P R O T O K Ó  Ł   Nr  XVII /2004

z sesji Rady Gminy Doruchów

odbytej w dniu  29 kwietnia 2004 roku

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Doruchowie.

 

 

               ___________________________________________________

 

 

                              Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska  o godz. 10 –tej otworzyła XVII sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie  z listą obecności aktualnie sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu wynoszącego 15 radnych stanowi qworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

 

Radni nieobecni usprawiedliwieni :

 1. Mieczysław Baraniak

 

Listy obecności stanowią zał. Nr 1 i 2 do niniejszego protokółu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przypomniała, że porządek obrad przedstawia się następująco :

 

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje :

             - Przewodniczącej Rady Gminy

             - Wójta Gminy

             - Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie.

7.   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2003r.

8.   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za

      2003r.

9.   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia kolejnych udziałów przez Gminę

      Doruchów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością

      „Oświetlenie Uliczne i Drogowe „ z siedzibą w Kaliszu.

11. Rozpatrzenie skargi Przewodniczącego Zarządu Związku Spółek

      Wodnych w Ostrzeszowie.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Z a k o ń c z e n i e.

 

       Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zwróciła się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o  dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad. Nikt z radnych nie zgłosił wniosku o zmianę
w porządku obrad.
 

        Wobec powyższego Przewodnicząca Rady przystąpiła do punktu 3 – go porządku proponując wybór sekretarza obrad.

         Na sekretarza obrad zgłoszono radnego Zbigniewa Broniszewskiego.
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie powołała sekretarza obrad XVII sesji radnego Zbigniewa Broniszewskiego.

 

 

PUNKT 4   Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

 

 

                      Protokół z obrad poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu przed sesją. Z protokółem było można zapoznać się w biurze rady.

Radny Andrzej Kempa zgłosił wniosek o nie odczytywanie protokółu z poprzedniej sesji. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Rada nie wniosła żadnych uwag do protokółu. W wyniku głosowania protokół
Nr XVI Rada przyjęła jednogłośnie.

 

 

PUNKT 5 -   Interpelacje i zapytania radnych.

 

Na XVII radni zgłosili następujące interpelacje :

 

Kempa Andrzej

 

– wnioskował o ustalenie jaką nośność ma most za Panem Grzelakiem
   w Tokarzewie na drodze w k. Mikorzyna. Drogą tą jak stwierdził urządzono

   szlak przewozu żwiru . Wiadomo jest, że  to transport przeciążony  stanowi

   poważne zagrożenie. Ta sytuacja może spowodować zarwanie mostu, zalanie

   drogi i odcięcie mieszkańców od dojazdu do Mikorzyna.

 

-  w sprawie przesunięcia tablicy w Tokarzewie  , stwierdził , że nie zadawala go

   tak długie załatwianie sprawy przesunięcia o 100 m tablicy ograniczającej 

   szybkość jazdy  k.  kaplicy w Tokarzewie.

 

Dyba Lucjan

 

-  wnioskował o oczyszczenie hydrantów przed większym poborem wody oraz

-  wnioskował o odnowienie elewacji budynku Ośrodka Zdrowia oraz wejścia

   (schodów) tj.położenia płytek gdyż pacjenci mają trudności z wejściem po takich

   schodach. Natomiast sam budynek jak, stwierdził wygląda jak po wielkiej

   dewastacji.

 

Broniszewski Zbigniew

 

- wnioskował o zabezpieczenie 1 przyczepy szlaki na drogę Rudniczysko.

 

Odpowiedzi na i interpelacje i zapytania zostaną udzielone  w   pkt.13

  

PUNKT 6Informacje

 

W punkcie tym informacje złożyli :

 

1/  Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska – informacja stanowi zał. Nr 3

     do nin. protokółu.

2/  Wójt Gminy Józef Wilkosz – informacja stanowi zał. Nr 4 do nin. protokółu.

     Ponadto poinformował, że w okresie m. sesyjnym   brał udział m innymi w:

     - walnym zgromadzeniu gmin wiejskich w Poznaniu,

     - w sesji Rady Powiatu,

     - przegląd gospodarki wodno- ciekowej przy budynku szkoły w Tokrzewie,

     - 2 krotne lustrowanie rzeki Prosny w związku z wzrostem poziomu wody,

     - spotkanie z dyrektorami szkół

     - spotkanie z pracownikami robót publicznych

     - udział w Walnym zebraniu Gminnej Spółdzielni „SCH”

 

Do złożonych informacji uwag i wniosków nie wniesiono. W wyniku głosowania informacje Rada przyjęła  jednogłośnie.

 

         Następnie Radny Henryk Rachwał  poinformował, że w gazecie „ Czas ostrzeszowski „ ukazała się informacja o warunkowej przydatności do spożycia wody  z wodociągu Godziętowy, dlatego też zwrócił się pisemnie do Przewodniczącej Rady o  wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji tej sprawy i  zaproszenia na sesję Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Powiedział, że do niego zwrócili się mieszkańcy wsi Godziętowy i Przytocznica z prośbą aby ten temat wyjaśnić.
Ż tym wiąże się także sprawa szkodliwości azbestu na zdrowie, gdyż rury przesyłowe tego wodociągu są azbestowe.

 

Do tego tematu wyjaśnienia udzieliła w zastępstwie Powiatowego Inspektora Sanitarnego Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej w Ostrzeszowie Zofia Sroka, która powiedziała innymi, że :

-  prawdą jest , że azbest wywołuje ”raka” ale nerek  również i papierosy wywołują

   „raka” płuc,

- nie należy jednak obawiać się o zdrowie pijąc wodę z rur azbestowych, gdyż ten

   azbest nie jest szkodliwy. Taka też  była odpowiedź Instytutu PZH na skierowany

   wniosek przez Radę Gminy Doruchów o wyjaśnienie szkodliwości rur azbestowych

   na zdrowie.

-  bardzo dużym zagrożeniem jest natomiast azbest na pokryciach dachowych, taki

   jak jest na budynkach GS-u w Doruchowie .Jego szkodliwość wystąpiłaby dopiero

    w sytuacji gdy byłaby rozbiórka tych pokryć.

- decyzja o warunkowej przydatności  wody została wydana dlatego, że   wg.

   nowych norm europejskich , które dla niektórych parametrów np. dla zawartości

   żelaza  w wodzie czy też manganu w wodzie są dość surowe. Nasze wody 

   w całym kraju z których korzystamy są wodami znacznie lepszymi od wód np.

   Angli,  których wody mają tam duże zawartości ołowiu. U nas natomiast może

   wystąpić np. przekroczenie żelaza, które nie wywołuje chorób. O ile normatyw dla zawartości żelaza w wodzie jest chociaż minimalnie przekroczony to inspektor sanitarny musi orzec o warunkowej przydatności wody. Taka woda  nadaje się do spożycia.

Następnie kierownik Ref. Rolnictwa Stanisław Smiatacz przedstawił odpowiedź na  pismo skierowane przez Radę Gminy do Głównego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie w sprawie określenia szkodliwości azbestu w wodzie na życie ludzkie.

