P R O T O K O Ł  Nr XVI/ 2004

 

                                               z sesji Rady Gminy Doruchów

                                              odbytej w dniu 24 marca 2004 r.

                                   w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Doruchowie.

 

 

 

                               Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska o godz. 10 –tej otworzyła XVI sesje i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

 

Listy obecności radnych oraz gości stanowią załącznik nr 1 i 2 do nin. protokółu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przypomniała, że porządek obrad przedstawia się następująco :

 

  1. Otwarcie.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie protokółu z XV sesji.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacje:

                  - Wójta Gminy

                  - Przewodniczącej Rady Gminy

                  - Przewodniczącego komisji rewizyjnej

7.  Uchwalenie budżetu gminy na 2004r.

8.  Uchwalenie wieloletniego planu inwestycyjnego gminy na lata 2004-2008.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia

     w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie.

   10.   Podjecie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola

           i oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych.

   11.  Zapytania i wolne głosy.

   12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

   13.  Zakończenie.

 

         Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zwróciła się pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.

Nikt z radnych nie zgłosił wniosku o zmianę w porządku obrad.

          Wobec powyższego Przewodnicząca Rady przystąpiła do punkt 3 – go porządku proponując wybór sekretarza obrad.

           Na sekretarza obrad zgłoszono radnego Czesława Anioła. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie powołała sekretarza obrad XVI sesji radnego Czesława Anioła.

                                                    

PUNKT 4 Przyjęcie protokółu z XV sesji .

 

                  Protokół z obrad poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu przed sesja.
Z protokółem było można także zapoznać się w biurze rady.

Radny Tuz Tadeusz zgłosił wniosek o nie przedstawianie informacji z protokółu poprzedniej sesji. Zgłoszony wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokółu z XV sesji.

W wyniku głosowania rada jednogłośnie przyjęła protokół z XV sesji.

 

 

PUNKT 5Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Sieczka Jan

 

- wnioskował o budowę drogi powiatowej Przytocznica- Godziętowy.

 

Radny Kempa Andrzej

 

- postawił pytanie do Wójta Gminy jak przedstawia się forma  pobierania odpłatności za przyłącza kanalizacyjne.

 

Radny Rachwał Henryk

 

- wnioskował o podjęcie działań w temacie  budowę chodnika w m. Przytocznica – stwierdzając, że w sprawie był realizacji zadania był wielki zapał  jednak na dzień dzisiejszy nic w tym temacie się nie robi. Została też opracowana dokumentacja, której ważność wychodzi w br.

 

Radny Broniszewski Zbigniew

 

- zwrócił się z wnioskiem do Przewodniczącej Rady Gminy o zajęcie stanowiska
   w sprawie zmiany lokalizacji  lampy oświetlenia ulicznego w Torzeńcu,

-  wnioskował o zabezpieczenie w okresie wiosennym  równiarki na drogi,

-  postawił pytanie jak przedstawia się  spraw reklamacji remontu drogi przez 

  Torzeniec.

 

Radny Jaśkiewicz Jan

 

-  wnioskował o naprawę drogi równiarką w Starej Kuźnicy od P. Stempniewicza w k.

   P.Świtonia i P. Błocha oraz od drogi Grabów w k. Marszałek do P. Drożała Józefa,

- wnioskował o spryskanie asfaltem drogi  w Starej Kuźnicy od sklepu do P. Drożał,

- wnioskował o ustawienie tablicy określającej  nośność mostu na rz. Zalesiance,

- wnioskował aby poinformować radnych jak przestawia się realizacja zgłaszanych

  interpelacji i wniosków radnych za ubiegły rok.

 

Radny Trzciński Stefan

 

- wnioskował aby w prasie lokalnej dać  informację, które drogi są drogami gminnymi,
- wnioskował aby podać informacje mieszkańcom a szczególnie rolnikom i tym co

  mają fermy drobiu aby wywożony obornik był od razu przyorywany.

 

 Radny Dyba Lucjan

 

-  wnioskował o remont drogi Mieleszówka – Brzeziny.

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone w pkt.12 porządku sesji.

