Na podstawie §45 ust.2 oraz §46 i §47 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319) sporządza się i ewidencjonuje protokoły sesji rady gminy, posiedzeń komisji, posiedzeń zarządu, a także akty tych organów (uchwały, postanowienia, opinie itp.) według zasad ustalonych przez radę gminy