Przedstawił także wynik ostatniego badania wody w hydroforni w Godziętowach, gdzie wykazuje on podwyższoną ilość żelaza i manganu.

 

Pietrusiak Paweł – Prezes GS-u ustosunkował się do sprawy zagrożenia jakim jest azbest na pokryciu dachowym budynku GS-u  informując, że nic mu jako prezesowi tego zakładu nie wiadomo, o rozbiórce budynków, które jak  określiła P. Zofia Sroka  są poważnym zagrożeniem.

 

Trzciński Stefan – radny –  w swojej wypowiedzi stwierdził, że należy robić wszystko aby stan wody w hydroforni Godziętowy poprawić, tak aby woda była stałe zdatna do spożycia. Należy też w przyszłości zaplanować modernizację  linii wodociągowej Godziętowy, Tokarzew, Przytocznica.

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie informację złożoną  przez Kierownika Sekcji Higieny Komunalnej P. Zofię Srokę.

Głosowało 13 radnych , „za” było 12 radnych , przeciwnych 1 radny , wstrzymujących nie było.

 

W punkcie tym zabrał także głos Kierownik Powiatowej Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Robert Pustkowski, który poinformował
o temacie spływu wniosków o dopłaty unijne. Poinformował, że :

 

-  spływ wniosków o dopłaty unijne na dzień dzisiejszy jest jeszcze zbyt mały,

-  jest niepokojące, że z terenu gminy Doruchów nie ma prawie żadnego spływu

   wniosków, dojść może  zatem do tego, że przy spływie wniosków pod koniec

   czerwca br. nie będzie możliwości ich skontrolowania.

-  na dzień dzisiejszy dzienny spływ wniosków nie jest tak duży i pracownik agencji

   może z każdym rolnikiem porozmawiać i rzetelnie sprawdzić sporządzony wniosek.

-  w Urzędzie Gminy Doruchów są zatrudnione dwie osoby, które udzielają pomocy

   sporządzaniu wniosków dlatego też apelował do sołtysów aby informowali rolników

   o jak najszybsze sporządzenie wniosków,  

-  przedstawił też warunki jakie muszą spełnić rolnicy przy otrzymaniu renty

   strukturalnej.

Przedstawioną informację Rada Gminy  przyjęła.

 

 

PUNKT 7Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za

                    2003 rok.

 

 

                    Przed przystąpieniem do omawiania zasadniczych tematów sesji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zaproponowała powołanie komisji

uchwał i wniosków w składzie radny Andrzej Kempa , radny Czesław Langner i radny  Mieczysław Niełacny.

 

Zaproponowany skład komisji uchwał i wniosków Rada przyjęła jednogłośnie.

 

                   Następnie sprawozdanie z działalności  GOK złożył Dyrektor Mazur Ryszard. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do  niniejszego  protokół.

 

 

W dyskusji głos zabrali :

 

Kempa Andrzej radny  

 

-  poruszył sprawę zbyt skromnego programu o obchodach święta 3-go Maja

   w Doruchowie jaki ukazał się w  gazecie „Czas ostrzeszowski”.

 

Trzciński Stefan radny

 

– powiedział, że temat kultury był szeroko dyskutowany na posiedzeniach komisji.

   Postawił wniosek aby Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury opracował projekt

   nowych stawek opłat za  korzystanie z  sali i przedstawił go na posiedzeniach

   komisji.

-  wnioskował też o zwiększenie ilości imprez głównie dla młodzieży.

 

Do podjętych spraw odpowiedzi udzielił  Dyrektor GOK Mazur Ryszard .

 

Przewodnicząc powyższego Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie wniosek radnego Trzcińskiego  dot.  opracowania projektu nowych opłat za korzystanie z Sali w GOK w Doruchowie.

 

W wyniku głosowania wniosek Rada przyjęła jednogłośnie.

 

 

                   Wobec braku dalszej dyskusji  Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie złożoną informację z działalności GOK za 2003 r.

Głosowało 13 radnych za było 13 radnych, przeciwnych  i wstrzymujących nie było.

Informacja została przyjęta jednogłośnie.

 

 

 

PUNKT 8Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy

                    Społecznej za 2003 rok.

 

 

                      Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła Kierownik Maria Cieśla. Informacja stanowi zał. Nr 6 do nin. protokółu.

 

Do  złożonego sprawozdania uwag i wniosków nie wniesiono.

                                                                      

                    Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie złożoną informację. Głosowało 13  radnych, „za” było 13 radnych, przeciwnych  i wstrzymujących nie było.

 

 

 

PUNKT 9 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

 

 

                    Wójt Gminy Józef Wilkosz złożył sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok. Przedstawił także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie realizacji budżetu za 2003r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu  za 2003 rok oraz opinia RIO stanowią zał. Nr 7 i 8  do nin. protokółu.

 

Opinie w sprawie realizacji budżetu gminy za 2003rok przedstawili :

 

- Przewodniczący komisji rolnictwa, ochrony środowiska , spraw obywatelskich

  i samorządowych Henryk Rachwał, wyraził pozytywną opinię komisji o realizacji

  budżetu.

- Przewodniczący Komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów Jan

 Jaśkiewicz,  powiedział, że analizując budżet za 2003r komisja zwróciła uwagę
  na zaległości podatkowe. Poza tym nie wniosła żadnych uwag. Realizację

  oceniono pozytywnie.

- Przewodniczący  Komisji  oświaty, kultury, zdrowia, sportu  i  spraw socjalnych

  Tadeusz Tuz, stwierdził,  że komisja  szczegółowo  przeanalizowała  realizację

   budżetu. Zwróciła uwagę  na przekroczenie wydatków w dz.801 stwierdzając, że

   jest to pewne niedociągnięcie ze strony Zespołu Oświatowo-Administracyjnego.

   W imieniu komisji podziękował Skarbnik Gminy za dobrze zrealizowany budżet

   przy którego realizacji trzeba było się wiele napracować.

 

    Wójt Gminy Józef Wilkosz udzielił wyjaśnienia w sprawie przekroczenia środków
 w dziale 801wyjasniając , że w tej sprawie prowadzone są  wyjaśnienia z ZUS- em. Zespół Oświatowo – Administracyjny aktualnie  kończy swoją bieżąca weryfikację danych. W najbliższych dniach powołana zostanie komisja, która zajmie się wyjaśnieniem i konfrontacją deklaracji i przelewów  z ZUS-em. Po wyjaśnieniu tych spraw i podjętych decyzjach szczegółowo poinformuje Radę na sesji.

 

                    Następnie Przewodniczący komisji Rewizyjnej Stanisław Przybył przedstawił wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 rok oraz opinię RIO w sprawie złożonego wniosku.

Wniosek komisji oraz opinia RIO stanowi zał. Nr 9 i 10   do niniejszego protokółu.

 

Wobec braku dyskusji komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 r. .Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono. Wobec czego  Przewodnicząca Rad Gminy Joanna Blewąska poddała pod glosowanie przedstawiony projekt uchwały.

