacja

z działalności Przewodniczącej Rady Gminy w Doruchopwie za okres m. sesyjny tj. od dnia 29-12-2003r. do dnia 05-02-2004r.

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   W okresie m. sesyjnym :

 

 -  podpisałam wszystkie uchwały podjęte przez Radę na ostatniej sesji,

 

-   w dniu 12 stycznia br uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym przez Starostę

    Powiatu w sprawie rozwiązania problemów dotyczących Spółek Wodnych,

 

-   w dniu 10 stycznia br. uczestniczyłam w spotkaniu z Mikołajem dla dzieci

    w  Godziętowach,

 

-   w dniu 18 stycznia br. uczestniczyłam w” choince noworocznej” w Tokarzewie,

 

-   w dniu 16 stycznia w uroczystościach Patrona Szkoły Podstawowej w Doruchowie

 

-   w każdy poniedziałek tygodnia pełniłam dyżur w Urzędzie Gminy,

 

-   uczestniczyła w pracach 1 komisji tj. komisji rolnictwa, ochrony środowiska , spraw

    obywatelskich obywatelskich samorządowych,

 

-   uczestniczyłam w wizji lokalnej w sprawie podłączenia lam oświetlenia ulicznego

    w Torzeńcu .

 

 

 

Doruchów dnia 06-02-2004r.                      Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                              Joanna Blewąska