Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie informuje w sprawie KARTY DUŻEJ RODZINY

Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku należy okazać:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informacje na temat Karty Dużej Rodziny;
 • otrzymać wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;
 • złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie mieszczącego się przy ul. Kępińskiej 13, parter UG Doruchów, biuro nr 6.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 62/ 736 32 36.

Druki wniosków można pobrać www.mpips.gov.pl

Opłaty

Wydanie karty nie podlega opłacie.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości  8,76 zł.

 

Termin i sposób załatwienia

Przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz
do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r.
  poz. 267 z późn. zm.)
 • Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu
  dla rodzin wielodzietnych (M. P. z 2014r. poz. 430)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz U. z 2014r. poz. 755 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie.

 

Inne informacje

Dla kogo ten program?

Program skierowany jest do:

 • rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej obywatelom państw członowych Unii Europejskiej, państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin);
 • rodzin zastępczych;
 • rodzinnych domów dziecka.

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Doruchów, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej.

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Karte Dużej Rodziny dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl

Karta Dużej Rodziny wydawana jest w celu:

 • promowania modelu rodziny wielodzietnej;
 • promowania pozytywnego wizerunki rodziny wielodzietnej;
 • umacniania oraz wspierania rodziny wielodzietnej;
 • zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

 

Przydatne linki:

 1. www.mpips.gov.pl -> zakładka Wsparcie dla rodzin z dziećmi
 2. www.rodzina.gov.pl -> zakładka Duża rodzina
 3. www.kartaduzejrodziny.pl 

Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie
ul. Kępińska 13,  63-505 Doruchów
tel. 62-736  32 36 
fax. 62-736 32 40

gops@doruchow.pl