                                                                 

                   Głosowało 13 radnych , „za” było 13 radnych, przeciwnych
i wstrzymujących nie było.

 

Uchwałę Nr XVII/69/ 2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 rok podjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. Nr 11 do nin. protokółu.

 

 

PUNKT 10 Podjęcie uchwały w sprawie objęcia kolejnych udziałów przez

                     Gminę Doruchów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną

                     odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe „ z siedzibą

                     w Kaliszu.

                                               

 

W tym czasie na sale przybył Radny Jan Sieczka.

 

                  Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały w sprawie  objęcia kolejnych udziałów przez Gminę Doruchów w kapitale zakładowym Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą
w Kaliszu.

 

Do przedstawionego projektu uchwały uwag i wniosków nie wniesiono.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych, przeciwnych
i wstrzymujących nie było.

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVII/70/2004 w sprawie objęcia kolejnych udziałów przez Gminę Doruchów w kapitale zakładowym Spółki
z ograniczona odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą
w Kaliszu. Uchwala stanowi zał. Nr 12 do niniejszego protokółu.

 

 

 

PUNKT 11Rozpatrzenie skargi Przewodniczącego Zarządu Związku Spółek

                      Wodnych w Ostrzeszowie.

 

 

 

                       Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przedstawiła treść skargi złożonej przez Przewodniczącego Zarządu Związku Spółek Wodnych
w Ostrzeszowie na bezczynność Wójta Gminy Doruchów oraz wyjaśnienie Wójta Gminy dotyczące gospodarki ściekowej w budynku komunalnym ( byłej  szkoły )
w Tokarzewie.

 

 

Rada nie wniosła żadnych uwag i wniosków , co do wyjaśnień Wójta Gminy Doruchów w sprawie gospodarki ściekowej w budynku komunalnym ( byłej szkoły )

w Tokarzewie.

  

 

Wobec powyższego komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały
w sprawie rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Wójta Gminy.

 

Głosowało 14 radnych , „za” było 14 radnych, przeciwnych i wstrzymujących nie było.

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/71/2004 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Wójta Gminy Doruchów.

Uchwała stanowi zał. Nr 13 do niniejszego protokółu.

 

 

PUNKT 12 – Zapytania i wolne głosy.

 

Anioł Czesław - radny

- powiedział, że w br. będzie  65 rocznica mordu Wojski hitlerowskich na mieszkańcach Torzeńca. Dlatego też wnioskował  o wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta o odznaczenie tej wsi. Przedstawił też krótki życiorys osoby Józefa Sadowskiego, który został rozstrzelany w Torzeńcu w zamian  za swojego ojca. Dlatego też jak stwierdził  Józef Sadowisk  winien przejść do historii.

-  wnioskował o   ustawienia koszy na śmieci w parku w Doruchowie,

-  prosił aby  zabezpieczyć zasuwy od wody  na Zalesiu k. Pana Karwika

 

Sieczka Jan – radny

- w spr. wywiezienia śmieci na drogę  Przytocznica- Godziętowy  oraz w sprawie   budowy drogi Przytocznica – Godziętowy. Zapytał też jak to się stało, że Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Sitek w 2000r. udzieliła odpowiedzi
w sprawie budowy drogi Przytocznica- Godziętowy informując nas , że droga ta będzie realizowana natomiast dzisiaj mówi, że nie ma możliwości zrealizowania tej drogi.

 

Jaśkiewicz Jan – wnioskował aby zatrudnieniu w Urzędzie Gminy pracownicy robót publicznych  uporządkowali przystanki PKS-u na terenie gminy.

- zapytał w sprawie równiarki, która miała wykonać prace  na drodze Doruchów – Przytocznica.

 

Przygoda Janina – sołtys wsi Doruchów II

 -  podziękowała za wykonane prace równiarką na drogach sołectwa Doruchów II,

 - przypomniała się o zgłoszonym wcześniej wniosku o wykonanie elewacji na budynku  świetlicy byłej szkoły Wrzosy.

 

 

Rachwał Henryk –przypomniał radnemu powiatowemu  o budowie  chodnika
w Przytocznicy aby jego realizacja w br.nie uszła uwadze.

 

Trzciński Stefan – wnioskował o wykonanie dodatkowej  studzienki w Tokarzewie przy budynku byłej szkoły  aby dodatkowo oczyszczała odprowadzane ścieki.

                                                          

Dyba Lucjan – radny

-  wnioskował o budowę chodnika w m. Wygda Plugawska.

- podziękował za skierowanie  równiarki na drogi sołectwa Skarydzew

- apelował do sołtysów aby włączyli się na swoim terenie  w nadzorowanie prac równiarki na drogach.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska przedstawiła pismo mieszkańców   Stara Kuźnica w sprawie budowy drogi Stara Kuźnica- Przytocznica. Zwróciła się do Wójta Gminy o udzielenie odpowiedzi na to pismo.

Pismo stanowi zał. Nr 14 do niniejszego protokółu.

 

PUNKT 13Odpowiedzi na interpelacje i zapytania .

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Smug ustosunkował się do spraw :

 

- drogi Przytocznica- Bukownica - poinformował, że złożył wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrzeszowie w sprawie ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów na tej drodze. Droga ta nie jest przygotowana do takiego ruchu a pojazdy ciężarowe mogą korzystać z innych dróg przystosowanych do ciężkiego transportu.

- drogi Przytocznica- Godziętowy –Tokarzew – droga ta nie weszła do realizacji na bieżący rok z uwagi na ograniczone środki finansowe. Sprawa ta jest aktualna
i będzie rozpatrywana w roku przyszłym.

- chodnik w Przytocznica – podziękował za wsparcie finansowe  Gminy na realizację tego zadania, które ma być realizowane w br.. Stwierdził, jednak o realizacji będzie można mówić wówczas jak wykonawca wejdzie na jego budowę.

- droga Wrzosy – Bobrowniki ( garby na tej drodze) temat ten jest w trakcie rozpoznawania przez Zarząd Dróg aby zrobić to tak aby dalej te garby nie powstawały.

 

Wójt Gminy Józef Wilkosz ustosunkował się do sprawy :

 

- pracownicy robót publicznych od 1 kwietnia rozpoczęli prace na terenie naszej gminy . Będą również wykonywali różne prace również i elewacyjne budynków.

 

 

Następnie Rada jednogłośnie przegłosowała wniosek Radnego Anioła o wystąpieniu z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia dla wsi Torzeniec. Wniosek skierowano do realizacji Wójtowi Gminy.

 

PUNKT 14 Zakończenie.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Blewąska zamkła XVII sesje Rady Gminy w Doruchowie .

prot. G.Tuz                                                          Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                    Joanna Blewąska                                                                                               
Załącznik nr 5
do protokółu Nr XVII z sesji Rady Gminy Doruchów
z dnia 28.04.2004

 

      DZIAŁALNOŚĆ   GMINNEGO  OŚRODKA   KULTURY

                            w   D o r u c h o w i e      za   rok   2003.