 

 

PUNKT 6  - Informacje.

 

W punkcie tym informacje złożyli :

 

1)     Przewodnicząca rady Gminy Joanna Blewąska – informacja stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokółu.

Odczytała również pisma które wpłynęły  na jej ręce wpłynęły od mieszkańców wsi Skarydzew , Mieleszówka i wsi Brzeziny gmina Galewice . Pisma te stanowią zał. Nr 4 i 5 i 6 do nin. protokółu.

 

 

2)     Wójt Gminy Józef Wilkosz  poinformował, że w okresie m. sesyjnym

- brał udział w spotkaniu z firma ubezpieczeniową w temacie ubezpieczenia 

  jednostek OSP, udział sesji powiatu, udział w spotkaniu z dyrektorami szkół, 

 udział w spotkaniu WTZ , narada u Starosty w sprawie dopłat bezpośrednich 

 dla rolnictwa, wyjazd do Insp. Ochrony Środowiska w spr. opłat za

            oczyszczalnię ścieków , udział w uroczystości  „Dnia Seniora „

            w Przytocznicy, udział w turnieju piłki siatkowej , przygotowanie materiałów

            na zebrania wiejskie, udział w zebraniach wiejskich, udział w przeglądzie

            teatrzyków. Przedstawił również informację z odbytych zebrań wiejskich oraz

            z realizacji uchwał Rady podjętych na poprzedniej sesji.

            Informacje stanowią zał. Nr 7 i 8 do nin. protokółu.

 

     3) Przewodniczący Komisji rewizyjnej przedstawił informacje z przeprowadzonych

         przez komisje kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury, w Bibliotece oraz

         w temacie wyjaśnienia sprawy budowy wodociągu Majory.

 

Do przedstawionych informacji uwag i wniosków nie zgłoszono. W wyniku przeprowadzonego głosowania informacje przyjęto jednogłośnie.

 
W punkcie tym Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poprosiła o zabranie głosu przez  mieszkańca sołectwa Skarydzew Pan Nikodem Zenon, który to
w imieniu mieszkańców wsi Skarydzew i Mieleszówka zwrócił się
z wnioskiem o naprawę drogi Mieleszówka- Brzeziny. Droga ta jak powiedział, jest droga łącząca dwa województwa, dwa powiaty  i dwie gminy. Ruch na tej drodze jest b. duży większy niż na drodze powiatowej Plugawice- Grabów. Droga tą jeżdżą

samochody, autobusy. Droga tą dojeżdżają też rolnicy do pól, które znajdują się
w dolinie rz. Prosny. Na drodze tej są usytuowane dwa mosty z którym też są określone kłopoty, gdyż są to mosty drewniane nie zawsze w dobrym stanie. Mieszkańcy tych wsi są zbulwersowani stanem tej drogi. Dodał, że droga ta
w Brzezinach w połowie od strony Galewic jest już pokryta asfaltem i będzie dalej realizowana. Natomiast na terenie naszej gminy są tylko dziury dlatego też mieszkańcy wnioskują o naprawę tej drogi.

 

Głos zabrał również :

 

Mieszkaniec Brzezin Leszek Wieczorek, który powiedział, że droga Mieleszówka-Brzeziny jest w krytycznym stanie i nie nadaje się do użytkowania. Z drogi tej korzystają  nie tylko rolnicy Mieleszówki i Skarydzewa na dojazdy do pól, ale także mieszkańcy Brzezin i wielu innych użytkowników, gdyż stała się droga przelotową łączy  dwie gminy, dwa powiaty i dwa województwa.

 

Krzyżańska-Hyłka Joanna – dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie stwierdziła również , że droga ta jest w krytycznym stanie i że drogą    uczęszczają dzieci
z Brzezin do szkoły w Morawinie a także uczniowie dojeżdżający  do szkół
w  Ostrzeszowie.

 

Szmaj Elżbieta – sołtys wsi Brzeziny – potwierdziła również potrzebę remontu drogi Mieleszówka - Brzeziny. Prosiła o informację, co w temacie remontu tej drogi się planuje aby mogła tą informację  przekazać mieszkańcom.

