I

[Administrator danych]

 

Dane osobowe osób uczestniczących w sesji Rady Gminy będą przetwarzane przez administratora danych Urząd Gminy w Doruchowie reprezentowany przez Wójta Gminy Doruchów

 

Z administratorem danych można kontaktować się:

   1)      pod adresem korespondencyjnym: Urząd Gminy Doruchów ul. Kępińska 13 63-505 Doruchów

   2)      pod adresem poczty elektronicznej: ug@doruchow.pl

 

II

[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych]

 

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, a ich źródłem są informacje pochodzące z nagrania wykonywanego w trakcie sesji rady gminy.

2.      Dane osobowe uczestników sesji Rady Gminy  przetwarzane będą w celu wykonywania zadań publicznych, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w podanym powyżej zakresie i celu jest art 20 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 t.j.).

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku ustawowego ciążącego na administratorze danych osobowych.

 

III

[Odbiorcy danych]

 

1.      W przypadku transmisji on-line z obrad sesji dostęp do nagrań będzie publiczny

2.      Nagrania są udostępniane i archiwizowane na kanale Gmina Doruchów.

 

IV

[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

 

1.      Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy  o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych  nie ma w tym przypadku zastosowania.

2.      Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontakto­wać się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

V

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

 

1.      Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1)      listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2)      przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3)      telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

VI

[Inspektor ochrony danych]

 

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora:

1)      e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@doruchow.pl;

2)      na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

 

VII

[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

 

1.      RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo­wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UEL 2016 Nr 119, s. 1).

 

2.      Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 t.j.)