 

 1. Kadra  GOK  -  2,5 etatu

-  Ryszard         Mazur                  -  dyrektor / pełny etat/

-  Ryszard         Komin                  -  palacz – konserwator 1 etatu

                                                          w sezonie grzewczym pełny etat.

-  Krystyna       Zawadzka             -  sprzątaczka 1 etatu

-  Stanisława     Czabańska            -  instruktor 1 etatu

-  Zenon            Dymarski             -  asystent instruktora 1 etatu

     

 1. Działalność  sekcji  i zespołów :

-         Zespół folklorystyczny „Doruchowianie”

-         Kapela ludowa

-         Kabaret  „EWG”

-         Młodzieżowy zespół rockowy.

-         Sekcja  Aerobic-u

-         Izba  Tradycji  Ludowej

                  Poza wymienionymi zespołami przy współpracy z GOK w roku minionym w  

                  naszym  obiekcie funkcjonowały:

                  -  Świetlica   środowiskowa

-         Koło hobbystyczne Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

      Występy  zespołów  działających przy Gminnym Ośrodku Kultury  w Doruchowie na terenie Gminy i poza nim :

      -    8.01. 2003r     Występ „Druchowian” w Przedszkolu w Doruchowie.

      -  18.01.2003r     Występ zespołu „Doruchowianie” w Przytocznicy / Szkoła/

      -  19.01. 2003r     Występ kapeli na Spotkaniu  noworocznym PSL Ostrzeszów.

      -  25.02. 2003r     Występ „Doruchowian” dla koła Emerytów w Doruchowie.

      -    2.03. 2003r     Występ kapeli i kabaretu „EWG” w Bobrownikach.

      -    9.03. 2003r     Występ kapeli / Dzień Kobiet  Doruchów II/         

      -    4.03. 2003r     Występ kapeli w Ostrzeszowie dla Emerytów tamtejszego koła.

      -  26.04. 2003r     Występ „Doruchowian” – Dworek  Ostrzeszów.

      -  16.05. 2003r     Występ kapeli na inauguracji sezonu agroturystycznego- Foran Club.

      -    1.06. 2003r     Występ „Doruchowian” w Ostrzeszowie / Dzień Europejski/

      -  13-15.06.2003r Udział  „Doruchowian” i kabaretu „EWG” w XX Międzywojewódzkim

                                    Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Bukówcu Górnym.

      -  22.06. 2003r      Występ „Doruchowian” i kabaretu „EWG” na Estradzie Folkloru w        Doruchowie

      -    6.07. 2003r      Występ „Doruchowian” podczas II Powiatowej Wystawy     Gospodarczej  w Doruchowie.

                        -   6.07. 2003r       Udział „Doruchowian”w Powiatowym Przeglądzie Zespołów  Folklorystycznych w Baranowie.

 

                       -  20.07. 2003r       Występ kabaretu „EWG’ w Krajance k/Czastar

                       -  27.07. 2003r       Występ kabaretu „EWG” w Grabowie.

                       -  17.08. 2003r       Występ „Doruchowian” w Tokarzewie

                       -  31.08. 2003r       Występ „Doruchowian” na Dożynkach w Doruchowie.

                       -    7.09. 2003r       Występ „Doruchowian” na Dożynkach w Galewicach.

                       -    9.09. 2003r       Nagranie występu „Doruchowian” dla radia „Rodzina”

                       -  21.09. 2003r       Występ „Doruchowian” na Dożynkach powiatowych w

                                                      Mikstacie.

                       -  17-19.X.2003r    Udział kabaretu „EWG” w XX ogólnopolskim  Sejmiku Teatrów

                                                      Wsi Polskiej w Tarnogrodzie /lubelskie/

                       -  15.11. 2003r        Oprawa artystyczna Jubileuszy Par Małżeńskich przez zespoły GOK.

                       -  17.12. 2003r        Koncert kolęd i pastorałek „Doruchowian” na spotkaniu opłatkowym.  

                       Kapela ludowa oprócz akompaniowania zespołowi  „Doruchowianie” wielokrotnie występowała na zaproszenie Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Należy odnotować debiut zespołu rockowego/młodzieżowego/ działającego przy GOK w dniu 18.05.2003r na festynie, a następnie dwa występy w dniu 29 i 30 sierpnia .

                       Sekcja Aerobic-u  działała w Gok przez 7 miesięcy / październik – kwiecień/. W zajęciach  tej sekcji uczestniczyło 10 – 15 pań. Sekcja ta jest sekcją samo finansującą się. Z wpłat uczestniczek zajęć wynagradzany był instruktor prowadzący zajęcia.

 

                        W 1994 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury utworzono Izbę Tradycji Ludowej   w której gromadzone są w celu udostępniania zwiedzającym przedmioty codziennego użytku związane z życiem mieszkańców wsi naszego regionu.

                        Systematycznie przez te lata gromadzimy i wystawiamy nowe eksponaty, które zostały nam ofiarowane przez mieszkańców Gminy Doruchów.

                       Obecnie w swoich zbiorach posiadamy ponad 400 eksponatów związanych z życiem mieszkańców. W minionym roku Izbę Tradycji odwiedziły wycieczki ze wszystkich szkół z terenu gminy, z Przedszkola, oraz trzy wycieczki z zewnątrz / Emeryci i Renciści z Kępna i Ostrzeszowa/ W swoich zbiorach oprócz sprzętu użytku codziennego eksponujemy  stare narzędzia rolnicze.

 

                       Do największych sukcesów w roku 2003 należy zaliczyć:

-         Zwycięstwo zespołu „Doruchowianie” w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Powiatu Kępińskiego.

-         Zakwalifikowanie się zespołu „Doruchowianie” i kabaretu „EWG” do udziału w XX Międzywojewódzkim  Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Bukówcu Górnym.

-         Zwycięstwo kabaretu „EWG” w wymienionym Sejmiku Międzwojewódzkim i zakwalifikowanie się do udziału w Sejmiku Ogólnopolskim w Tarnogrodzie.

-         Kabaret „EWG” zostaje laureatem Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, a za swój autorski program pt ”Zygzakiem przez wieś” jako jedyny z uczestników otrzymuje dwie nagrody.

 

 1. Działalność imprezowa GOK w roku 2003:

Zestawienie imprez organizowanych i współorganizowanych przez GOK, oraz spotkań i imprez odbytych w GOK:

- 6.01.        – Egzaminy  Szkoła Podstawowa

- 7.01.        -  Testy Gimnazjum

- 8.01.      – Testy Gimnazjum

- 9.01.      -  Bal WTZ Doruchów

-12.01.     -  Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych.

 ------------------------------------------------------------------

-16.01.     -  Powiatowy Konkurs Historyczny Szkół Podstawowych.

-17.01.     -  Dzień Patrona Szkoły / Szkoła Podstawowa/

-25.01.     -  Wieczorek Taneczny – Gimnazjum.

-28- 29.01.- „Ferie w GOK” gry, konkursy, zabawy dla dzieci org. GOK i wspólnota charytatywna przy parafii.