 

 

Do sprawy tej ustosunkował się Wójt Gminy Józef Wilkosz informując, że faktem jest to, że droga Brzeziny – Mieleszówka łączy dwie gminy i dwa województwa. Ponadto skraca przejazdy innymi drogami i powoduje to, że gro pojazdów w  sprawach  zaopatrzenia, skupujących produkty rolne   czy leśne  tą drogą  przejeżdża. Na pewno w br. będzie zrobiony remont nawierzchni mostów na który zgromadzony został materiał    również może być   zabezpieczona szlaka i równiarka. Budowa tej drogi została ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym do realizacji na lata 2006
 i 2007.

 

 

 

PUNKT 7 –  Uchwalenie budżetu gminy na 2004 rok.

 

                                Przed przystąpieniem do omawiania zasadniczych tematów sesji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała powołanie komisji uchwał i wniosków składzie  radni :Waldemar Pietrusiak,  Henryk Rachwał,  Jan Jaśkiewicz.

Powyższy skład komisji uchwał i wniosków Rada przyjęła jednogłośnie.

 

Następnie Wójt Gminy Józef Wilkosz przedstawił projekt budżetu gminy na 2004r. oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

                                         

 

W dyskusji głos zabrali :

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Obywatelskich
i Samorządowych Henryk Rachwał poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię o projekcie budżetu i nie wnosi żadnych uwag i wniosków.

 

Przewodniczący Komisji Oświat, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Tadeusz Tuz również w imieniu komisji wyraził pozytywną opinię o przedstawionym projekcie budżetu Gminy na 2004  przez Wójta Gminy.

 

Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów Jan Jaśkiewicz

przedstawił pozytywną opinię komisji o przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2004 rok. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Do projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVI/65/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.

Uchwała stanowi zał. Nr 9 do nin. protokółu.

 

 

 

PUNKT 8Uchwalenie wieloletniego planu inwestycyjnego gminy na lata

                    2004-2008.

 

 

 

                   Wójt gminy Józef Wilkosz  poinformował, że zgodnie ze swoimi obowiązkami zarządzeniem powołał zespół zadaniowy ds. rozwoju lokalnego gminy, który został zobowiązany do opracowania projektu wieloletniego planu inwestycyjnego gminy na lata 2004-2008. Opracowany przez zespół projekt planu został wstępnie przekonsultowany ze sołtysami a następnie przedstawiony na posiedzeniach komisji.

                   Następnie przedstawił Radzie projekt wieloletniego planu inwestycyjnego gminy na lata 2004-2008.

 

W dyskusji głos zabrali :

 

Jan Jaśkiewicz

 

 - wnioskował o naprawę  drogi w Starej Kuźnicv w k. P. Wencela. Droga  ok. 400m 

   jak, stwierdził została wyremontowana przez samych mieszkańców.

- w spr. drogi w kierunku Poczty gdzie rolnicy wyrazili zgodę na zajęcie częściowo ich

  gruntów na drogę a dziś muszą płacić podatek.

  

Adam Wypcha- sołtys wsi Doruchów II

- życzył aby to co zostało tu przedstawione było zrealizowane,

- wnioskował o ujęcie w planie drogi w Starej Kuźnicy od P. Muskały

  w k. P. Grochowskiego,

- wnioskował o budowę chodnika przy ul. Lipowej,

- wnioskował do Rady Gminy aby uchwalony plan zagospodarowania

  przestrzennego doprowadzić do realnych warunków.

 

Henryk Rachwał - radny

- w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektu planu

   inwestycyjnego

- poruszył sprawę zaproponowanej w projekcie planu inwestycyjnego  budowy drogi

   Przytocznica- Marszałki na długości 600 m i drogi Stara Kuźnica-Las na długości

  1400 m -  wnioskując do Radny aby Przewodnicząca  Rady poddała pod  

  głosowanie wniosek o ujęcie  w planie  inwestycyjnym budowę 1 km drogi

   Przytocznica Marszałki i 1 km drogi  Kuźnica- Stara Kuźnica –las tj. każdą z dróg

   po 1 km.

