UCHWAŁA Nr XV / 63 / 2004

Rady Gminy  Doruchów

z dnia 06 lutego 2004r.

 

 

w sprawie: obniżenia wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

        

 

         Na podstawie art.18ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorzadzie gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zm./ oraz art.6 ust.11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych

/ Dz.U.Nr 71, poz.734 z póź.zm./ Rada Gminy  u ch w a l a,co następuje:

 

§ 1.

 

1.Obniża się o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych o których mowa w art.6 ust.10.

2.W wyniku obniżenia wskaźników,o którym mowa w ust.1 wysokość dodatku mieszkaniowego,łącznie z ryczałtem o których mowa w art.6 ust.7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U.z 2001r Nr 71,poz.734 ze zm./ nie może przekroczyć 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny,jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

 

§ 2.

        

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodnicząca rady Gminy
Joanna Blewąska 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XV/ 63 /2004

 Rady Gminy  Doruchów

z dnia 06 lutego 2004r.

 

w sprawie obniżenia wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

 

 

         Ustawa z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2003r Nr 203,poz.1966/ wyprowadza istotną zmianę do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, polegającą na wprowadzeniu zapisu następującej treści „ Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy”.Od 2004 roku gmina nie będzie otrzymywała dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych,całość finansowania spoczywa na gminie.

W związku z powyższym z uwagi na znaczące obciążenie budżetu gminy nastąpiła konieczność obniżenia o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.

                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                         Joanna Blewąska