- 24.02.    -  Spektakl teatralny o przemocy w rodzinie dla szkół podstawowych w wykonaniu Krakowskiego Teatru „Inspiracja”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------25.02.     -  Zebranie Koła Emerytów i Rencistów z Doruchowa.

-  1.03.     -  Wieczorek Taneczny – Przedszkola.

-  5.03.     -  Konkurs Historyczny – etap rejonowy Gimnazjum.

-  6.03.     -  Spektakl teatralny „Polak w Europie” teatr „Lajkonik”

 

-  9.03.     -  Zebranie OSP Doruchów.

-14.03.     -  Spektakl Teatralny Teatru „Kurtyna” Kraków dla uczniów  Gimnazjum

-19.03.     -  Zebranie KGW Doruchów

-20.03.     -  Zebranie wiejskie                                                                                       21.03.    -  Dzień wiosny – Gimnazjum.

-22.03.     -  Dzień wiosny – szkoła podstawowa.

-  3.04.     -  Pokaz kosmetyczny.

-  8.04.     -  Egzaminy – Szkoła podstawowa.

-10.04.     -  Impreza – Gimnazjum.

-16.04.     -  Spotkanie poświąteczne – Świetlica środowiskowa.

-26.04.     -  Apel – Gimnazjum

-  3.05.     -  Akademia okolicznościowa.

-11.05.     -  Uroczystość rodzinna /komunia/

-16.05.     -  Szkolenie rolników/ Unia Europejska/

-18.05.     -  Współ organizacja festynu / GOK i Komisja Alkoholowa/

-------------------------------------------------------------------------------------

-21.05.     – Dzień  Europejski – Gimnazjum.

-25.05.     -  Jubileusz kapłaństwa / ks .Twardowski/

- 8.06.      -  Współ organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka /szkoła pdstawowa/

-18.06.     -  Współ organizacja  „Turnieju Drużyn Podwórkowych „/ UKS Sz.Pod./

-22.06.     -  Organizacja  „Estrady Folkloru Ziemi Kaliskiej.

-29.06.     -  Współ organizacja jubileuszu OSP Morawin

- 1.07.      -  Kiermasz odzieży

-27.07.     -  Współ organizacja obchodów jubileuszu 600-lecia kościoła w Doruchowie i wydania „Monografii Doruchowa”

-4 – 14.08 -  Współ organizacja  „Zielonych Wakacji” / U. Gm. ,GOPS, GOK/

31.08.      -   Współ organizacja Dożynek Gminnych.

 6.09.       -   Uroczystość rodzinna / wesele/

30.09.      -   Pokaz „Zdrowa żywność”

  2.10.      -   Dyskoteka –Gimnazjum

  9.10.      -   „Pasowanie uczniów”, dyskoteka – Szkoła Podstawowa.

-13.10.   -   Apel Gimnazjum.

-14.10.   -   Dzień nauczyciela – Szkoła Podstawowa

-29.10.   -   Otrzęsiny – Gimnazjum

-30.10.   -   Szkolenie Rolników

            -22.11.   -   „Andrzejki” – Komitet rodzicielski Szkoła Podstawowa.                     

.   -       -27.11.   -  „Andrzejki” – Emeryci i Renciści. 

- 5.12.    -  Zebranie sprawozdawcze LZS.

-14.12.   -  „Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek”

-17.12.   -   Spotkanie Opłatkowe – Emeryci i Renciści.

-18.12.   -   Spotkanie opłatkowe – Świetlica środowiskowa.

-19.12.   -   Przedstawienie jasełkowe.

-20.12    -   Spotkanie opłatkowe.

-21.12.   -   Spotkanie opłatkowe.

-31.12.   -   Dyskoteka – OSP Doruchów.

 

 1. Działalność gospodarcza :

-         wynajem pomieszczenia na centralę telefoniczną

-         prowadzenie działalności imprezowej.

-         Wynajem sali na bale, imprezy rodzinne i inne.

-         Wynajem  sprzętu.

-         Prowadzenie zajęć Aerobic-u.

 

 1. Inne zadania przyporządkowane dyrektorowi GOK nie związane bezpośrednio z    upowszechnianiem kultury :

-         prowadzenie dokumentacji związanej ze sportem gminnym, sprawy organizacyjne dotyczące działu sport, dysponowanie budżetem sportu /LZS-y/

-         nadzór nad sportem szkolnym.

-         Współpraca z mediami w celu nagłaśniania ważniejszych wydarzeń z życia naszej gminy.

-         Przygotowywanie materiałów dla różnych wydawnictw promujących naszą gminę.

-         Nadzór nad obiektami i dysponowanie budżetem świetlic i Domów ludowych w Morawinie, Godziętowach i Torzeńcu.

 

 1. Prace remontowo – budowlane :

            Ważniejsze zadania wykonane w tym zakresie to :

-         malowanie klatki schodowej GOK.

-         Budowa toalet w Domu Ludowym w Godziętowach.

-         Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na kuchnie w Domu Ludowym w Morawinie.

-         Zamontowanie szamba bezodpływowego i doprowadzenie do niego instalacji kanalizacyjnej.

 

 

Doruchów                                           Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury             
10-04-2004r.                                                                Ryszard Mazur

 

 

                                                  zał.nr   6
                                                 do   prot. nr XVII/2004
                                           z sesji Rady Gminy Doruchów 
                                                  z dnia 29-04-2004 Sprawozdanie

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy

 Społecznej w Doruchowie za 2003 rok

 

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać.

Doprowadzenie ich do usamodzielnienia i zaspokojenia niezbędnych życiowych potrzeb w warunkach odpowiadających godności człowieka.

         Obowiązek wykonania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach jednostek samorządu terytorialnego oraz na administracji rządowej.

Gmina i powiat zobowiązane są zgodnie z przepisami ustawy, do wykonania zadań pomocy społecznej:

-       powiat realizuje powiatowe zadania pomocy społecznej poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie i powiatowe placówki o zasięgu ponadlokalnym świadczące usługi socjalne,

-       gmina realizuje zadania opieki społecznej poprzez powiatowe środki pomocy społecznej i gminne placówki o zasięgu lokalnym świadczące usługi socjalne.

Zadania pomocy społecznej finansowane są:

-       z budżetu państwa w formie dotacji przekazywanych do budżetów samorządów gminnych i określone jako zadania zlecone,

-       z własnych budżetów gmin i określane są jako zadania własne.

Zadania zlecone w zakresie świadczeń pomocy społecznej dzieli się na:

I zadania obligatoryjne    ich realizacja jest obowiązkowa, jeżeli kryteria przyznania pomocy są spełnione. Do zadań tych należy przyznawanie i wypłacanie: zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych, gwarantowanych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych.

II Zadania fakultatywne    ich realizacja jest wymagana w miarę możliwości finansowych i w zależności od hierarchii. Do zadań tych należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i specjalnych okresowych.