 

Janina Przygoda  - sołtys wsi Doruchów II

- wnioskowała o ujęcie w planie inwestycyjnym budowę drogi Stara Kuźnica przez

   wieś ok.200m

- poruszyła sprawę planowanej budowy oświetlenia Wrzosy  wnioskując aby

  przedłużyć ten odcinek do budynku szkoły.

 

Florian Jeziorny – sołtys wsi Torzeniec

– zapytał dlaczego budowa II etapu drogi Tokarzew -Rudniczysko została

   przesunięta na termin późniejszy.

 

Tadeusz Tuz – radny

- w sprawie zgłoszonego wniosku przez radnego Rachwała zaproponował aby
   w planie inwestycyjnym ująć budowę 1 km drogi Przytocznica-Marszałki i 1,4 km

   drogi Stara Kuźnica-las.

 - zwrócił się do Rady aby to co zostało tu zaplanowane i ma być przyjęte było przez

   Radę egzekwowane  w realizacji.

-  zapytał  o sprawę wydzierżawienia lub sprzedaży spółce M+S z Ostrzeszowa

    terenów i obiektów na działalność, którą zamierzają uruchomić w Doruchowie.

 

Stefan Trzciński - radny

-  wskazał na zapis w projekcie uchwały, że bez zgody Rady Wójt Gminy nie może zmienić wieloletniego planu inwestycyjnego. Poruszył też sprawę budowy  chodnika przy ul. Lipowej stwierdzając, że jego budowa jest niezbędna
i konieczna nawet po 2008 roku oraz sprawę dofinansowania budowy drogi Rudniczysko przez Gminę Kępno.

 

Dyba Lucjan – radny

- wnioskował o przyjęcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2004-2008 w przedstawionej wersji, gdyż życie i tak pewne rzeczy skoryguje gdyż nie da się tak dokładnie wszystkiego zaplanować i to zrealizować.

 

 

Do podjętych spraw ustosunkował się Wójt Gminy Józef Wilkosz informując, że przedstawiony plan jest planem kroczącym i monitorowanym przez Radę. Plan ten będzie na bieżąco uzupełniany m. innymi o zgłoszone tu wnioski, które są przewidziano do realizacji na lata  po 2008 .

Wyjaśnił, że :

- sprawa  budowy chodników nie została w ogóle zaplanowana w przedstawionym planie ze względu na to, że nie ma możliwości dofinansowania. Temat budowy chodników pozostawiony zostaje  do bieżącego realizowania,

- sprawa drogi Rudniczysko została przesunięta na termin późniejszy z uwagi na to, że droga ta wymaga kapitalnego remontu jak i  uzyskania pozwolenia wodno prawnego potrzebnego do piętrzenia wody na stawach P. Żmudy.

 - sprawa dofinansowania drogi Rudniczysko przez Gminę i Miasto Kępno poinformował, że na dzień dzisiejszy Gmina Kępno nie jest zainteresowana dofinansowaniem budowy tej drogi.

- sprawa powołania zespołu zadaniowego – ten  zespół jak stwierdził miał się składać
z pracowników Urzędu w tym osób odpowiedzialnych za budżet gminy. Dlatego też takie osoby zostały powołane, które nie tylko planowały budowę dróg ale także inne zadania w tym również sprawy kultury i  sportu.

 

Paweł Pietrusiak – Prezes GS-u poinformował o planowanej sprzedaży przez GS gruntu i obiektów spółce M+S z Ostrzeszowa, która zmierza uruchomić kontenerów Doruchowie  produkcję kontenerów samochodowych.

 

 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie wniosek Radnego Henryka Rachwała dot. ujęcia w planie inwestycyjnym budowę  1 km drogi Przytocznica- Marszałki i 1 km drogi Stara – Kuźnica do lasu.

 

Głosowało 15 radnych , „za” wnioskiem było 6 radnych, „przeciwnych” było 5 radnych 3 radnych było „wstrzymujących”.

 

W związku z tym, że 1 głos nie został zauważony  głosowanie zostało powtórzone.

