Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym przekazuje się następujące informacje:

- w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek w tutejszej Gminie przetwarzane będą dane osobowe Wnioskodawcy i innych stron postępowania w zakresie i w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w podanym powyżej zakresie i celu są: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r, poz. 1445 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1483 ze zm.), ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w szczególności na potrzeby prowadzonego postępowania podatkowego, administracyjnego, czynności sprawdzających, kontrolnych, postępowań dotyczących ulg podatkowych, określenia podstawy ulg i zwolnień oraz w celu wymiaru i poboru podatków, zwrotu podatku i opłaty, wydawania zaświadczeń i informacji oraz windykacji i egzekucji, a także do realizacji zadań wynikających z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. 2018 r., poz. 362 ze zm.);

- przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym i odbywać się będzie na podstawie odrębnych przepisów prawa, odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe dla wnioskodawcy;

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Doruchów jest WÓJT GMINY DORUCHÓW, Ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów;

- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Doruchów jest Pan Łukasz Przybył i można się z Nim skontaktować poprzez adres e-mail: iod@doruchow.pl oraz korespondencyjnie pod adresem: Urząd Gminy w Doruchowie, Ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów;

- stronom postępowania przysługuje prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

- dane przechowywane będą w tutejszej Gminie w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.

Jednocześnie informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.