 

Zadania własne w zakresie pomocy społecznej również dzielą się na zadania:

-       obligatoryjne,

-       fakultatywne,

W ramach zadań obligatoryjnych realizowana jest pomoc w postaci posiłku, świadczenia zdrowotne, pomoc w postaci schronienia, pomoc w postaci ubrania, usługi opiekuńcze, sprawienia pogrzebu, zdarzenia losowe.

Do zadań fakultatywnych należy natomiast wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze.

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie w roku ubiegłym pracował w składzie 4-ro osobowym. Wśród zespołu pracowniczego występują:

- Kierownik Ośrodka

- 2-ch pracowników socjalnych

- 1 pracownik wykonujący usługi opiekuńcze /zatrudniony na 0,6 etatu do 31.12.2003/

oraz 1 opiekunka zatrudnione na umowę - zlecenie /w zależności od potrzeb/.

Całość obsługi księgowo – finansowej i kasowej wykonują pracownicy Urzędu Gminy.

Plan i wykonanie budżetu na pomoc społeczną za rok 2003 przedstawia się następująco:                                                PLAN                     WYKONANIE  

Ogółem :                                                    609.473 zł                   602.469 zł

 w tym:  

                                                                                                                          

 w zakresie zadań zleconych  - ogółem -     350.049 zł                    350.041 zł                            

dz.853 rozdz.85313 § 4130 /zdr/                    4.055,- zł                      4.047,- zł

dz.853 rozdz.85314 § 3110 /zas/                 258.238,-zł                     258.238 zł

         w tym:            § 4110 /zus/                    19.406,-zł                       19.406 zł

 

dz.853 rozdz.85378 § 3110 /”susza 2003”/      24.092,- zł                24.092 zł

dz.853 rozdz.85316 § 3110 /piel/                       7.134,- zł                   7.134 zł

dz.853 rozdz.85319 /utrzymanie/                      53.200,-zł                 53.200 zł

dz.853 rozdz.85395 /wyprawka/                         3.330,-zł                   3.330 zł

   

- w zakresie zadań własnych - ogółem   -      259.424 zł                 252.428 zł

dz.853 rozdz.85314 § 3110/zas/                        70.000,-zł                 70.000 zł

dz.853 rozdz.85315 § 3110/dod.m/                   59.320,-zł                 56.329 zł

dz.853 rozdz.85319 /utrzymanie /                     73.263,-zł                  72.527 zł

dz.853 rozdz.85328 /usł.opiek./                          4.520,-zł                    4.378 zł

dz.853 rozdz.85395 § 3110 /posiłki/                 46.061,-zł                  42.936 zł

                                 § 4210 /materiały/               4.000,-zł                    3.998 zł

                              § 4300 /prześwietl. płuc/     2.260,-zł                    2.260 zł

 

Pomoc finansowa ilość udzielonych świadczeń oraz rodzaje świadczeń udzielonych w 2003 r

 

REALIZACJA ZADAŃ  ZLECONYCH

rozdział 85314

1.Renty socjalne pobierało 27 osób, 218 świadzczeń

na kwotę 90.861 zł – od 01.09.2003r wypłatę rent socjalnych przejął ZUS.

2.Zasiłki okresowe otrzymało 38 rodzin,45 świadczeń na kwotę 8.616 zł

w tym:

- 30 rodzin z powodu braku możliwiści zatrudnienia na kwotę 7.267 zł

- 1 rodzina z powodu długotrwałej choroby na kwotę 138 zł

- 7 rodzin z powodu niepełnosprawności na kwotę 1.211 zł

3.Zasiłek okresowy gwarantowany otrzymały 4 rodziny, 37 świadczeń na kwotę 14.893 zł

4.Zasiłek stały otrzymało 18 rodzin na kwotę 75.923 zł

5.Zasiłek stały wyrównawczy otrzymało 5 rodzin, 39 świadczeń na kwotę  10.080 zł

6.Zasiłek macierzyństwa okresowy otrzymało 31 rodzin, 135 świadczeń na kwotę 38.459, w tym:

- zasiłek na matkę dziecka otrzymało 31 rodzin, 106 świadczeń na kwotę 32.630 zł

- jednorazowy zasiłek pieniężny na dziecko otrzymało 29 rodzin, 29 świadczeń

na kwotę 5.829 zł

7.Składka na ubezpieczenie społeczne /emerytalno-rentowe / dla 14 osób tj. pobierających zasiłki:

- stałe – 10 osób

- okresowe gwarantowane 4 osób, ogółem stanowi kwotę 19.406,- zł

 

Rozdz.85313 § 4130

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 14 osób pobierających: rente socjalną,zasiłki stałe,okresowe gwarantowane,co stanowi kwotę 4.047,- zł

 

Rozdz.86316

zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 7.134 zł

 

 

1.Zasiłek rodzinny otrzymały 1 rodzina,

liczba wypłaconych zasiłków 9 na kwotę 383 zł

2.Zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 5 osób,

liczba wypłaconych zasiłków - 48 na kwotę  6.751 zł

 

Świadczenia obligatoryjne zabezpieczone były w 100% natomiast świadczenia fakultatywne tylko w 20% - realizacja IV kwartał 2003r

 

Rozdz.85395

 

- dożywianie dzieci - 42.937,- zł , w tym kwota dofinansowana z budżetu Państwa wyniosła 29.561,- zł

Z dożywiania skorzystało 191 dzieci tj.89 rodzin, wydano 26.418 posiłki.

- wyprawka szkolna - realizacja rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „ wyprawka szkolna” dla I klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 – pomoc otrzymało 37 dzieci po 90 złotych na kwotę 3.330 złotych

 

 

 

Rozdz.85319

utrzymanie Ośrodka - 53.200,- zł

w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem 43.636,- zł

-         wydatki rzeczowe - 9.564,- zł

             

Rozdz.85378 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych „susza 2003”

Wysokość posiadanych środków w tym rozdziale wynosiła 24.092 zł., wykorzystano w 100% były to środki w całości z budżetu państwa, 84 rolników otrzymało pomoc. Dla 249 rolników wydano decyzje przyznające pomoc na kwotę 68.882,70 zł .

 

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

 

Rozdz.85328 

świadczenie usług opiekuńczych na umowę zlecenie na kwotę 4.435 zł.

 

Rozdz.85319

świadczenie usług opiekuńczych na podstawie umowy o pracę

na kwotę 13.472 zł

 

Świadczono usługi na rzecz 4 osób.

Liczba świadczeń w godzinach wyniosła 1.540

Ogółem koszt usług opiekuńczych to kwota 17.907 zł.

Zwroty od podopiecznych wyniosły 1083.78 zł

 

Rozdział 85314 - zasiłki

1.Zasiłki celowe i w naturze otrzymało 183 rodzin na kwotę 70.000,- zł

z przeznaczeniem na zakup:żywności,odzieży,obuwia,koszty leczenia oraz dofinansowanie do zakupu opału,/ w naturze w formie bonu-realizacja sklepy/

w tym: 11 rodzin otrzymały zasiłek specjalny celowy na kwotę 2.800 zł

2.Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem 275 rodzin.