 

W drugim głosowaniu głosowało 15 radnych , „za” było 7 radnych, „przeciwnych” było 5 radnych , „ wstrzymujących” było 3 radnych.

 

Wobec powyższego wniosek Radnego Henryka Rachwała został przyjęty.

 

Następnie komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego gminy na lata 2004 – 2008.

 

Głosowało 15 radnych , „za” było 15 radnych, przeciwnych i wstrzymujących nie było

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/ 66/2004 w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Doruchów na lata 2004-2008.

Uchwała stanowi zał. Nr 10 do niniejszego protokółu.

 

 

PUNKT 9Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia
                    

 

                     Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie.

 

Do projektu uchwały uwag i wniosków nie zgłoszono.

 

Głosowało 15 radnych -   „za” było 15 radnych, przeciwnych i wstrzymujących nie było wobec powyższego Rada jednogłośnie  podjęła uchwalę Nr XVI/67/2004
w sprawie odpłatności za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie. Uchwała stanowi zał. Nr  11  do niniejszego protokółu.

 

 

 

 

PUNKT 10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznego

                      przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach

                      podstawowych.

 

 

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Do projektu uchwały uwag i wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała projekt uchwały pod głosowanie.

 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych  – 15 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XVI/68/2004 w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uchwała stanowi zał. Nr 12 do niniejszego protokółu.

 

 

PUNKT 11Zapytania i wolne głosy.

 

Andrzej Kempa – radny

– wnioskował o ustawienie tablicy ogłoszeń w miejscowości Wygoda Tokarska,

-  wnioskował też o sprawdzenie stanu technicznego budynku szkolnego ( stodoły )

   po byłej szkole w Tokarzewie, gdyż jej stan zagraża bezpieczeństwu.

 

Adam Wypchło – sołtys wsi Doruchów I

 

- wnioskował o rozpatrzenie możliwości zakupu dresu dla uczennicy Dali Kucharskiej 

  która to osiąga bardzo dobre wyniki w sporcie,

- wnioskował aby druki dot. informacji o zmianie dowodu osobistego można było

  pobrać w Urzędzie Gminy,

- wnioskował o sprawiedliwe dzielenie na sołectwa szlaki na drogi,

- poinformował, że zebranie sprawozdawczo- wyborcze Spółek Wodnych odbędzie

   się w dniu 14-04-04r. w sali Starostwa w Ostrzeszowie.

 

Czesław Anioł – radny

 

- zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o wyznaczenie  osoby, która by opracowała plan techniczny  na przebudowę boiska LZS w Doruchowie aby można było podjąć wstępne prace.

 

Henryk Rachwał – radny

 

- zapytał w sprawie pomocy wniosków poprawności  wypełniania wniosków przez rolników  o dopłaty unijne.

 

Jadwiga Kosik

 

- wnioskowała o dokończenie budowy  remont chodnika wzdłuż parku w Doruchowie, gdyż stan płytek na tym chodniku zagraża bezpieczeństwu. Nie jest to zadanie własne gminy dlatego tez wnioskowała o skierowanie tego wniosku do zarządcy drogi.

 

 

 

 

PUNKT 12 -      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy wyjaśniając :

 

w spr. chodnika nad parkiem – poinformował, że w obecnej chwili jest zapewnienie , że do realizacji wejdzie budowach chodnika przy ul. Kaliskiej  przy wsparciu środków gminnych. Wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o dokończenie budowy chodnika nad parkiem oraz przejście przez jezdnię k. Apteki.

