Ogłoszenie konsultacji

w sprawie Programu Współpracy Gminy Doruchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

 

Na podstawie Uchwały Nr XXX/196/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Doruchów ogłasza konsultacje i zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania uwag, propozycji i opinii dotyczących projektu programu. Projekt programu zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Doruchów.

Termin konsultacji: 6.10.2022 r. do 20.10.2022 r.

Uwagi, propozycje i opinie można składać:

a)      pocztą elektroniczną na adres: ug@doruchow.pl,

b)      pisemnie na adres urzędu:      Urząd Gminy Doruchów

ul. Kępińska 13

63-505 Doruchów

 

Wójt

/-/ mgr Urszula Kowalińska