 

Rozdz.85319

utrzymanie Ośrodka - 72.527 ,- zł

w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem - 60.352,- zł

            - wydatki rzeczowe - 6.571,- zł

            - wydatki inwestycyjne - 5.604,- zł

 

Rozdz.85315 - dodatki mieszkaniowe

Kwota wypłaconych dodatków stanowi 56.329,- zł

z tego :

użytkownikom mieszkań komunalnych - 32.289,- zł

użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 18.652,- zł

użytkownikom mieszkań zakładowych i innych - 5.388,- zł

Otrzymana dotacja wyniosła - 15.720,- zł.

Liczba wypłaconych dodatków - 517

z tego:

użytkownikom mieszkań komunalnych - 294

użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 148

użytokownikom mieszkań zakładowych i innym - 75

Tą formą pomocy jest objęte 55 środowisk.

 

       Zadaniem zleconym gminie o charakterze obowiązkowym jest prowadzenie pracy socjalnej.                           

Ośrodek udzielał pomocy w postaci pracy socjalnej dla 275 rodzin.

W ramach pracy socjalnej,pracownik socjalny wizytuje środowiska, udziela różnego rodzaju poradnictwa, rozładowuje konflikty rodzinne,pomaga w załatwianiu różnych spraw urzędowych,bytowych,niejednokrotnie reprezentuje klienta w instytucjach prawnych oraz przygotowuje i koordynuje sprawy związanych z umieszczeniem podopiecznego w DPS lub ŚDP/.

Pracownicy ośrodka rozwiązując różne problemy klientów współpracują z:    Sądem ,Kuratorem Sądowym,Policją,Sołtysami,Radnymi,Szkołami,

ZUS-em,Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej ,Powiatowym Urzędem Pracy,Komisją przeciwdziałania alkoholizmowi,Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - personelem medycznym, Urzędem Gminy,Ośrodkami Pomocy Społecznej całego kraju / w miarę potrzeb/ oraz innymi instytucjami.

 

Włożona duża praca socjalna nad klientem pomocy społecznej przynosi niejednokrotnie efekty,polegające na tym, iż klientem staje się w pełni aktywny społecznie,zdolny do rozwiązywania i zaspokajania swoich potrzeb.

Pomocy w formie pracy socjalnej udziela się bez względu na kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Społeczeństwo pełne jest ludzi, którym pod względem materialnym dzieje się źle. Nie trzeba długo szukać, aby się o tym naocznie przekonać.

Słabość ekonomiczna poszczególnych osób i całych rodzin wydaje się w pewnym sensie oczywista, tzn. fakt ten nikogo nie zdumiewa i raczej rzadko pobudza do głębokiej refleksji. Człowiek zajmujący się ubogimi ze względu na wykonywany zawód musi stać się obrońcą ludzi szukających wsparcia. Większość rodzin objętych pomocą wykazuje bierność, bezradność, nieudolność w życiu codziennym. Podstawowymi przyczynami tego zjawiska jest pogłębiające się bezrobocie. Dlatego też konieczna jest działalność pracownika socjalnego w celu aktywizacji tych rodzin. Podsumowując należy stwierdzić, że praca pracownika socjalnego, jego rola w środowisku jest bardzo trudna, tym bardziej, że sytuacja materialno – finansowa wielu rodzin z naszej gminy z dnia na dzień ulega pogorszeniu.

Ponadto informuje,że w roku 2003 pomocą objęto 247 środowisk - rodzin.Licząc wszystkich członków rodziny to pomocą zostało objętych 1.034 osoby,wskazuje to, iż co 5 mieszkaniec gminy korzystał conajmniej z jednego rodzaju form pomocy.

Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do pomocy są: bezrobocie,długotrwała choroba,niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

i prowadzenia gospodarstwa domowego,zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych występuje najczęściej z innymi niekorzystnymi zjawiskami np: alkoholizm,bezrobocie. Jednym z wielu problemów społecznych w środowisku działalności OPS jest bezrobocie, Gmina Doruchów liczy 5177 mieszkańców,obecnie na terenie gminy jest zarejestrowanych 413 osób, w tym 215 kobiet jako bezrobotne. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiada 40 osób, natomiast bez prawa 373 osoby.

Wśród podopiecznych OPS bezrobocie jest zasadniczym powodem ubiegania się o pomoc. Bezrobocie, które przyczynia się do zubożenia materialnego implikuje na poziomie rodziny takie negatywne skutki jak: dezintegracja rodziny, zwiększenie ryzyka zaistnienia patologii życia rodzinnego, powoduje brak wiary we własne siły, obniża samoocenę i wyzwala tzw. syndrom „wyuczonej bezradności ”. Bezrobotni świadczeniobiorcy pomocy społecznej charakteryzują się odmiennymi cechami położenia społecznego niż klasyczni podopieczni tej instytucji. Znacznie częściej niż w po przednich latach znajdują się wśród nich ludzie młodzi, którzy jednak z powodu przedłużającego się bezrobocia i braku szans na poprawę sytuacji wymagają niezbędnego wsparcia finansowego. Doraźna pomoc finansowa pozwala przetrwać trudny okres, ale nie daje poczucia trwałego bezpieczeństwa socjalnego, do którego wiele ludzi było przyzwyczajone. Zdajemy sobie sprawę, że świadczenia udzielane bezrobotnym nie rozwiązują ich podstawowych problemów.

Osoby bezrobotne niemogące podjąć pracy z powodu: wieku,choroby, ośrodek pomaga uzyskać inne świadczenia społeczne z ZUS lub KRUS / emeryturę czy rentę inwalidzką/ lub kieruje do Powiatowego Zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności.

W ramach pracy socjalnej tut.Ośrodek pośredniczy pomiędzy klientami Ośrodka, biurem pracy a pracodawcami udzielając pełen zakres informacji, co do możliwości podjęcia pracy i zmiany kwalifikacji.

 

        

                   W roku ubiegłym Ośrodek wydał ogółem: 684 decyzji w tym: 629 pozytywnych przyznające pomoc, 24 decyzji odmownie z powodu nie spełnienia kryteriów zawartych w ustawie i 31 decyzji odmowy z braku środków /zas.okresowe/.

2 osoba skorzystały z prawa odwołania do II instancji,gdzie decyzje utrzymano w mocy.

 

Ponadto informuję,że Ośrodek przeprowadza wywiady alimentacyjne przekazywane do innych Ośrodków jak również do potrzeb zakładów karnych

i komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmu przy U.M i G.  Ostrzeszów.

 

W roku 2003 tut.Ośrodek skierował:

- 1 osobę do Domu Pomocy Społecznej,

- 1 osoba została skierowana do Środowiskowego Domu Samopomocy w Raszewach na okres 6-ciu miesięcy,

- 1 osoba otrzymała decyzję kierującą do DPS – o umieszczeniu lecz zrezygnowała,

-  1 osoba ubiegała się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej, otrzymała decyzję odmowną.