 

w spr. planu technicznego na przebudowe boiska – Urząd Marszałkowski w tym zakresie organizuje szkolenie na które pojedzie pracownik,

 

w spr. zakupu dersu dla uczennicy poinformował, że winna to zrealizować szkoła, która ma na to środki,

 

w spr. spółek wodnych –sprawę  tą powinno uzdrowić zebranie wyborcze, które ma odbyć w najbliższym czasie,

 

w spr. szlaki – będzie w dyspozycji sołtysów ,

 

w spr. tablicy ogłoszeń na Wygodzie Tokarskiej – o ile jest taka potrzeba to zostanie

ustawiona,                                                                      

w spr. zapłaty za przyłącze kanalizacyjne –budowa  kanalizacja i czyszczalni ścieków w Doruchowie rozpoczęta została poprzez komitetu społeczne. Komitet danej budowy określił kwoty ,  jako wkład za korzystanie z tych urządzeń, które były wpłacane na konto  prowadzone  w Urzędzie Gminy. Jest to jak stwierdził logiczne, że wielkie koszty budowy jakie poniosła gmina częściowo powinny być pokryte przez zainteresowanych.

w spr. drogi powiatowej Przytocznica – Godziętowy – w budżecie gminy na 2004 rok zostały pewne środki zabezpieczone na dokumentację tej drogi, której jednak realizacja jest bardzo kosztowana i powiat na dzień dzisiejszy nie ma możliwości realizacji.

w spr. chodnika w Przytocznicy – wg. zapewnień Powiatowego Zarządu Dróg i Pana Starosty chodnik ma być w br. realizowany.

w spr. lokalizacji lampy oświetlenia ulicznego w Torzeńcu - jest pisemna odpowiedź na interpelację.

w spr. równiarki – w najbliższych dniach  o ile będą warunki sprzyjające to prowadzone zostaną na drogach gminnych  prace równiarką ,

w spr. reklamacji drogi  Torzeniec – w tym zakresie będzie przeprowadzony przegląd gwarancyjny dróg i wówczas firma zostanie zobowiązania do poprawienia stanu drogi.

w spr. oznakowania nośności mostu – wszystkie znaki, które ustawiamy o nośności są po kilku godzinach zdejmowane i przejazdy są  takie jak był .

w spr. rejestru wniosków – wszystkie zgłoszone wnioski jak i interplacje radnych są  rejestrowane. O ich realizacji informujemy na bieżąco również informujemy przy sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy  a także na zebraniach wiejskich.

w spr. poinformowania w prasie jakie drogi należą do gminy – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką informację podać ale należy postawić pytanie co to da.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przedstawiła interpelację Radnego Broniszewskiego oraz udzieloną przez Wójta Gminy odpowiedź.

Radny Broniszewski Zbigniew powiedział, że nie zgadza się z udzielną odpowiedzią Wobec czego Przewodnicząca Rady poinformowała, że  temat ten sprawdzi komisja.

 

Udzielone odpowiedzi przyjęto.

 

 

 

      

PUNKT 13 -   Z a k o ń c z e n i e .

 

                         Uwagi na zrealizowanie porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska  o godz. 14-tej   z a m k ł a   XVI sesję Rady Gminy w Doruchowie.

 

 

 

 

Prot. Grażyna Tuz

Insp.ds. obsługi radyZałącznik Nr 3 do protokółu Nr XVI/2004 z dnia 24.03.2004r

 

INFORMACJA

 

z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 06 lutego 2004r.

 

 

 

Na ostatniej sesji Rada Gminy podjęła 3 uchwały, których realizacja przedstawia się następująco :

 

 

1        uchwała Nr XV/62/2004  w sprawie Gminnego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2004-2009.

 

       Uchwalenie tego programu ma na celu rozwiązanie problemów z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne  oraz w celi ich integracji w środowisku ludzi zdrowych .Program będzie realizowany w latach 2004 do 2009

             

 

2        uchwała Nr XV/63/2004 w sprawie obniżenia wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.

 

Zgodnie z podjętą uchwałą przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego obniża się o 20 punktów procentowych wskaźnik w związku z czym wysokość przyznanego dodatku nie przekracza 50% faktycznych wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny.

   

 

3        uchwała Nr XV/64/ 2004 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/185/98
z   dnia 19-06-1998r w sprawie odpłatności za przyłącza wodociągowe do wodociągów stanowiących  własność Gminy Doruchów. 

                   Zgodnie z uchwałą  nie nalicza się już odpłatności za przyłącza

          wodociągowe .

          

                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                mgr Józef Wilkosz