 

         W okresie wakacji zostały zorganizowane dla dzieci półkolonie letnie w dwóch turnusach:

-       pierwszy turnus „Integracyjny” trwał od 21 lipca do 1 sierpnia 2003 w którym uczestniczyło 37 dzieci w tym 16 niepełnosprawnych.

-       drugi turnus „Zielone wakacje” trwał od 4 do 14 sierpnia 2003 w którym uczestniczyło 36 dzieci – ogółny koszt to kwota 4.802 zł.

Organizatorami półkolonii byłi: GOPS, GOK, Szkoła Podstawowa w Doruchowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Urząd Gminy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie.

 

W miesiącu czerwcu w ramach współpracy z sołtysami rozprowadzał talony uprawniające do bezpłatnego wykonania badań RTG klatki piersiowej – wydano 259 talonów. Z tej formy pomocy skorzystało 226 osób. Środki na ten cel zabezpieczył Urząd Gminy.

 

W miesiącu październiku ubr. tut. ośrodek otrzymał nieodpłatnie z zapasu Agencji Rynku Rolnego konserwy mięsne w ilości 959, 56 kg

-       konserwa tyrolska 330 g – 640 sztuk

-       gulasz 850 g – 508 sztuk

-       paszczet mazowiecki 380 g – 252 sztuki

-       mielonka Luncheon Meat 300 g – 800 sztuk

 

Tą formą pomocy objęto 229 rodzin.

            

Tradycją stała się zbiórka artykułów spożywczych,środków czystości itp. w okresie przed świątecznym na rzecz rodzin najuboższych pod hasłem

„każda rzecz jest cenna”.

Zbiórką obejmuje się sklepy GS”SCH” oraz prywatnych przedsiębiorców. Zgromadzone w ten sposób artykuły zostały przekazane rodziną najuboższym z terenu naszej gminy.

Ponadto Ośrodek prowadzi ciągłą zbiórkę odzieży,obuwia od osób prywatnych .

 

Te formy pomocy w dużej mierze pozwoliły uzupełnić środki finansowe tut.Ośrodka.

 

                 Wzorem lat ubiegłych Ośrodek zorganizował,,Wieczerzę Wigilijną,

dla 35 osób samotnych z terenu gminy Doruchów,która odbyła się w dniu

22 grudnia 2003 roku.Uroczystość tą uświetlili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Doruchowie,wprowadzając w atmosferę Świat Bożego Narodzenia.

                                                 

                

 

Nowy system świdczeń rodzinnych – zmiany, które wejdą w życie 1 maja 2004 roku

 

 

         Głównym celem tych zmian jest lepsze adresowanie pomocy dla rodzin faktycznie potrzebujących wsparcia. Na nowym systemie rodzin skorzystają, ponieważ do samego zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie szereg dodatków, jak na przykład z tytułu rozpoczęcia roku szkolego lub kształcenia dziecka poza miejscem zamieszkania.

         Zamiast szeregu różnych, niezależnych od siebie świadczeń ma być wypłacany tylko jeden zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, które zastąpia obecne zasiłki.

Ustawa wprowadza również trzy nowe świadczenia.

Dodatki będą przysługiwać jedynie rodzinie, która będzie miała prawo do samego zasiłku rodzinnego.

Od 1 maja do zasiłku rodzinnego będzie miała prawo każda rodzina, w której miesięczny dochód na osobę w 2002 roku nie przekroczy 504 zł netto (583 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym).

Do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie szereg dodatków:

 

 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego (zastąpi obecny zasiłek wychowawczy). Będzie wypłacany przez okres dwóch lat (trzech, jeżeli urodzi się więcej niż jedno dziecko, w czasie jednego porodu, lub sześciu lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego).Wysokość tego dodatku to 400 zł miesięcznie.

 

 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (zastąpi świadczenie alimentacyjne) będzie przysługiwać niezależnie od tego, czy alimenty były zasądzone i są wypłacane czy też nie. Jedynym warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku – 170 zł na dziecko ( 250 zł, jeżeli jest ono niepełnosprawne);

 

 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka – będzie to jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł na każde urodzone dziecko (obecnie 201 zł, tylko dla rodzin spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej);

 

 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli ojciec lub matka stracą prawo do zasiłku dla bezrobotnych, mogą otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 400 zł. Będzie on wypłacany maksymalnie przez 3 lata nie dłużej jednak niż do momentu, gdy dziecko skończy 7 lat;

 

 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego jest nowym świadczeniem. Wyniesie 50 zł na dziecko do 5 lat oraz 70 zł na dziecko uczące się w wieku 6 – 24 lat;

 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Również jest nową formą wsparcia rodzin – będzie wypłacany raz w roku, we wrześniu w wysokości 90 zł;

 

 - dodatek z tytułu nauki dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania:

1)     na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko

2)     na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejscowości zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – w wysokości 40 zł miesięcznie na dziecko (od września do czerwca). Także nowe świadczenie.

 

Poza dodatkami do zasiłku rodzinnego wypłacane będzie świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 420 zł, które zastapi zasiłek stały z pomocy społecznej, przysługujący osobie rezygnującej z pracy, by zająć się wychowaniem niepełnosprawnego dziecka. Świadczenie to nie jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego – jest zupełnie odrębnym świadczeniem. Otrzymują go osoby opiekujące się dziećmi do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością lub starszymi niż 16 – letnie z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

     Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 144 zł miesięcznie przysługiwał będzie niepełnosprawnemu dziecku lub osobie powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny otrzymują także osoby powyżej 75 roku życia – bez wzgłędu na stan zdrowia.

     System świadczeń rodzinnych tworzony jest jako system pozaubezpieczeniowych świadczeń społecznych, finansowany ze środków budżetu państwa.

 

 Nowe zasady świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 

-         Ustawę o pomocy społecznej Sejm uchwalił i skierował do Senatu, dnia 18.02.2004r.

  Nowe kryteria,uprawniające do pieniężnych świadczeń z pomocy społecznej, ustalone zostały na podstawie tzw. Progu interwencji socjalnej, wyliczonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla różnych typów gospodarstw domowych.

-       Dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 461 zł,

-       dochód osoby w rodzinie, której dochód na osobę nie przekrocza 316 zł,

-       przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej.

 

 

W miejsce dotychczasowych dziewięciu rodzajów zasiłków z pomocy społecznej ustawa wprowadza jedynie trzy:

 

·        zasiłek stały przysługujący osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności; jego wysokość stanowi różnice między kryterium dochodowym a posiadanym dochodem osoby lub rodziny potrzebującej wsparcia i nie może być większe niż 418 zł miesięcznie dla osoby gospodarującej samotnie i mniejszej niż 30 zł.

·        Zasiłek okresowy otrzymywany przez osoby i rodziny bez dochodu lub o dochodach niższych niż kryterium dochodowe określone w ustawie.

·        Zasiłek celowy, tj. świadczenie o charakterze jednorazowym, przyznawane do zaspokojenia konkretnej potrzeby.

 

 

Doruchów dnia 20.04.2004r.
                                                                        Kierownik
                                                      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                             Maria Cieśla